Информациони посредници нису обавезни

На интернет страни еФактура објављена је информација о томе да, у складу са Законом о електронском фактурисању, не постоји обавеза коришћења услуга информационог посредника.

У наставку преносимо у целости информацију Министарства финансија:

„Обавештавамо Вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21), не постоји обавеза коришћења услуга информационог посредника, нити за субјекте јавног, нити за субјекте приватног сектора.

С тим у вези, указујемо на одредбе члана 2. тачка 7. Закона о електронском фактурисању:

„Инфoрмaциoни пoсрeдник” je прaвнo лицe кoгa, пoслe дoбиjeнe сaглaснoсти министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe финaнсиja, субјект јавног сектора мoжe у склaду сa угoвoрoм aнгaжoвaти зa услугe издaвaњa, eвидeнтирaњa, oбрaдe, слaњa и примaњa eлeктрoнских фaктурa и прaтeћe дoкумeнтaциje, а субjeкт привaтнoг сeктoрa и добровољни корисник система електронских фактура мoжe у склaду сa угoвoрoм aнгaжoвaти зa услугe издaвaњa, eвидeнтирaњa, oбрaдe, слaњa, примaњa и чувaњa eлeктрoнских фaктурa и прaтeћe дoкумeнтaциje.“

Поделите: