Usluge boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Agencija za privredne registre će od ponedeljka 4. maja 2020. godine u usluge boniteta uključiti podatke iz redovnih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu biti dostupne počev od ponedeljka, 4. maja 2020. godine.

I u uslovima vanrednog stanja, proglašenog zbog pandemije izazvane korona virusom (KOVID-19), Agencija je u predviđenom roku obradila redovne godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, koje su obveznici dostavili u skladu s propisima i do sada je na svojoj internet stranici javno objavila oko 205.000 izveštaja.

Za pravna lica i preduzetnike čiji su finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavljeni kao potpuni i računski tačni, pripremljene su usluge boniteta – izveštaji o bonitetu za privredna društva, ustanove i preduzetnike i skoring za privredna društva u kojima će biti uključeni podaci iz tih izveštaja.

Skoring privrednih društava za period od 2015. do 2019. godine utvrđen je po inoviranom modelu, koji je definisan uz uvažavanje savremenih trendova u poslovanju i modela  finansijskog upravljanja, a polazeći od osnovnih pretpostavki finansijske analize i predstavlja treću verziju ocene boniteta koju Agencija daje.

Budući da je rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomeren u skladu sa Uredbom koju je donela Vlada Republike Srbije, tzv „dvostruki sistem pružanja usluga boniteta“ Agencija će primenjivati sve do isteka tog roka. Odnosno, za pravna lica i preduzetnike koji još uvek nisu ispunili obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Agencija će pružati usluge boniteta zaključno sa podacima iz izveštaja za 2018. godinu sve dok ne dostave potpun i računski tačan izveštaj za 2019. godinu i isti se ne objavi na internet stranici, a najkasnije do isteka roka za dostavljanje tih izveštaja.

Korisnicima predlažemo da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja (u odeljku Javno objavljeni finansijski izveštaji)  provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2019. godinu objavljen. Ukoliko isti nije objavljen, predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavljen Agenciji i status njegove obrade putem linka Pretraga izveštaja za 2019. godinu u postupku obrade (u odeljku Predmeti u radu). Ako u izveštaju koji je dostavljen ima nedostataka, obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi on mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Izveštaji o bonitetu sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izdavaće se po zahtevu za hitnu obradu samo za one obveznike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za tu godinu javno objavljen.

Istovremeno, od 4. maja 2020. godine, za privredna društva čiji su finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavljeni, prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2014. do 2018. godine, pošto je za ta privredna društva utvrđena nova ocena boniteta odnosno skoring za period od 2015. do 2019. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Podsećamo korisnike da su usluge boniteta dostupne elektronski, naručivanjem putem aplikacije za naručivanje izveštaja o bonitetu i aplikacije za naručivanje skoringa. Takođe, obzirom da je zbog proglašenja pandemije KOVID-19 do daljnjeg obustavljen neposredan rad sa strankama, zahtevi se mogu poslati i poštom, u papirnoj formi, na adresu Agencije, Brankova 25, 11000 Beograd.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja date su na internet stranici Agencije u delu Finansijski izveštaji, u okviru odeljaka APR bonitet i ePodaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.“

Podelite: