Измењени правилници у области туризма у вези са лиценцом, гаранцијом путовања и Регистром туризма

У „Службеном гласнику РС“, број 62 од 17.6.2021. године објављене су измене и допуне правилника из области туризма:

  • Правилник о изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
  • Правилник о изменама и допуни Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
  • Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

Измене и допуне наведених правилника ступају на снагу 25. јуна 2021. године.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР поводом наведених измена и допуна правилника:

„Изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце („Сл. гласник РС“, бр. 81 од 15. новембра 2019, 137 од 13. новембра 2020, 62 од 17. јуна 2021), који ступа на снагу од 25. јуна 2021. године, измењен је начин разврставања лиценци у категорије за организаторе туристичких путовања.

Наиме, Агенција за привредне регистре ће убудуће туристичким агенцијама, у зависности од места реализовања туристичког путовања, издавати лиценцу категорије А за обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и иностранству, или лиценцу Б категорије за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи.

Поред тога, изменама Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и другим условима које мора да испуни организатор путовања („Службени гласник РС“, бр. 124 од 16. октобра 2020, 137 од 13. новембра 2020, 62 од 17. јуна 2021) утврђени су најмањи износи лимита покрића гаранција путовања које организатор путовања обезбеђује у поступку издавања лиценце у зависности од категорије лиценце и висине промета.

Изменама Правилника о садржини регистра туризма („Службени гласник РС“, бр. 55 од 1. јуна 2012, 4 од 22. јануара 2016, 81 од 15. новембра 2019, 13 од 14. фебруара 2020, 62 од 17. јуна 2021), као предмет регистрације, прописан је и податак о примаоцу банкарске гаранције, па ће убудуће тај податак бити уписиван у Регистар туризма.

Лиценце издате по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка ступања на снагу ових правилника важиће до престанка испуњења услова под којима су издате, у погледу рока важења лиценце и издате гаранције путовања.

Организатори са лиценцом и важећим полисама осигурања могу да прибављају нове лиценце док им не истекну регистроване полисе осигурања, али немају ту обавезу.  

Организатор путовања, коме је издата лиценца на основу банкарске гаранције по одредбама ранијих прописа, има обавезу да усклади своје пословање у року од 30 дана од дана ступања на снагу правилника који прописује услове и начин рангирања лиценце, у делу прописаних услова за примаоца банкарске гаранције.

Туристичке агенције организатори путовања које имају важећу лиценцу, али које до дана ступања на снагу правилника нису обезбедиле прописану гаранцију путовања, имају обавезу да ускладе своје пословање са одредбама правилника који прописује услове и начин рангирања лиценце у року од 30 дана, од дана ступања на снагу овог правилника. У супротном, Регистратор ће их брисати из Регистра туризма по службеној дужности.“

Поделите: