Правилник o начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 86/2015

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин измене пореске основице у смислу члана 21. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) може да измени основицу за извршени промет добара или услуга у складу са Законом.

Измена основице врши се у пореском периоду у којем је наступила измена.

Члан 3.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга накнадно повећа, обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга, односно други порески дужник у складу са Законом, дужан је да обрачуна ПДВ на износ за који је повећана основица.

Члан 4.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга накнадно смањи, обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга, а који је порески дужник за тај промет у складу са Законом, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако обвезник ПДВ коме је извршен промет добара или услуга исправи одбитак претходног пореза и о томе писмено обавести испоручиоца добара или услуга.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је промет добара или услуга извршен обвезнику ПДВ, односно другом лицу које нема право на одбитак претходног пореза, обвезник ПДВ може да смањи основицу и износ обрачунатог ПДВ ако поседује документ о смањењу основице издат у складу са правилником којим се одређују случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, односно други документ којим се доказује да је смањена накнада за промет добара или услуга издат од стране обвезника ПДВ који је извршио промет добара или услуга, а потврђен од стране примаоца добара или услуга.

Ако се основица за опорезиви промет добара или услуга накнадно смањи, прималац добара или услуга који је порески дужник за тај промет, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако је исправио одбитак претходног пореза и ако му је обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга доставио документ о смањењу основице у складу са правилником којим се одређују случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци.

Изузетно од става 3. овог члана, прималац добара или услуга који је порески дужник за промет добара или услуга, а који нема право на одбитак претходног пореза по основу тог промета, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако поседује документ о смањењу основице у складу са правилником којим се одређују случајеви у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, односно други документ којим се потврђује да је смањена накнада за промет добара или услуга издат од стране обвезника ПДВ који је извршио промет добара или услуга, а потврђен од стране примаоца добара или услуга.

У случају враћања добара сматра се да није дошло до смањења основице.

Изузетно од става 5. овог члана, сматра се да је дошло до смањења основице у случају враћања добара:

1) којима је период уобичајене употребе протекао (ремитенда), односно којима је истекао или истиче рок трајања одређен од стране произвођача, ако је враћање добара предвиђено прописом или уговором између обвезника ПДВ који је извршио промет добара и лица којем је тај промет извршен;

2) које се врши у складу са законом којим се уређује заштита потрошача;

3) због раскида уговора у складу са законом, под условом да обвезник ПДВ који је извршио промет добара поседује о томе неспорне доказе.

Ако обвезник ПДВ који је извршио опорезиви промет добара или услуга накнадно смањи износ накнаде за тај промет на име противчинидбе извршене од стране примаоца добара или услуга, односно трећег лица, у том случају сматра се да није дошло до смањења основице.

Члан 5.

Измена основице за увоз добара, који се опорезује ПДВ, врши се у складу са царинским прописима на основу решења царинског органа.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године.

Поделите: