Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација
(важи до 10.03.2022.)

„Службени гласник РС“, број 95/2021

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРОГРАМ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ФИСКАЛИЗАЦИЈА

I. ПРЕДМЕТ

Програмом финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (у даљем тексту: Програм) се утврђује: право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију, начин остваривања права, поступак реализације Програма, губитак права на коришћење финансијске подршке и праћење реализације Програма.

II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА

1) фискализација у смислу закона којим се уређује фискализација је скуп мера и поступака које спроводе обвезници фискализације како би се омогућила ефикасна контрола оствареног промета на мало посредством електронских фискалних уређаја;

2) обвезник фискализације у смислу закона којим се уређује фискализација је сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало;

3) фискална каса у смислу закона којим се уређују фискалне касе је уређај за регистровање података о вредности продатог добра и извршене услуге унетих у њену базу података о добрима и услугама који се на прописани начин саопштавају купцу добара, односно кориснику услуга, уз истовремено евидентирање на контролној траци фискалне касе, њихово периодично евидентирање у фискалној меморији фискалне касе и формирање и штампање фискалних докумената;

4) електронски фискални уређај у смислу закона којим се уређује фискализација је хардверско и/или софтверско решење, које користи обвезник фискализације ради издавања фискалног рачуна и преноса података о фискалним рачунима у Систем за управљање фискализацијом Пореске управе, а који се састоји од једног процесора фискалних рачуна и једног или више електронских система за издавање рачуна, одобрених од стране Пореске управе, као и безбедносног елемента издатог од стране Пореске управе;

5) пословни простор и пословне просторије у смислу закона којим се уређује фискализација су затворени или отворени простор, сваки самонаплатни уређај – аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено.

Пословним простором и пословном просторијом за обвезника фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, сматра се пребивалиште или боравиште, односно седиште обвезника фискализације;

6) постојећи обвезник фискализације – лице које је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе (члан 19. став 1. Закона о фискализацији);

7) нови обвезник фискализације – лице које није у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, а није ослобођено од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Законом о фискализацији (члан 19. став 2. Закона о фискализацији).

III. ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ФИСКАЛИЗАЦИЈУ

Право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације у смислу закона којим се уређује фискализација, основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

У случају да нови обвезник фискализације у изјави за доделу финансијске подршке за фискализацију наведе више пословних простора и просторија, Пореска управа може да одобри финансијску подршку за мањи број пословних простора и просторија и електронских фискалних уређаја од наведеног броја, уколико утврди да наведени подаци у изјави не одговарају чињеничном стању.

Обвезници из ст. 3. и 5. овог одељка који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Право на коришћење финансијске подршке немају:

– привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

– обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију имају обавезу да, у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, почну да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја у сваком пословном простору и просторији за коју су добили финансијску подршку за фискализацију.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Јавни позив за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију биће објављен на званичној интернет страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs.

Обвезник фискализације Пореској управи подноси Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези, почев од 15. октобра 2021. године и закључно са 31. јануаром 2022. године, а након што му Пореска управа додели јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије за које подноси изјаву о заинтересованости.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.

Изјава о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију садржи: податак о називу обвезника фискализације, ПИБ-у, броју пословних простора и пословних просторија у којима ће користити електронски фискални уређај, броју активних фискализованих фискалних каса, идентификационом броју фискалног модула фискалне касе (ИБФМ), називу банке, односно Управе за трезор за привредне субјекте који су обухваћени Списком корисника јавних средстава, а остварују право на финансијску подршку и броју пословног рачуна на који жели да му се уплати износ новчаних средстава по основу финансијске подршке.

V. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Након ступања на снагу ове уредбе Министарство привреде на захтев Управе за трезор врши пренос средстава за реализацију Програма на посебан наменски рачун отвoрен код Управе за трезор.

Управа за трезор врши пренос средстава корисницима финансијске подршке на пословне рачуне наведене у изјави за доделу финансијске подршке.

Почев од 15. октобра 2021. године, закључно са 28. фебруаром 2022. године, Пореска управа проверава испуњеност услова за доделу финансијске подршке и утврђује висину износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели изјаву у складу са овом уредбом.

Пореска управа сачињава спискове корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку са износом додељених средстава и доставља Министарству привреде и Управи за трезор, једном недељно.

Министарство привреде објављује спискове из става 4. овог одељка на својој интернет страници.

Управа за трезор у року од три дана, након извршене исплате доставља Министарству привреде информацију којом потврђује да је исплата извршена у складу са достављаним подацима из става 4. овог одељка, са образложењем за свако евентуално одступање.

У циљу реализације Програма биће потписан споразум између Министарства привреде, Министарства финансија – Пореске управе и Министарства финансија – Управе за трезор којим ће се ближе утврдити међусобна права и обавезе.

VI. ГУБИТАК ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ

Обвезник фискализације губи право на финансијску подршку уколико у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, не почне да евидентира промет на мало преко електронског фискалног уређаја у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију, и то у износу који се односи на финансијску подршку која је добијена у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало.

Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун отворен за ту намену код Управе за трезор у износу који му је додељен по том основу са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку.

Пореска управа врши проверу испуњености услова за губитак права на коришћење финансијске подршке по овом програму, као и принудну наплату у случају губитка права, у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописаним законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

VII. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Управа за трезор је у обавези да Извештај о реализацији овог програма достави Министарству привреде до 31. марта 2022. године, након чега ће то министарство наведени извештај доставити Влади ради информисања.

Сва неутрошена средства Програма биће враћена у буџет Републике Србије до 30. априла 2022. године.

Поделите: