Zaključak Vlade u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora u uslovima vanrednog stanja

U „Službenom glasniku RS“, broj 52 od 7. aprila 2020. godine objavljen je Zaključak Vlade 05 broj 53-3041/2020 (u daljem tekstu: Zaključak), u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora u uslovima vanrednog stanja.

Podsećamo da je Zakonom o radu predviđeno sledeće ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima: prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine (član 73. stav 2).

U zavisnosti od mogućnosti i vrste radnog angažovanja zaposlenih u uslovima vanrednog stanja, u Zaključku su date dve preporuke i jedna obaveza u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora za zaposlene:

1) Preporučuje se poslodavcima da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

2) Zaposlenima kojima je omogućen rad na daljinu i rad od kuće, poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu zaključno sa 30. junom 2020. godine.

3) Preporučuje se poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

Podelite: