Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права

“Службени гласник РС”, број 28/2018

 

1. Налаже се органима државне управе да, у оквиру свог делокруга, припреме измене и допуне прописа и аката којима је уређена обавезна употреба печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, на начин да се укида обавезна примена печата у пословању привредних субјеката, у складу са Акционим планом о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, који је одштампан уз овај закључак и који чини његов саставни део.

2. Препоручује се независним телима, аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе да, у оквиру својих надлежности, у свему поступају на начин и у складу са тачком 1. овог закључка.

3. Препоручује се органима из тачке 1. овог закључка, имаоцима јавних овлашћења и јавним предузећима чији је оснивач Република Србија да измене сопствена интерна акта и обрасце, који нису засновани на закону и подзаконским актима, а који прописују обавезну примену печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права – у року од 30 дана од дана доношења овог закључка.

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Акциони план о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права

Поделите: