Брисање привредних друштава код којих је окончан поступак принудне ликвидације

Привредна друштва код којих је Агенција за привредне регистре пре два месеца покренула поступак принудне ликвидације биће у наредним данима обрисана из Регистра привредних субјеката.

Последице брисања привредних друштава после окончане принудне ликвидације су да имовина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са њиховим уделима у капиталу друштва.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Привредна друштва код којих је Агенција за привредне регистре пре два месеца покренула поступак принудне ликвидације биће у наредним данима обрисана из Регистра привредних субјеката, због окончања поступка. 

Регистратор надлежан за вођење Регистра привредних субјеката доноси акта о брисању, на основу којих се привредна друштва бришу из регистра по службеној дужности, у складу са чланом 547. Закона о привредним друштвима, на основу процедуре прописане Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Последице брисања привредних друштава после окончане принудне ликвидације су да имовина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са њиховим уделима у капиталу друштва.

Чланови друштва своје односе у погледу имовине уређују уговором, при чему сваки члан друштва може да тражи од надлежног суда да изврши поделу те имовине у ванпарничном поступку.

Након брисања из регистра, чланови друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, којима су прописане одговорности чланова друштва у случају ликвидације.

Подсетимо, АПР је 31.12.2018. године на својој интернет страници објавио огласе, односно обавештења код око 23.000 привредних друштва да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима, пре свега због тога што друштва нису доставила финансијске извештаје надлежном регистру до краја 2017. године за претходне две узастопне године.

По истеку рока од 90 дана од дана објаве огласа, регистратор привредних субјеката је по службеној дужности покренуо поступке принудне ликвидације и објавио оглас о принудној ликвидацији, који је на интернет страници Регистра привредних субјеката био јавно објављен 60 дана, како би сва заинтересована лица могла да се упознају са наведеном променом. Тим друштвима је промењен и статус у регистру – из „активан“ у „у принудној ликвидацији“.

Након што је истекао наведени рок, регистратор је приступио доношењу аката о покретању поступка брисања привредних друштава по службеној дужности, на основу којих ће у наредним данима из Регистра привредних субјеката бити брисана сва привредна друштва код којих је окончан поступак принудне ликвидације.

Захваљујући електронском вођењу регистра и аутоматизацији послова у АПР-у цео поступак биће завршен у наредних пар дана.“

Поделите: