Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 20.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 20.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • УРЕДБА о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
 • УРЕДБА о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2020–2024. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за избор стручног надзора у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2597/2020
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/2/2020-04
 • РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/3/2020-04
 • РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/4/2020-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/5/2020-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/6/2020-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/7/2020-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/8/2020-04
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2020. годину
ОГЛАСИ

Поделите: