Мере за време ванредног стања према пореским обвезницима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза

У „Службеном гласнику РС“, број 38 од 20.3.2020. године објављена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба).

Чланом 2. Уредбе је предвиђено да се према пореским обвезницима (правна лица, предузетници, пољопривредници и физчка лица) који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза (чл. 73 – 74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији), за време ванредног стања неће предузимати предвиђене мере (поништавање споразума и принудна наплата) у случају да се не придржавају рокова из споразума о одлагању плаћања дугованог пореза или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измирију текуће обавезе.

Ово важи почев од рате која је доспевала у марту 2020. године.

Значи, за време ванредног стања нема поништавања споразума, односно укидања решења о одлагању плаћања дугованог пореза и неће се спроводити поступак принудне наплате како би се наплатио дуговани порез који је одложен. Такође, у тим случајевима се неће обрачунавати камата за неблаговремено плаћене јавне приходе у току трајања ванредног стања.

Поделите: