Dodatna instrukcija za izdavaoce elektronskih faktura koje se prenose na CRF kada je plaćanje izvršeno po profakturi

Ministarstvo finansija je na sajtu eFaktura objavilo dodatnu instrukciju za izdvaoce elektronskih faktura koje se prenose sa Sistema elektronskih faktura (SEF) na Centralni registar faktura (CRF) kada je plaćanje izvršeno po profakturi.

Suština dodatne instrukcije je da će izdavaoci takvih elektronskih faktura biti u obavezi da otkažu zaduženje dužnika u CRF, kako dužnik ne bi ponovo bio zadužen za iznos koji je već izmirio po profakturi.

Podsećamo da su pre oko mesec dana objavljene instrukcije za plaćanje po profakturi za korisnike javnih sredstava koji svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor i za izdavanje eFakture plaćene na osnovu profakture (videti ovde).

Instrukcija glasi ovako:

Instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika:
Izdavalac elektronske fakture (poverilac) u obavezi je da u centralnom registru faktura izvrši operaciju otkaza zaduženja dužnika, kako se isti ne bi ponovo zadužio za iznos koji već izmiren po prethodno izdatoj profakturi (ponudi).

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva finansija:

„Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture/avansne fakture po plaćenoj profakturi, i instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika:
Instrukcija za sve korisnike javnih sredstava koji vode svoje  podračune u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i svoja plaćanja izvršavaju u okviru platnog sistema Uprave za trezor:
Prilikom plaćanja po profakturi (ponudi) neophodno je koristiti šifru plaćanja 290 – druge transakcije, a u pozivu na broj odobrenja obavezno je navesti tačan broj profakture (ponude).
Instrukcija za izdavanje elektronske fakture/avansne fakture plaćene na osnovu profakture (ponude):
Izdavalac elektronske fakture/avansne fakture u obavezi je da u odgovarajuće polje u sistemu elektronskih faktura (broj narudžbenice/broj fakture/broj ponude) unese broj profakture (ponude) identičan onome na osnovu koje je izvršeno plaćanje.

Instrukcija za operaciju otkaza zaduženja dužnika:
Izdavalac elektronske fakture (poverilac) u obavezi je da u centralnom registru faktura izvrši operaciju otkaza zaduženja dužnika, kako se isti ne bi ponovo zadužio za iznos koji već izmiren po prethodno izdatoj profakturi (ponudi).“

Podelite: