Ускоро ће се успоставити Централна евиденција стварних власника правних лица

Предлог Закона о Централној евиденцији стварних власника је ушао у процедуру Скупштине Србије и очекује се усвајање по хитном поступку на некој од наредних седница.

Предлог Закона, образложење и објашњења можете прочитати овде:

Предлог Закона о Централној евиденцији стварних власника

Закон се доноси зато што је систем за спречавање прања новца и финансирање тероризма Републике Србије процењен као неделотворан и недовољно усклађен са међународним препорукама, због чега је Србија ушла у појачан надзор од стране Комитета Манивал Савета Европе. Републици Србији је остављен рок до јуна 2018. да испуни препоруке на нивоу техничке усклађености, а једна од најзначајнијих препорука односи се на поступак регистрације стварног власника.

Стварни власници су физичка лица која посредно или непосредно учествују у управљању, вођењу послова, доношењу одлука итд. 

Централну евиденцију стварних власника ће водити Агенција за привредне регистре.

Предлагачи закона сматрају да привредни субјекти неће имати додатне трошкове за прикупљање података о стварним власницима имајући у виду да приликом отварања текућих рачуна код пословних банака достављају податке о стварном власнику.

Рокови предвиђени предлогом закона су следећи:

1) закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивање у „Службеном гласнику РС“

2) субјекти су дужни у року од 30 дана од дана ступања на снагу да одреде стварног власника и да обезбеде податке и документа на основу којих је одређен стварни власник

3) подзаконски акти за спровођење закона ће бити донети у року од 3 месеца од ступања на снагу

4) АПР успоставља евиденцију најкасније до 31. децембра 2018. године

5) субјекти су дужни да евидентирају податке у АПР најкасније до 31. јануара 2019. године.

Предвиђене казне за неиспуњавање тачака 2) и 5) су од 500.000 до 2.000.000 динара за правна лица, односно од 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Детаљније о овој теми писаћемо у коментару након доношења закона.

Поделите: