Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
(важи до 06.05.2020.)

„Службени гласник РС“, број 38/2020

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се пореске мере за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у циљу повећања ликвидности пореских обвезника.

Члан 2.

Према пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба чл. 73–74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 61/07, 20/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон о пореском поступку и пореској администрацији), за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7–9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала у марту 2020. године.

Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 3.

Пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: