Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 118/2012

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се сматра: узимањем добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица; сваким другим прометом добара без накнаде; употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно употребом добара у непословне сврхе пореског обвезника; пружањем услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно другим пружањем услуга без накнаде у непословне сврхе пореског обвезника; уобичајеним количинама пословних узорака које се за ту намену бесплатно дају купцима или потенцијалним купцима, односно трећим лицима за потребе анализе на основу акта надлежног органа; рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности који се повремено дају различитим лицима.

1. Узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника и сваки други промет добара без накнаде

Члан 2.

Узимањем добара, у смислу члана 4. став 4. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра се узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица (у даљем тексту: сопствена потрошња).

Сопственом потрошњом сматра се и мањак добара, осим мањка који се може правдати вишом силом или на други прописани начин (елементарна непогода, крађа, саобраћајни удес и др.), утврђен на основу акта надлежног органа, односно организације.

Сопственом потрошњом не сматра се узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за пословне сврхе тог пореског обвезника.

Члан 3.

Сваким другим прометом добара без накнаде, у смислу члана 4. став 4. тачка 2) Закона, сматра се поклањање добара, осим поклањања пословних узорака, рекламног материјала и других поклона мање вредности из чл. 6-9. овог правилника.

2. Употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника и пружање услуга без накнаде, односно у непословне сврхе пореског обвезника

Члан 4.

Употребом добара, у смислу члана 5. став 4. тачка 1) Закона, сматра се употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника:

1) за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица;

2) у непословне сврхе пореског обвезника.

Употребом добара из става 1. тачка 2) овог члана сматра се употреба добара која се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења расхода пореског обвезника.

Члан 5.

Пружањем услуга, у смислу члана 5. став 4. тачка 2) Закона, сматра се пружање услуга без накнаде које порески обвезник изврши:

1) за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица;

2) у непословне сврхе пореског обвезника.

Пружањем услуга из става 1. тачка 2) овог члана сматра се пружање услуга које се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења расхода пореског обвезника.

3. Уобичајене количине пословних узорака, рекламни материјал и други поклони мање вредности

Члан 6.

Уобичајеном количином пословних узорака, у смислу члана 6. став 1. тачка 3) Закона, сматрају се добра која нису намењена промету, а која су резултат пословања пореског обвезника или која су непосредно повезана са обављањем његове делатности, без обзира да ли је на тим добрима утиснут логотип пореског обвезника.

Добра која се дају као пословни узорци морају бити обележена као таква, а ако не могу бити обележена као пословни узорци, морају бити у облику и паковању различитом од облика или паковања тих добара намењених промету.

Члан 7.

Уобичајеном количином узорака који се дају за потребе анализе на основу акта надлежног органа сматрају се добра која се дају за потребе анализе у количини одређеној актом надлежног органа.

Члан 8.

Рекламним материјалом, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматрају се добра на којима је одштампан или утиснут логотип пореског обвезника, односно визуелно испољавање бренда који је у вези са делатношћу пореског обвезника, а која тај порески обвезник бесплатно даје различитим лицима.

Рекламним материјалом из става 1. овог члана сматрају се оловке, роковници, календари, нотеси, привесци, качкети, мајице, комбинезони, кецеље, ранчеви, торбе, упаљачи, отварачи за флаше, подметачи, послужавници, чаше, шоље, бокали, пепељаре, кесе и друга добра чија је појединачна тржишна вредност мања од 2.000 динара, без ПДВ.

Члан 9.

Поклоном мање вредности, у смислу члана 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра се добро појединачне тржишне вредности мање од 2.000 динара, без ПДВ, осим добра које се сматра рекламним материјалом у складу са чланом 8. овог правилника, које обвезник даје повремено различитим лицима (пословним партнерима, потенцијалним пословним партнерима, представницима пословних партнера и др), а да за то не постоји правна обавеза.

Члан 10.

Укупна вредност рекламног материјала и других поклона мање вредности из чл. 8. и 9. овог правилника у пореском периоду не може бити већа од 0,25% укупног промета пореског обвезника у том пореском периоду.

Укупним прометом из става 1. овог члана сматра се промет добара и услуга са и без права на одбитак претходног пореза, извршен на територији Републике Србије и у иностранству, без ПДВ.

У укупан промет из става 2. овог члана не урачунава се промет опреме и објеката за вршење делатности, без ПДВ.

4. Прелазне и завршне одредбе

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника, пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о утврђивању уобичајених количина пословних узорака и поклона мање вредности („Службени гласник РС“, број 114/04).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Поделите: