Zašto se u Srbiji vraćanje dobara tretira kao novi promet, suprotno načinu koji važi u svim državama članicama EU?

Situaciju koju opisujemo i objašnjavamo u ovom tekstu je sledeća: kupac i prodavac ugovore mogućnost da kupac izvrši vraćanje dobara ili dela dobara (bez preciziranog uslova).

Sa aspekta PDV takva situacija se potpuno različito tretira u Srbiji u odnosu na sve države članice Evropske unije.

U Srbiji takvo vraćanje dobara sa aspekta PDV predstavlja novi promet.

U svim državama EU takvo vraćanje dobara sa aspekta PDV se tretira kao smanjenje osnovice.

Podsećamo da je regulisanje vraćanja dobara kao novog prometa (osim u izuzetnim slučajevima) izvršeno oktobra 2015. godine donošenjem Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost.

Ubrzo nakon toga smo u komentaru naveli argumente protiv takvog tretiranja vraćanja dobara:
Vraćanje dobara kao novi promet – argumenti protiv (30.10.2015)

Početkom decembra 2016. godine smo se obratili Ministarstvu finansija sa zahtevom da se ukine odredba o tzv. „vraćanju dobara kao novom prometu“, a ovo pitanje smo obradili detaljno u novom komentaru:
Zahtev za ukidanje „vraćanja dobara kao novog prometa“ (7.12.2016)

U aprilu 2017. godine smo nakon razgovora u vezi sa ovom temom u Ministarstvu finansija dostavili dopunu zahteva, o čemu smo pisali u novom komentaru:
Zahtev za ukidanje „vraćanja dobara kao novog prometa“ – epizoda 2 (4.4.2017)

Gospođa Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac odeljenja za PDV, tada je rekla da će se naš zahtev razmatrati prilikom donošenja novog Pravilnika o PDV.

U želji da ukažemo na nelogičnost i neopravdanost postojanja vraćanja dobara kao novog prometa, izvršili smo analizu troškova koje takav princip nameće privrednim subjektima u Srbiji i zaključili da se radi o iznosu od 11 miliona evra godišnje. Od početka primene tog principa (preko pet i po godina) to je trošak od preko 60 miliona evra:
„Vraćanje dobara kao novi promet“ košta privredne subjekte 11 miliona evra godišnje

Novi Pravilnik o PDV je donet u aprilu 2021. godine i počeo je da se primenjuje od 1. jula 2021. godine. Sa žaljenjem konstatujemo da zahtev koji smo podneli pre više od 4 godine nije prihvaćen, ili nije ni razmatran.

Obraćali smo se u vezi sa ovim pitanjem više puta i pomoćniku Ministra finansija zaduženom za fiskalni sektor, gospodinu Draganu Demiroviću, ali nismo dobili odgovor.

S obzirom da na naš zahtev nije odgovoreno i da su sva naša obraćanja ostala bez odgovora, nastavićemo da tražimo odgovor na sledeće pitanje:

Koji su razlozi za regulisanje pitanja vraćanja dobara na način koji je suprotan načinu koji važi u EU i svim njenim članicama?

U nastavku prenosimo deo naših obraćanja Ministarstvu finansija u kojima je jasno i detaljno obrazloženo zašto smatramo pogrešnim način na koji je ovo pitanje regulisano u Srbiji.

Smatramo da vraćanje dobara treba da bude tretirano kao smanjenje osnovice a ne kao novi promet. Nisu nam poznati razlozi zašto je ovo pitanje regulisano na ovaj način, ali smo uvereni da se radi o grešci koju je potrebno ispraviti. Naše mišljenje zasnivamo na sledećem:

1. U svim zemljama Evropske unije vraćanje dobara se tretira kao smanjenje osnovice, a ne kao novi promet.

2. Osnov za takvo tretiranje vraćanja dobara u svim zemljama EU je član 90. Direktive EU o porezu na dodatu vrednost:

„U slučaju otkaza, odbijanja ili potpunog ili delimičnog neplaćanja, ili smanjenja cene nakon isporuke, oporezivi iznos smanjuje se za odgovarajući iznos u skladu s uslovima koje utvrđuju države članice.
U slučaju potpunog ili delimičnog neplaćanja, države članice mogu odstupiti od stava 1.“

Zaključujemo da je tretiranje vraćanja dobara kao novog prometa u suprotnosti sa uređenjem tog pitanja u Evropskoj uniji.

3. Ministarstvo finansija je na sastanku eksplanatornog skrininga za Poglavlje 16 – Porezi održanog 14. i 15. oktobra 2014. godine u Briselu (u okviru pristupnih pregovora sa EU) postavilo pitanje u vezi PDV tretmana vraćanja neprodatih dobara i dobilo odgovor „da je potrebno analizirati ugovore“, a predsedavajući sastanka iz Evropske komisije je „preporučio da se ovo pitanje naknadno pojasni u bilateralnoj komunikaciji“.

Pitali smo Evropsku komisiju da li je bilo naknadne bilateralne komunikacije po ovom pitanju i dobili odgovor da Ministarstvo finansija „nije tražilo dalja pojašnjenja po ovom pitanju“.

Obratili smo se Evropskoj komisiji sa zahtevom za pojašnjenje ovog pitanja (kako je i preporučeno od strane predsedavajućeg EK prilikom sastanka eksplanatornog skrininga za Poglavlje 16) i dobili sledeći odgovor:

„Pitanje se odnosi na vraćanje neprodatih dobara. Kao što je objašnjeno na sastanku skrininga za Poglavlje 16, PDV primena zavisi od ugovora između prodavca i kupca. U zavisnosti od ugovora, sa tačke gledišta poreza na dodatu vrednost, možemo imati:

– promet od 100 evra praćeno smanjenjem poreske osnovice tog prometa za 40 evra ili

– promet od 100 evra praćeno novim prometom od 40 evra.“

Ono što je relevantno je ono što u ugovoru piše o pravima ugovornih strana da otkažu ili odbiju promet, to jest u slučajevima kada je ugovorom primaocu dobara dato pravo da otkaže ili odbije transakciju Direktiva zahteva od država članica da dozvole smanjenje poreske osnovice.“

4. Gospođa Irina Stevanović Gavrović je u razgovoru 4.4.2017. godine tvrdila da je ubeđena da je pitanje vraćanja dobara u Hrvatskoj i Sloveniji regulisano na isti način kao u Srbiji. U dopuni zahteva za izmenu Pravilnika koji smo postali istog dana naveli smo odredbe propisa o PDV u Hrvatskoj i Sloveniji koje jasno ukazuju da to pitanje kod njih nije regulisano kao u Srbiji, već kao u svim drugim zemljama EU.

Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

  • da li će i kada biti izvršene izmene u skladu sa zahtevom koji smo podneli?
  • u slučaju negativnog odgovora u vezi sa prethodnim pitanjem, koji su razlozi za regulisanje pitanja vraćanja dobara na način koji je suprotan načinu koji važi u EU i svim njenim članicama?

Podelite: