Bolovanje zbog nege bolesnog člana uže porodice i plaćeno odsustvo u slučaju teže bolesti člana uže porodice

Pitanje

U vezi dana koje zaposleni može da dobije za negu deteta – da li se u tom slučaju primenjuje deo Zakona o radu koji omogućava zaposlenom do 5 dana godišnje u ovu svrhu?

Da li roditelj mora da dostavi neku posebnu izjavu, doznaku od lekara ili nešto slično kako bi firma odobrila te dane?

 

Odgovor

Članom 77. Zakona o radu predviđeni su slučajevi kada zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo. Ovo pitanje se bliže uređuje opštim aktom i ugovorom o radu. Zakon predviđa da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju teže bolesti člana uže porodice u trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine. Međutim, poslodavac može opštim aktom i ugovorom o radu utvrditi i duže trajanje prava na plaćeno odsustvo. Takođe se i dokumentacija koju je potrebno podneti radi odoboravanja plaćenog odsustva reguliše opštima aktom poslodavca.

Pored prava na plaćeno odsustvo, zaposleni može koristiti pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice (član 73. stav 1. tačka 5) Zakona o zdravstvenom osiguranju). Uslovi za korišćenje ovog prava i trajanje predviđeni su čl. 78. i 79. Zakona o zdravstvenom osiguranju:

Član 78.
Osiguraniku iz člana 72. ovog zakona pripada naknada zarade zbog nege obolelog, odnosno povređenog člana uže porodice mlađeg od sedam godina života ili člana uže porodice starijeg od sedam godina života koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju, u svakom pojedinačnom slučaju bolesti, odnosno povrede, najduže do 15 dana, a ako je oboleli, odnosno povređeni član uže porodice stariji od sedam godina života, a nije teško telesno ili duševno ometen u razvoju, najduže do sedam dana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada postoje opravdani razlozi koji se odnose na zdravstveno stanje člana uže porodice, prvostepena lekarska komisija može produžiti trajanje privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice, najduže do 30 dana za negu deteta mlađeg od sedam godina života ili člana uže porodice starijeg od sedam godina života koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju, odnosno do 14 dana za negu člana uže porodice koji je stariji od sedam godina života, a nije teško telesno ili duševno ometen u razvoju.

U slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, drugostepena lekarska komisija Republičkog fonda može, na predlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj se dete leči, a po uputu izabranog lekara, produžiti pravo na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice.

Produženje prava na naknadu zarade iz stava 3. ovog člana, ocenjuje drugostepena lekarska komisija Republičkog fonda na svakih šest meseci, za svaki pojedinačni slučaj, u zavisnosti od zdravstvenog stanja deteta, kao i neophodnog daljeg lečenja deteta, odnosno rehabilitacije ako je potrebna.

Član 79.
Naknada zarade zbog nege deteta pripada osiguraniku ako oba roditelja imaju utvrđen osnov osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7), 18), 20) i 23) ovog zakona ili ako dete ima samo jednog roditelja ili ako samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo u smislu propisa o porodici ili ako jedan od roditelja nema utvrđen osnov osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7), 18), 20) i 23) ovog zakona, ali je iz zdravstvenih razloga nesposoban da neguje obolelo dete.

Naknada zarade zbog nege deteta pod uslovima iz stava 1. ovog člana pripada i osiguraniku koji je usvojitelj, hranitelj, očuh ili maćeha detetu.“

Kao i kod privremene sprečenosti za rad zbog sopstvene bolesti ili povrede, zaposleni je dužan da dostavi poslodavcu obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (u skladu sa članom 103. Zakona o radu).

Ako su uslovi ispunjeni, ne postoji ograničenje koliko puta može da se koristi ovaj osnov privremene sprečenosti za rad u toku jedne godine. To potvrđuje i sledeći odlomak iz Intrukcije o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju (Instrukcija Ministarstva zdravlja, broj 011-00-55/2006-03 od 21.2.2006. godine):

„Iz napred iznetog, može se zaključiti da se st. 1. i 2. u članu 79. Zakona, odnose na pravo osiguranika na naknadu zarade zbog nege obolelog člana uže porodice – u svakom pojedinačnom slučaju bolesti. Pod svakim pojedinačnim slučajem bolesti, smatra se svaki slučaj akutnog oboljenja člana uže porodice. S tim u vezi, može se zaključiti da ne postoji zakonsko ograničenje osiguranika u dužini korišćenja prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice u toku jedne kalendarske godine (moguće je ostvariti pravo na naknadu zarade zbog nege obolelog člana uže porodice i duže od 30 dana u toku jedne kalendarske godine, a po osnovu svakog posebnog slučaja akutnog oboljenja, pod uslovima propisanim članom 79. Zakona).“

Kod bolovanja zbog nege bolesnog deteta se dobija naknada zarade u visini od 65% od osnova za naknadu zarade, shodno članu 95. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju (kao i kod „običnog“ bolovanja).

Podelite: