Zakup objekta koji je zatvoren za vreme vanrednog stanja – PDV aspekt

Pitanje

Zakupac objekta ne radi za vreme vanrednog stanja. S obzirom na okolnosti, zakupodavac neće naplaćivati zakupninu za period dok zakupac ne radi.

Zakupodavac je PDV obveznik. Da li zakupodavac ima obavezu obračunavanja PDV na uslugu zakupa u periodu kada ne naplaćuje zakup?

 

Odgovor

Da li je promet usluga bez naknade oporeziv PDV zavisi od toga da li se pružanje usluga bez naknade vrši u poslovne ili u neposlovne svrhe.

Naime, propisima o PDV je predviđeno da se u pojedinim situacijama promet bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu, pa za takav promet postoji obaveza obračunavanja PDV.

Za konkretni slučaj je važan član 5. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV:

Sa prometom usluga uz naknadu izjednačava se:
2) pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika.“

Znači, ako je reč o pružanju usluga bez naknade u neposlovne svrhe, obračunava se PDV. U suprotnom (ako se radi o pružanju usluga bez naknade u poslovne svrhe), PDV se ne obračunava.

Šta se smatra pružanjem usluga u neposlovne svrhe? Shodno članu 5. stav 2. Pravilnika o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti, pružanjem usluga u neposlovne svrhe poreskog obveznika smatra se pružanje usluga koje se ne vrši u cilju povećanja prihoda, odnosno smanjenja rashoda poreskog obveznika.

Na kraju, potrebno je ustanoviti da li se u konkretnom slučaju radi o pružanju usluga u poslovne ili neposlovne svrhe, odnosno da li se pružanje usluge zakupa bez naknade vrši u cilju povećanja prihoda ili ne.

Smatramo da se u konkretnom slučaju radi o pružanju usluga u poslovne svrhe, jer zakupodavac time što ne naplaćuje zakup dok zakupac ne radi omogućava zakupcu da ostane u tom objektu, čime će zakupodavac ostvariti povećanje prihoda kada zakupac ponovo počne sa radom.

S obzirom da se radi o pružanju usluge bez naknade u poslovne svrhe, taj promet nije oporeziv PDV odnosno ne postoji obaveza obračunavanja PDV

Podelite: