АПР објавила да је у потпуности заживео једношалтерски систем регистрације оснивања

Од 1. марта 2016. године, приликом оснивања правног лица или предузетника, у АПР-у се на једном месту („једношалтерски систем регистрације оснивања“) врши упис у регистар АПР-а, упис у јединствени регистар пореских обвезника (добијање ПИБ броја), пријава за паушално опорезивање и пријава за ПДВ обвезнике.

Тиме је знатно поједностављена процедура регистрације оснивања и укинут корак приликом оснивања који се односи на посету локалној организационој јединици Пореске управе.

После 4 месеца од почетка примене новог система, АПР сматра да је једношалтерски систем регистрације оснивања у потпуности заживео.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„За прва четири месеца ове године, преко једношалтерског система регистрације додељено је 18.064 ПИБ-а који се данас издају по процедури која траје најдуже 24 часа. Марта месеца је додељено 3.098, а током јуна је издато 5.319 ПИБ-ова.

Ступањем на снагу новог Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, од 1. марта 2016. године измењена је Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (тзв. ЈРППС образац), којом се, истовремено, подноси пријава за упис у регистар АПР-а и јединствени регистар пореских обвезника, као и пријава за паушално опорезивање предузетника и пријава за ПДВ обвезнике.

Подношењем уредно попуњеног ЈРППС обрасца, Агенција за привредне регистре, за субјекте који испуњавају услове за регистрацију, доставља електронски податке из пријаве Пореској управи, а њена Централа, на основу тих података, по службеној дужности, одређује ПИБ и врши регистрацију субјеката уписом у Јединствени регистар пореских обвезника. Потом се потврда о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији електронски прослеђује из Пореске управе Агенцији, ради регистрације, објављивања и уручења пореском обвезнику и регистрованом субјекту.

Како пријава за паушално опорезивање, односно евиденциона пријава за ПДВ, чини саставни део обрасца ЈРППС, уколико се ти подаци унесу у овај образац, они ће бити достављени Пореској управи преко АПР-а, тако да правно лице или предузетник не мора да одлази у локалну организациону јединицу Пореске управе, ради достављања ових пријава.

Једино је неопходно да се у образац ЈРППС (доступан на веб сајту АПР www.apr.gov.rs ) унесу тачни контакт подаци – број телефона и имејл адреса (на 4. страни ЈРППС обрасца), како би Пореска управа могла да изврши проверу доступности новооснованих привредних субјеката у циљу ефикасне комуникације са пореским обвезницима. Од посебне важности је да ови подаци, наведени у пријави, буду тачни, одн. порески обвезник је дужан да буде доступан на адреси седишта јер, у супротном, уколико се у поступку контроле и провере регистрованих података утврди да нису испуњени ови услови, Пореска управа може привремено одузети ПИБ.

Извршене промене, као резултат, донеле су реформу у сегменту покретања бизниса (business start-up), а скраћење времена регистрације и издавања ПИБ-а, као и укидање овог једног корака у покретању бизниса који се односи на обавезу посете локалној организационој јединици Пореске управе, значајно је поједноставило процедуру регистрације оснивања.

Захваљујући променама обрасца ЈРППС, изменама и допунама одређених прописа, али и подешавању информационих система АПР-а и Пореске управе, у потпуности је заживео једношалтерски систем регистрације оснивања чиме је постигнуто скраћење времена за спровођење одређених процедура. Ту чињеницу већ је констатовала Европска комисија у свом Извештају о напретку Србије за 2015. годину.“

Поделите: