Poreska uprava – pitanja i odgovori u vezi primene Uredbe

Sadržaj

Na osnovu dokumenta Poreske uprave „Obaveštenje u vezi primene Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru…“ od 13.4.2020. godine, u nastavku prenosimo deo dokumenta sa pitanjima i odgovorima u vezi primene Uredbe.

1. Za koje vrste prihoda se može odložiti dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na 04.01.2021. godine?

Odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa može se ostvariti za zarade i naknade zarade, kao i za obaveze za poreze i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Prema tome, pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine na rednom broju 1.4 Obrasca PPP-PD, može se podneti za sledeće vrste prihoda (OVP):

OVP= 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 201, 202, 203, 212, 213, 214

Izuzetno, poreska prijava sa OVP 199, sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine, može se podneti samo za primaoca prihoda koji radi kod poslodavca sa nepunim radnim vremenom, a radio je nepun obračunski period, odnosno u slučaju kada je i pod rednim brojem 3.17 MFP (Multifunkcionalno polje) za obračun, popunjeno MFP 3.

2. Da li se odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na 04.01.2021. godine odnosi na zaradu i naknadu zarade za lica za koje poslodavac koriste olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje?

Da, privredni subjekti koji koriste olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom, za ta lica mogu da odlože dospelost za plaćanje poreza i doprinosa, odnosno mogu za ista da podnesu poresku prijavu sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine.

3. Da li privredni subjekt može da ostvari pravo na direktna davanja za lica za koja koristi olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje?

Da, pod uslovom da za ista podnesu poresku prijavu sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine pod rednim brojem 1.4 Obrasca PPP-PD.

4. Na koji način poresku prijavu podnose privredni subjekti koji se opredele da koristi mere propisane Uredbom, pri čemu do dana stupanja na snagu Uredbe nisu isplatili zaradu i naknadu zarade za mart 2020. godine, a podneli su poresku prijavu sa planiranim datumom isplate prihoda pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja koji je nakon stupanja na snagu Uredbe npr. 30.04.2020. godine?

U zavisnosti od toga koje vrste prihoda su iskazane u poreskoj prijavi za mart 2020. godine, koja je podneta sa datumom plaćanja npr. 30.04.2020. godine pod rednim brojem 1.4, privredni subjekt postupa na sledeći način:

I) ako su u poreskoj iskazani prihodi po osnovu zarade i naknade zarada, kao i prihodi za koje Uredbom nije propisano odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, privredni subjekt podnosi:

– izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa datumom plaćanja 30.04.2020. godine pod rednim brojem 1.4, u kojoj će iskazati prihode za koje nije propisano odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, pri čemu na rednim brojevima pod kojim su u prvobitnoj prijavi bili iskazani prihodi po osnovu zarade i naknade zarade u polje 3.6 Šifra vrste prihoda upisuje oznaku 1 00 000 00 1, u polja od 3.7 do 3.16 upisuju iznos 0,00 a polje 3.17 MFP ne popunjava, i

– novu poresku prijavu sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine pod rednim brojem 1.4, u kojoj će iskazati prihode za koje je propisano odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, odnosno prihode po osnovu zarade i naknade zarade.

Prvobitna prijava (redni broj 1.4 Datum plaćanja 30.04.2020.):

3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 100.000 83.700 8.370 100.000 25.500 10.300 750 0
150 00 0 31 176 176 60.000 43.700 4.370 60.000 15.300 6.180 450 0
601 00 0 80.000 64.000 12.800 64.000 16.320 0 0 0

Izmenjena prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA (redni broj 1.4 Datum plaćanja 30.04.2020.):

3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 00 0 31 176 176 60.000 43.700 4.370 60.000 15.300 6.180 450 0
601 00 0 80.000 64.000 12.800 64.000 16.320 0 0 0

Nova prijava (redni broj 1.4 Datum plaćanja 04.01.2021.):

3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 100.000 83.700 8.370 100.000 25.500 10.300 750 0

II) ako su u poreskoj iskazani samo prihodi po osnovu zarade i naknade zarada, privredni subjekt podnosi:

– novu poresku prijavu sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine pod rednim brojem 1.4, u kojoj će iskazati prihode za koje je propisano odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, i

– zahtev za ispravku greške na Obrascu ZIG, na osnovu koga je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave u obavezi da izvrši storniranje poreske prijave u kojoj je kao datum plaćanja pod rednim brojem 1.4, upisan 30.04.2020. godine.

5. Na koji način poresku prijavu podnose privredni subjekti koji se opredele da koristi mere propisane Uredbom, pri čemu su do dana stupanja na snagu Uredbe isplatili zaradu i naknadu zarade za mart 2020. godine (npr. 06.04.2020. godine), a podneli su poresku prijavu sa planiranim datumom isplate prihoda pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja koji je nakon stupanja na snagu Uredbe npr. 30.04.2020. godine?

Imajući u vidu da je odredbama člana 2. Uredbe propisano da se privrednim subjektima koji su do 10.04.2020. godine (do dana stupanja na snagu Uredbe) isplatili u celini ili delimično zarade ili naknade zarada za mart 2020. godine, odlaže dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za mesec april, maj i jun 2020. godine, navedeni privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti za april, maj i jun 2020. godine, i to podnošenjem poreske prijave za obračunski period april, maj i jun 2020. godine sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine (pod rednim brojem 1.4 – Datum plaćanja). Takođe, s obzirom da je privredni subjekt isplatio zaradu ili naknadu zarade 06.04.2020. godine, zbog čega je obaveza po osnovu poreza i doprinosa dospela istog dana, potrebno je da podnese izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 40. ZPPPA u kojoj će u polju 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze uneti datum isplate zarade (06.04.2020. godine), i obračunati kamatu za period od dana nastanka poreske obaveze.

Napomena Neobilten-a: iako nije precizirano, u ovom pitanju se očigledno misli da je izvršena isplata neto zarade i naknade zarade bez plaćanja poreza i doprinosa.

6. Kako se popunjava poreska prijava i vrši isplata zarade u slučaju kada se privredni subjekt opredeli da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom, a vrši isplatu zarade radniku koji je radio puno radno vreme u neto iznosu od 70.000 dinara?

Privredni subjekt ima pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa koji su obračunati na ceo iznos neto zarade. U poresku prijavu unosi, pod rednim brojem 1.4. Datum plaćanja, 04.01.2021. godine, i iznos poreza i doprinosa obračunat na iznos neto zarade 70.000 (bruto 97.532).

Poreska prijava (redni broj 1.4 Datum plaćanja 04.01.2021.):

3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
101 00 0 31 176 176 97.532 81.232 8.123 97.532 24.871 10.046 731 0

Isplata zarade na tekući račun radnika vrši se sa:

– posebnog namenskog računa – isplata direktnih davanja – COVID-19, u iznosu neto osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i

– tekućeg računa poslodavca, u iznosu razlike između neto zarade od 70.000 i iznosa minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Podelite: