Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava

“Službeni glasnik RS”, broj 28/2018

 

1. Nalaže se organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo.

2. Preporučuje se nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na način i u skladu sa tačkom 1. ovog zaključka.

3. Preporučuje se organima iz tačke 1. ovog zaključka, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija da izmene sopstvena interna akta i obrasce, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava – u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Akcioni plan o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava

Podelite: