Пореска управа – питања и одговори у вези примене Уредбе

Садржај

На основу документа Пореске управе „Обавештење у вези примене Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору…“ од 13.4.2020. године, у наставку преносимо део документа са питањима и одговорима у вези примене Уредбе.

1. За које врсте прихода се може одложити доспелост за плаћање пореза и доприноса на 04.01.2021. године?

Одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса може се остварити за зараде и накнаде зараде, као и за обавезе за порезе и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника.

Према томе, појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима, са датумом плаћања 04.01.2021. године на редном броју 1.4 Обрасца ППП-ПД, може се поднети за следеће врсте прихода (ОВП):

ОВП= 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 201, 202, 203, 212, 213, 214

Изузетно, пореска пријава са ОВП 199, са датумом плаћања 04.01.2021. године, може се поднети само за примаоца прихода који ради код послодавца са непуним радним временом, а радио је непун обрачунски период, односно у случају када је и под редним бројем 3.17 МФП (Мултифункционално поље) за обрачун, попуњено МФП 3.

2. Да ли се одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на 04.01.2021. године односи на зараду и накнаду зараде за лица за које послодавац користе олакшице за запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом, у складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање?

Да, привредни субјекти који користе олакшице за запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом, за та лица могу да одложе доспелост за плаћање пореза и доприноса, односно могу за иста да поднесу пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године.

3. Да ли привредни субјект може да оствари право на директна давања за лица за која користи олакшице за запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом, у складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање?

Да, под условом да за иста поднесу пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године под редним бројем 1.4 Обрасца ППП-ПД.

4. На који начин пореску пријаву подносе привредни субјекти који се определе да користи мере прописане Уредбом, при чему до дана ступања на снагу Уредбе нису исплатили зараду и накнаду зараде за март 2020. године, а поднели су пореску пријаву са планираним датумом исплате прихода под редним бројем 1.4 Датум плаћања који је након ступања на снагу Уредбе нпр. 30.04.2020. године?

У зависности од тога које врсте прихода су исказане у пореској пријави за март 2020. године, која је поднета са датумом плаћања нпр. 30.04.2020. године под редним бројем 1.4, привредни субјект поступа на следећи начин:

I) ако су у пореској исказани приходи по основу зараде и накнаде зарада, као и приходи за које Уредбом није прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, привредни субјект подноси:

– измењену пореску пријаву у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији са датумом плаћања 30.04.2020. године под редним бројем 1.4, у којој ће исказати приходе за које није прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, при чему на редним бројевима под којим су у првобитној пријави били исказани приходи по основу зараде и накнаде зараде у поље 3.6 Шифра врсте прихода уписује ознаку 1 00 000 00 1, у поља од 3.7 до 3.16 уписују износ 0,00 а поље 3.17 МФП не попуњава, и

– нову пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године под редним бројем 1.4, у којој ће исказати приходе за које је прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, односно приходе по основу зараде и накнаде зараде.

Првобитна пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 30.04.2020.):

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 100.000 83.700 8.370 100.000 25.500 10.300 750 0
150 00 0 31 176 176 60.000 43.700 4.370 60.000 15.300 6.180 450 0
601 00 0 80.000 64.000 12.800 64.000 16.320 0 0 0

Измењена пријава у складу са чланом 40. ЗПППА (редни број 1.4 Датум плаћања 30.04.2020.):

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 00 0 31 176 176 60.000 43.700 4.370 60.000 15.300 6.180 450 0
601 00 0 80.000 64.000 12.800 64.000 16.320 0 0 0

Нова пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 04.01.2021.):

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 100.000 83.700 8.370 100.000 25.500 10.300 750 0

II) ако су у пореској исказани само приходи по основу зараде и накнаде зарада, привредни субјект подноси:

– нову пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године под редним бројем 1.4, у којој ћe исказати приходе за које је прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, и

– захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ, на основу кога је надлежна организациона јединица Пореске управе у обавези да изврши сторнирање пореске пријаве у којој је као датум плаћања под редним бројем 1.4, уписан 30.04.2020. године.

5. На који начин пореску пријаву подносе привредни субјекти који се определе да користи мере прописане Уредбом, при чему су до дана ступања на снагу Уредбе исплатили зараду и накнаду зараде за март 2020. године (нпр. 06.04.2020. године), а поднели су пореску пријаву са планираним датумом исплате прихода под редним бројем 1.4 Датум плаћања који је након ступања на снагу Уредбе нпр. 30.04.2020. године?

Имајући у виду да је одредбама члана 2. Уредбе прописано да се привредним субјектима који су до 10.04.2020. године (до дана ступања на снагу Уредбе) исплатили у целини или делимично зараде или накнаде зарада за март 2020. године, одлаже доспелост за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада за месец април, мај и јун 2020. године, наведени привредни субјекти могу да користе фискалне погодности за април, мај и јун 2020. године, и то подношењем пореске пријаве за обрачунски период април, мај и јун 2020. године са датумом плаћања 04.01.2021. године (под редним бројем 1.4 – Датум плаћања). Такође, с обзиром да је привредни субјект исплатио зараду или накнаду зараде 06.04.2020. године, због чега је обавеза по основу пореза и доприноса доспела истог дана, потребно је да поднесе измењену пореску пријаву у складу са чланом 40. ЗПППА у којој ће у пољу 1.3 – Датум настанка пореске обавезе унети датум исплате зараде (06.04.2020. године), и обрачунати камату за период од дана настанка пореске обавезе.

Напомена Необилтен-а: иако није прецизирано, у овом питању се очигледно мисли да је извршена исплата нето зараде и накнаде зараде без плаћања пореза и доприноса.

6. Како се попуњава пореска пријава и врши исплата зараде у случају када се привредни субјект определи да користи фискалне погодности и директна давања прописана Уредбом, а врши исплату зараде раднику који је радио пуно радно време у нето износу од 70.000 динара?

Привредни субјект има право на одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса који су обрачунати на цео износ нето зараде. У пореску пријаву уноси, под редним бројем 1.4. Датум плаћања, 04.01.2021. године, и износ пореза и доприноса обрачунат на износ нето зараде 70.000 (бруто 97.532).

Пореска пријава (редни број 1.4 Датум плаћања 04.01.2021.):

3.6 3.7 3.8 3.8а 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 97.532 81.232 8.123 97.532 24.871 10.046 731 0

Исплата зараде на текући рачун радника врши се са:

– посебног наменског рачуна – исплата директних давања – COVID-19, у износу нето основне минималне нето зараде за март 2020. године, и

– текућег рачуна послодавца, у износу разлике између нето зараде од 70.000 и износа минималне нето зараде за март 2020. године.

Поделите: