Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 17.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 17.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Колумбији, са седиштем у Вашингтону
Влада
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи
 • УРЕДБA о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2021. годину
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о основном коефицијенту плате према чину и дужности, односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за време службе у иностранству
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКA о установљавању Портала „еКонсултацијеˮ
 • ОДЛУКA о оснивању центара за азил
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању Парног купатила браће Крсмановић у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКA о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог управног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог управног одбора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5476/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5478/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5656/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5742/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5736/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5738/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5735/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5755/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5757/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 023-5631/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5749/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5751/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5753/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5754/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5756/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5758/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5630/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5632/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5633/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5628/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5629/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5634/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5635/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5636/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5638/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5639/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5640/2021
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија–Голубинци на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-3/21
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда IУз-96/2015 и сагласно издвојено мишљење судије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Димитровград
ОГЛАСИ

Поделите: