Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе за време ванредног стања

У „Службеном гласнику РС“, број 38 од 20.3.2020. године објављена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба).

Чланом 3. Уредбе предвиђено је да се за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Подсећамо да је иначе каматна стопа за неблаговремено плаћене јавне приходе једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена (члан 75. став 1. ЗПППА). 

Значи, од 20. марта 2020. године каматна стопа за неблаговремено плаћене јавне приходе се смањује са 11,75% на 1,75%. Нова стопа ће важити за време ванредног стања.

Поделите: