Važno obaveštenje za privredne subjekte koji do 10. aprila nisu isplaćivali zaradu za mart ali su predali prijavu PPP-PD

Mnogi privredni subjekti su pre 10. aprila predali poresku prijavu PPP-PD za mart i upisali u polje 1.4. (datum plaćanja) npr. 30. april, a nisu isplaćivali zaradu po toj prijavi do 10. aprila.

Nakon donošenja Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… (u daljem tekstu: Uredba), neki od njih su protumačili da mogu da se prijave za mere izmenom prijave za mart upisivanjem datuma 4. januar 2021. godine u polje 1.4. i to su i učinili.

Iz aspekta važećih propisa i Uredbe ovakvo činjenje je logično i u skladu sa tim propisima.

Naime, datum plaćanja u podnetoj prijavi PPP-PD je moguće menjati podnošenjem izmenjene prijave, sve do datuma iskazanog u polju 1.4 – Datum plaćanja u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi. Na primer, ako je u prvobitnoj prijavi u polju 1.4 – Datum plaćanja naveden 30.4.2020. godine, sve do 29.4.2020. godine bi se mogla podneti izmenjena prijava, kojom bi se promenio datum plaćanja.

S druge strane, Uredbom je predviđeno da se odlaže dospelost za plaćanje poreza i doprinosa za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do 10. aprila.

Prema tome, zaključak je da je izmena poreske prijave i upis 4.1.2021. godine u polje 1.4 – Datum plaćanja normalno i logično rešenje, u skladu sa propisima.

Međutim, u internom obaveštenju Poreske uprave od 13.4.2020. godine je opisano potpuno drugačije postupanje u slučaju da je pre 10. aprila predata poreska prijava PPP-PD za mart a nisu isplaćivane zarade do 10. aprila.

Svi oni koji su u toj grupi privrednih subjekata i koji su promenili poresku prijavu upisom datuma 4. januar 2021. godine u polje 1.4 – Datum plaćanja treba da imaju u vidu da su postupili suprotno postupku koji je opisan u internom obaveštenju Poreske uprave.

Kako se ne bi desilo da ti privredni subjekti ne ostvare pogodnosti i davanja za mesec mart, preporučujemo da prate šta ćemo po tom pitanju objaviti narednih dana, jer bi bilo logično da se nadležni organi izjasne po ovom pitanju.

Internim obaveštenjem Poreske uprave je u ovom slučaju predviđeno da se podnese zahtev za ispravku greške na Obrascu ZIG za predatu prijavu za mart, i podnošenje nove prijave sa datumom plaćanja 4.1. 2021. godine pod rednim brojem 1.4. (u slučaju da su u prijavi samo prihodi iz radnog odnosa, u suprotnom je postupak nešto drugačiji).

Detaljnije o tome možete pogledati u tekstu ovde (tačka 4).

S obzirom da nema logike u objašnjenju Poreske uprave u vezi sa ovim pitanjem, jedini razlog za to bi mogao biti tehničke prirode. Pretpostavljamo da sistem koji je podešen za implementaciju rešenja iz Uredbe ne podržava opciju odobravanja mera ukoliko se izvrši izmena prijave koja je podneta pre 10. aprila, u smislu upisa 4.1.2021. godine kao datuma plaćanja.

Preporučujemo onima koji su u datoj situaciji postupili na opisani način (samo izmenom prijave upisom 4.1.2021. godine u polje 1.4 – Datum plaćanja) da sačekaju dalje informacije u vezi sa ovim pitanjem.  

Podelite: