Важно обавештење за привредне субјекте који до 10. априла нису исплаћивали зараду за март али су предали пријаву ППП-ПД

Многи привредни субјекти су пре 10. априла предали пореску пријаву ППП-ПД за март и уписали у поље 1.4. (датум плаћања) нпр. 30. април, а нису исплаћивали зараду по тој пријави до 10. априла.

Након доношења Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба), неки од њих су протумачили да могу да се пријаве за мере изменом пријаве за март уписивањем датума 4. јануар 2021. године у поље 1.4. и то су и учинили.

Из аспекта важећих прописа и Уредбе овакво чињење је логично и у складу са тим прописима.

Наиме, датум плаћања у поднетој пријави ППП-ПД је могуће мењати подношењем измењене пријаве, све до датума исказаног у пољу 1.4 – Датум плаћања у првобитно поднетој пореској пријави. На пример, ако је у првобитној пријави у пољу 1.4 – Датум плаћања наведен 30.4.2020. године, све до 29.4.2020. године би се могла поднети измењена пријава, којом би се променио датум плаћања.

С друге стране, Уредбом је предвиђено да се одлаже доспелост за плаћање пореза и доприноса за месец април, мај и јун 2020. године за оне пореске обвезнике који су исплате зарада и накнада зараде за месец март 2020. године делимично или у целости извршили до 10. априла.

Према томе, закључак је да је измена пореске пријаве и упис 4.1.2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања нормално и логично решење, у складу са прописима.

Међутим, у интерном обавештењу Пореске управе од 13.4.2020. године је описано потпуно другачије поступање у случају да је пре 10. априла предата пореска пријава ППП-ПД за март а нису исплаћиване зараде до 10. априла.

Сви они који су у тој групи привредних субјеката и који су променили пореску пријаву уписом датума 4. јануар 2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања треба да имају у виду да су поступили супротно поступку који је описан у интерном обавештењу Пореске управе.

Како се не би десило да ти привредни субјекти не остваре погодности и давања за месец март, препоручујемо да прате шта ћемо по том питању објавити наредних дана, јер би било логично да се надлежни органи изјасне по овом питању.

Интерним обавештењем Пореске управе је у овом случају предвиђено да се поднесе захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ за предату пријаву за март, и подношење нове пријаве са датумом плаћања 4.1. 2021. године под редним бројем 1.4. (у случају да су у пријави само приходи из радног односа, у супротном је поступак нешто другачији).

Детаљније о томе можете погледати у тексту овде (тачка 4).

С обзиром да нема логике у објашњењу Пореске управе у вези са овим питањем, једини разлог за то би могао бити техничке природе. Претпостављамо да систем који је подешен за имплементацију решења из Уредбе не подржава опцију одобравања мера уколико се изврши измена пријаве која је поднета пре 10. априла, у смислу уписа 4.1.2021. године као датума плаћања.

Препоручујемо онима који су у датој ситуацији поступили на описани начин (само изменом пријаве уписом 4.1.2021. године у поље 1.4 – Датум плаћања) да сачекају даље информације у вези са овим питањем.  

Поделите: