Закуп објекта који је затворен за време ванредног стања – ПДВ аспект

Питање

Закупац објекта не ради за време ванредног стања. С обзиром на околности, закуподавац неће наплаћивати закупнину за период док закупац не ради.

Закуподавац је ПДВ обвезник. Да ли закуподавац има обавезу обрачунавања ПДВ на услугу закупа у периоду када не наплаћује закуп?

 

Одговор

Да ли је промет услуга без накнаде опорезив ПДВ зависи од тога да ли се пружање услуга без накнаде врши у пословне или у непословне сврхе.

Наиме, прописима о ПДВ је предвиђено да се у појединим ситуацијама промет без накнаде изједначава са прометом уз накнаду, па за такав промет постоји обавеза обрачунавања ПДВ.

За конкретни случај је важан члан 5. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ:

Са прометом услуга уз накнаду изједначава се:
2) пружање услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно друго пружање услуга без накнаде у непословне сврхе пореског обвезника.“

Значи, ако је реч о пружању услуга без накнаде у непословне сврхе, обрачунава се ПДВ. У супротном (ако се ради о пружању услуга без накнаде у пословне сврхе), ПДВ се не обрачунава.

Шта се сматра пружањем услуга у непословне сврхе? Сходно члану 5. став 2. Правилника о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности, пружањем услуга у непословне сврхе пореског обвезника сматра се пружање услуга које се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења расхода пореског обвезника.

На крају, потребно је установити да ли се у конкретном случају ради о пружању услуга у пословне или непословне сврхе, односно да ли се пружање услуге закупа без накнаде врши у циљу повећања прихода или не.

Сматрамо да се у конкретном случају ради о пружању услуга у пословне сврхе, јер закуподавац тиме што не наплаћује закуп док закупац не ради омогућава закупцу да остане у том објекту, чиме ће закуподавац остварити повећање прихода када закупац поново почне са радом.

С обзиром да се ради о пружању услуге без накнаде у пословне сврхе, тај промет није опорезив ПДВ односно не постоји обавеза обрачунавања ПДВ

Поделите: