Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
(važi do 31.12.2018.)

„Službeni glasnik RS“, broj 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-dr.pravilnik, 3/2014, 81/2014-dr.pravilnik, 31/2015-dr.pravilnik i 44/2016-dr.pravilnik

Prečišćen tekst propisa

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznici plaćanja naknade, kriterijumi za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Član 2.

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) gume jesu gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi, nakon završetka životnog ciklusa, koje vlasnik odbacuje ili namerava da odbaci zbog oštećenja, istrošenosti ili drugih razloga;

2) proizvodi koji sadrže azbest jesu azbestni cement ili proizvodi od azbestnog cementa, azbestni frikcioni proizvodi, azbestni filteri, azbestni tekstil, azbestni papir i karton, azbestni zaptivači, azbestni ambalažni materijali, azbestni materijal za ojačanja, azbestne podne obloge i azbestna punila;

3) baterija ili akumulator jeste svaki izvor električne energije proizvedene pretvaranjem hemijske energije, a koji može da se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti);

4) ulja jesu sva mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i sva jestiva ulja;

5) električni i elektronski proizvodi jesu proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

5a) vozilo jeste svako vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi;

6) obveznici plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada jesu proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (u daljem tekstu: obveznici plaćanja naknade);

7) naknada za upravljanje posebnim tokovima otpada jeste posebna naknada koju proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada plaćaju za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada (u daljem tekstu: naknada).

II PROIZVODI KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

Član 3.

Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada jesu:

1) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;

2) proizvodi koji sadrže azbest;

3) baterije ili akumulatori;

4) sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;

5) električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4.

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici plaćanja naknade godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj iz stava 4. ovog člana direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

IV OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE

Član 5.

Obveznici plaćanja naknade jesu:

1) proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se plaća naknada za vozila;

2) proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrže azbest;

3) proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, osim vozila iz tačke 6) ovog člana;

4) proizvođači, odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja ili maziva;

5) proizvođači, odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači;

6) proizvođači, odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači.

V KRITERIJUMI ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 6.

Naknada za gume, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume obračunava se prema količini proizvedenih, odnosno uvezenih guma, kao i guma koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih automobila, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak).

Naknada za proizvode koji sadrže azbest obračunava se prema količini proizvedenih, odnosno uvezenih proizvoda koji sadrže azbest.

Naknada za baterije ili akumulatore, odnosno vozila i uređaje čiji su sastavni deo baterije ili akumulatori obračunava se prema količini proizvedenih, odnosno uvezenih baterija ili akumulatora, kao i baterija ili akumulatora koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila i uređaja.

Naknada za ulja obračunava se prema količini proizvedenih, odnosno uvezenih mineralnih ili sintetičkih ulja ili maziva izuzev jestivih ulja i emulzija.

Naknada za električne i elektronske proizvode obračunava se prema količini proizvedenih odnosno uvezenih električnih i elektronskih proizvoda.

Naknada za vozila obračunava se prema masi proizvedenih, odnosno uvezenih vozila koja je navedena u dokumentu o homologaciji vozila.

Član 7.

Visina naknade za proizvedene i uvezene gume koje posle upotrebe postaju poseban tok otpada utvrđuje se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim gumama, i to za:

1) uvezene, proizvedene ili protektirane automobilske gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume – 20.433 dinara po toni;

2) gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih autobusa, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak), i to za:

(1) automobilske prikolice – 133 dinara po gumi,

(2) traktore – 205 dinara po gumi,

(3) kamione, autobuse i viljuškare – 1142 dinara po gumi,

(4) građevinske radne mašine – 36 dinara/kg po gumi na vozilu,

(5) poljoprivredne mašine – 24 dinara/kg po gumi na vozilu,

(6) teretne prikolice i vučene mašine u iznosu od 24 dinara/kg po gumi na vozilu,

(7) ostala vozila, transportne uređaje, letelice i drugo u iznosu od 36 dinara/kg po gumi na vozilu.

Član 8.

Visina naknade za proizvedene i uvezene proizvode koji sadrže azbest koji posle upotrebe postaju poseban tok otpada utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadom koji sadrži azbest u iznosu od 120 dinara/kg po proizvodu.

Član 9.

Visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, i to za:

1) startere – 18 dinara/kg;

2) prenosne baterije ili akumulatore – 180 dinara/kg;

3) industrijske baterije i akumulatore – 18 dinara/kg.

Član 10.

Visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje otpadnim uljima utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim uljima.

Visina naknade za upravljanje otpadnim uljima navedena je u Prilogu 1 – Visina naknade za upravljanje otpadnim uljima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

Visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim električnim i elektronskim proizvodima.

Električni i elektronski proizvodi razvrstavaju se prema vrsti električne i elektronske opreme u sledeće razrede:

1) Razred 1 – Veliki kućni aparati;

2) Razred 2 – Mali kućni aparati;

3) Razred 3 – Oprema informatičke tehnologije (IT) i telekomunikacije;

4) Razred 4 – Oprema široke potrošnje za razonodu;

5) Razred 5 – Oprema za osvetljenje:

– 5a (fluorescentne, kompaktne i ostale svetiljke);

– 5b (sijalice sa žarećom niti, ravne fluorescentne svetiljke, visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama i ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje svetla);

6) Razred 6 – Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata);

7) Razred 7 – Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport;

8) Razred 8 – Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju);

9) Razred 9 – Instrumenti za praćenje i nadzor;

10) Razred 10 – Automati.

Visina naknade prema vrsti električnih i elektronskih proizvoda navedena je u Prilogu 2 – Visina naknade za upravljanje električnim i elektronskim proizvodima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11a.

Visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje otpadnim, odnosno neupotrebljivima vozilima (u daljem tekstu: otpadna vozila) utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim vozilima.

Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 12.000 dinara po toni vozila.

Član 12.

Naknada iz člana 7. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda iz člana 7. tačka 1. ove uredbe, odnosno prilikom uvoza vozila čiji su sastavni delovi gume ili prilikom stavljanja na tržište vozila proizvedenih u Republici Srbiji čiji su sastavni delovi gume iz člana 7. tačka 2. ove uredbe.

Naknada iz člana 8. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže azbest, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 9. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište baterija ili akumulatora, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo baterije ili akumulatori, odnosno prilikom uvoza baterija ili akumulatora, kao i baterija i akumulatora koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila i uređaja.

Naknada iz člana 10. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište ulja, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 11. ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište električnih i elektronskih proizvoda, odnosno prilikom uvoza tih proizvoda.

Naknada iz člana 11a ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište vozila, odnosno prilikom uvoza tih vozila.

Naknada iz st. 1. do 6. ovog člana obračunava se prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda, odnosno za proizvođača prema datumu izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod, a za uvoznika prema datumu kada je proizvod stavljen u slobodan promet.

Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:

1) za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine;

2) za april, maj i jun tekuće godine, do 15. avgusta tekuće godine;

3) za jul, avgust i septembar tekuće godine, do 15. novembra tekuće godine;

4) za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 15. februara naredne godine.

Obveznici plaćanja naknada iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe dostavljaju Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) dokaz o izvršenoj uplati iz stava 8. ovog člana po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za predhodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena.

Član 13.

Agencija je dužna da podatke iz člana 4. ove uredbe dostavlja Ministarstvu do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, a po obveznicima plaćanja naknade.

Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana Ministarstvo obračunava naknadu i donosi rešenje obvezniku plaćanja naknade za kalendarsku godinu, tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako je obveznik plaćanja naknade uplatio veći iznos naknade od iznosa utvrđenog rešenjem, umanjuje za taj iznos naknade uplatu za naredni obračunski period.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana utvrđuje se visina naknade, način i rok plaćanja, koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema rešenja.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko Ministarstva.

Obvezniku plaćanja naknade koji nije dostavio Agenciji godišnji izveštaj iz člana 4. ove uredbe, Ministarstvo će naknadu obračunati na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o količinama proizvedenih, odnosno uvezenih proizvoda.

Ministarstvo vodi listu obveznika plaćanja naknade kojima je utvrđena obaveza plaćanja i obveznika kojima je izdato rešenje za plaćanje naknade.

Član 14.

Ako obveznik plaćanja naknade nije platio iznos naknade utvrđen rešenjem iz člana 13. stav 4. ove uredbe u propisanom roku, Ministarstvo će poslati opomenu obvezniku plaćanja naknade kojom nalaže način i rok uplate duga.

Od dana izdavanja opomene iz stava 1. ovog člana do dana uplate duga Ministarstvo će obračunati kamatu za docnju u plaćanju.

Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši uplatu u roku utvrđenom opomenom iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo dostavlja poreskoj upravi zahtev za prinudnu naplatu shodno odredbama zakona kojima se uređuje poreski postupak.

Član 14a.

U slučaju prestanka poslovanja, statusne promene i/ili promene delatnosti obveznik je dužan da dostavi izveštaj o količini proizvoda stavljenim na tržište Republike Srbije za period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje godišnji izveštaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastupanja promene.

Ministarstvo donosi rešenje za plaćanje naknade za obračunski period kraći od kalendarske godine u slučaju prestanka poslovanja, statusne promene koja dovodi do prestanka rada obveznika ili promene delatnosti obveznika plaćanja naknade.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se na osnovu podataka Agencije za privredne registre, Agencije, odnosno izveštaja republičkog inspektora nadležnog za poslove životne sredine.

Član 15.

Iznos naknade iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.

Član 15a.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi Agenciji redovni godišnji izveštaj, odnosno ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda (član 4);

2) ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena (član 12. stav 9).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS“, br. 89/09, 8/10 i 21/10).

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o dopuni Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade: „Sl. glasnik RS“, br. 15/2012

Član 2.

Odredba člana 12. stav 6. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS“, br. 54/10 i 86/11), prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu ove uredbe, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac 1 – Dnevna evidencija o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda
Obrazac 2 – Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

 

Prilog 1 – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim uljima

 

Prilog 2 – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima
RAZRED 1. Veliki kućni aparati
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Električni fenovi Ventilatori, snage do 125 W, za civilne vazduhoplove kd 60,1
Električni fenovi Aksijalni ventilatori, ostali kg 36,1
Električni fenovi Centrifugalni ventilatori, ostali kg 36,1
Električni fenovi Ventilatori, centrifugalni, ostali, za civilne vazduhoplove kg 36,1
Električni radijatori Radijatori napunjeni tečnošću kg 36,1
Električni radijatori Grejači konvekcioni kg 36,1
Električni radijatori Aparati za grejanje prostora sa ventilatorom kg 36,1
Električni radijatori Aparati električni za grejanje prostora, ostalo kg 36,1
Električni šporeti Rešoi sa jednom ili više grejnih ploča, ostalo kd 96,2
Električni šporeti Štednjaci kd 961,6
Električni šporeti Aparati za kuvanje i rešoi za ugradnju kd 300,5
Ugradne rerne Mikrotalasne pećnice pećnice za ugradnju kd 961,6
Električni uređaji za grejanje Grejači vode, protočni kd 60,1
Električni uređaji za grejanje Grejači vode, ostalo kd 240,4
Električni uređaji za grejanje Grejači vode, potapajući kg 36,1
Električni uređaji za grejanje Rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje kg 36,1
Električni uređaji za grejanje Uređaji za vakum isparenje za nanošenje metala kg 36,1
Frižideri Frižideri za domaćinstvo za ugradnju kd 721,2
Frižideri Frižideri za domaćinstvo preko 250 l do 340 l kd 1442,4
Frižideri Frižideri za domaćinstvo zapremine preko 340 l kd 1682,8
Frižideri Frižideri za domaćinstvo stoni kg 36,1
Frižideri Frižideri za domaćinstvo do 250 l kd 721,2
Frižideri Frižideri za domaćinstvo, ostalo kg 36,1
Klima uređaji Razdvojene jedinice („split – sistemi”) kd 1202,1
Klima uređaji Uređaji za klimatizaciju za motorna vozila kg 36,1
Klima uređaji Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature: za civilne vazduhoplove kg 36,1
Klima uređaji Uređaji za klimatizaciju, ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom, ostalo kg 36,1
Klima uređaji Uređaji za klimatizaciju, prozorski ili zidni, samostalni (kompaktni) kg 36,1
Klima uređaji Uređaji za klimatizaciju, ostalo, bez ugrađene rashladne jedinice, ostalo kg 36,1
Mašine za pranje posuđa Mašine za pranje posuđa za domaćinstvo kd 1202,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje rublja koje se pune odozgo kd 1202,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje rublja do 10 kg, sa centrifugom, ostalo kg 36,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje rublja preko 10 kg kapaciteta kg 36,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje rublja koje se pune sa prednje strane kd 1202,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg kd 1202,1
Mašine za pranje veša Mašine za pranje rublja do 10 kg ostalo kd 1202,1
Mašine za sušenje veša Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje, ostalo kg 36,1
Mašine za sušenje veša Mašine za centrifugalno sušenje rublja kg 36,1
Mašine za sušenje veša Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg kd 961,6
Mašine za sušenje veša Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja preko 6 do 10 kg kd 961,6
Mašine za sušenje veša Mašine za sušenje tkanina i prediva, ostalo kd 961,6
Mikrotalasne peći Pećnice mikrotalasne kd 360,6
Ostala oprema za klimatizaciju i ventilaciju Odstranjivači mirisa sa stranicom do 120 cm kd 240,4
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Rashladne vitrine i pultovi za čuvanje zamrznute hrane kg 36,1
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, ostalo kg 36,1
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Rashladne vitrine i pultovi ostali kd 1803
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Sanduci, vitrine za duboko zamrzavanje kg 36,1
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Ostali sanduci, vitrine i slični uređaji za hlađenje kg 36,1
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju kg 36,1
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane Ostale toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju kg 36,1
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane Perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića, ostali kg 36,1
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane Ostale mašine za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane za civilne vazduhoplove kg 36,1
TA peći Aparati električni za grejanje prostora, akumulacioni (TA peći) kg 12
Zamrzivači Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine do 400 l, ostali kd 1202
Zamrzivači Zamrzivači u obliku ormara, zapremine do 250 l, ostali kd 1202
Zamrzivači Zamrzivači u obliku ormara, zapremine od 250 do 900 l, za civilne vazduhoplove kd 1442,4
Zamrzivači Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine 400–800 l, ostali kd 1442,4
Veliki rashladni uređaji Kombinacije frižidera i zamrzivača, zapremine preko 340 l, ostali kd 1682,8
Veliki rashladni uređaji Kombinacija frižidera i zamrzivača, sa posebnim vratima, ostali kd 1442,4
Ostali veliki uređaji Za grejanje soba, kreveta i nameštaja za sedenje kg 36,1
Veliki kućni aparati Ostali kg 36,1
Jedinice mere
kd – komad
kg – kilogram
RAZRED 2. Mali kućni aparati
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Friteze Ostali elektrotermički uređaji: za prženje sa mnogo masnoće (friteze) kd 180,3
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće Pegle električne, ostalo kd 96,2
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – zlatni kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – ostalo kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Ostali časovnici ručni, električni kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici, zidni, električni kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Aparati za beleženje i registrovanje vremena kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Aparati za kontrolu i merenje vremena, sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom, ostalo kg 72,1
Tosteri Tosteri kd 96,2
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Haube za sušenje kose kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Ležajevi, lampe i oprema za sunčanje, ostalo kg 72,1
Usisivači Usisivači, snage ne preko 1 500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l kd 300,5
Usisivači Usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije kd 300,5
Usisivači Ostali usisivači kg 72,1
Vage Vage za za domaćinstvo kd 120,2
Vage Vage za merenje osoba, uključujući vage za bebe kg 72,1
Friteze Ostali elektrotermički uređaji: ostali kg 72,1
Mlinovi, aparati za kafu i uređaji za otvaranje i zatvaranje posuda i ambalaže Aparati za pripremanje kafe ili čaja kd 96,2
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće Pegle na paru, električne kd 96,2
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici lični, električni, sa kut. od plem. metala, ostalo kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici ručni, optički pokazivač, električni, ostalo kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici lični, električni, ostali kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Budilnici električni kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Časovnici električni, ostalo kg 72,1
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena Merači kratkih vremenskih perioda kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za brijanje kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za šišanje kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za depilaciju kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za sušenje kose, ostalo kd 60
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za uređivanje kose, ostalo kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Aparati za sušenje ruku kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, maksimalne dužine cevi do 100 cm kg 72,1
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, ostalo kg 72,1
Aparat za varenje folije Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida kd 96,2
Mlin za kafu, rezači Aparati za domaćinstvo, elektromehanički, ostalo kd 96,2
Roštilj električni Roštilji i ražnjevi kd 180,3
Mali kućni aparati Aparati za mlevenje i mešanje hrane, sokovnici kd 96,2
Uređaji za čišćenje tepiha Ostali kg 72,1
Uređaji za čišćenje Ostali kg 72,1
Uređaji za šivenje, pletenje, tkanje i ostalu obaru tkanine Ostali kg 72,1
Mali kućni aparati Ostali kg 72,1
Jedinice mere
kd – komad
kg – kilogram
RAZRED 4. Oprema široke potrošnje za razonodu
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Audio pojačala Audio-frekventni električni pojačivači, ostali kg 36,1
Audio pojačala Električni kompleti za pojačavanje zvuka, ostali kg 36,1
Audio pojačala Pojačivači audio-frekventni za telefoniju i merenja kg 36,1
Audio pojačala Audio-frekventni električni pojačivači, sa samo jednim kanalom, ostali kg 36,1
Muzički instrumenti Orgulje električne kg 36,1
Muzički instrumenti Klaviri digitalni kg 36,1
Muzički instrumenti Gitare električne kg 36,1
Muzički instrumenti Instrumenti muzički, električni, ostalo kg 36,1
Muzički instrumenti Sintisajzeri kg 36,1
Muzički instrumenti Instrumenti klavijaturni, osim harmonika, ostalo kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, sa analognim i digitalnim očitavanjem kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati za reprodukciju zvuka, laserski, za motorna vozila, koji koriste disk prečnika ne preko 6,5 cm kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati za pripremanje štamparskih ploča i cilindara kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati konstruisani za snimanja pod vodom i drugo kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili drugim mikrooblicima, za film u rolni širine 35 mm kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati fotografski, ostalo kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Projektori dijapozitiva kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Čitači za mikrofilm, mikrofiš i drugi mikrooblik kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomu Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, žetona, ostali, sa laserskim sistemom očitavanja kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Gramofoni kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Diktafoni kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali aparati za reprodukciju zvuka, sa laserskim očitavanjem, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali aparati za reprodukciju zvuka, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Ostali, magnetofoni, kasetni, sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka, ostali kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati fotografski za brzu fotografiju kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati fotografski (film do 35 mm), ostalo kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Aparati fotografski za jednokratnu upotrebu kg 36,1
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih Projektori nepokretnih slika, ostalo kg 36,1
Radio aparati Vokmeni – radio kasetofoni, ostalo kg 36,1
Radio aparati Radio kasetofoni, analogni i digitalni, na baterije kg 36,1
Radio aparati Radio kasetofoni, koji rade i na baterije, ostalo kg 36,1
Radio aparati Radio prijemnici, koji rade i na baterije, ostalo kg 36,1
Radio aparati Radio rekorderi sa CD-om za motorna vozila kg 36,1
Radio aparati Radio kasetofoni, analogni i digitalni, za vozila kg 36,1
Radio aparati Radio difuzni prijemnici, za vozila, ostalo kg 36,1
Radio aparati Radio prijemnici, za motorna vozila, ostalo kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali kg 36,1
Radio aparati Radio budilnici kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa časovnikom, ostali kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, ostali, bez ugrađenog pojačivača, ostali kg 36,1
Radio aparati Vokmeni – radio kasetofoni, analogni i digitalni kg 36,1
Radio aparati Radio kasetofoni sa CD-om koji rade i na baterije kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja kg 36,1
Radio aparati Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, sa jednim ili više zvučnika u kućištu, ostali kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa skeniranjem do 625 linija, i dijagonalom preko 75 cm kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici, ostali, sa katodnom cevi, sa parametrom skeniranja preko 625 linija kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici u boji, ostali kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom preko 52 cm, ali ne preko 72 cm kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa manje od 1,5 odnosa širine/visine, dimenzije ekrana preko 72 cm kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, skeniranje ne preko 625 linija, dijagonale ne preko 75 cm kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici, ostali, u boji, sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom ne preko 42 cm kg 36,1
Televizijski aparati TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, sa odnosom strana manjim od 1,5, dijagonale preko 42 cm, ali ne preko 52 cm kg 36,1
Video kamere Video kamere sa rekorderima, samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere kg 36,1
Video kamere Video kamere sa rekorderima, ostale kg 36,1
Video kamere TV kamere, ostale kg 36,1
Video kamere Digitalne kamere kg 36,1
Video rekorderi Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 kg 36,1
Video rekorderi Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali kg 36,1
Video rekorderi Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali kg 36,1
Video rekorderi Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali kg 36,1
Video rekorderi Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali kg 36,1
Video rekorderi Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali kg 36,1
HI-FI uređaji HI-FI uređaji kg 36,1
Oprema široke potrošnje za razonodu ostala Oprema široke potrošnje za razonodu, ostala kg 36,1
kg – kilogram
RAZRED 5a Oprema za osvetljenje
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Indukcioni kalemovi sa ili bez priključenog kondenzatora, za civilne vazduhoplove kd 5
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Balasti za sijalice sa pražnjenjem, ostali, za civilne vazduhoplove kd 5
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Električna svetleća tela, za zatvoreni prostor, od ostalih materijala, ostale kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Reflektori kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Cevi fluoroscentne od plastičnih masa kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Lampe, električne, od plastičnih masa, ostalo kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Lampe električne od ostalih materijala, ostalo kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, od plastičnih masa kd 5
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, od ostalih materijala kd 5
Rasvetna oprema ostala Rasvetna oprema ostala kd 5
kd – komad
RAZRED 5b Osvetljenja
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Sijalice, volfram-halogene, za napon preko 100 V kg 24
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Sijalice, volfram-halogene, za napon do 100 V kg 24
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Sijalice, do 200 W i preko 100 V, reflektorske kg 24
Sijalice sa žarećom niti Sijalice, do 200 W i preko 100 V, ostalo kg 84,1
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo Sijalice, sa vlaknima, za napon preko 100 V, ostalo kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice, fluorescentne, sa dva podnožja na krajevima kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice fluorescentne, ostalo kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice sa živinom parom kg 24
Visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama Sijalice sa natrijumovom parom kg 24
Visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama Sijalice sa metalnim halogenidima kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice, sa pražnjenjem, ostalo, osim ultraljubičastih kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice lučne kg 24
Ravne fluorescentne svetiljke Sijalice ultraljubičaste kg 24
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla Sijalice infracrvene kg 24
Sijalice, ostale Sijalice, ostale kg 24
kg – kilogram
RAZRED 6. Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Mašine, za savijanje, knjigovezačke kg 60,1
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Mašine, za slaganje i skupljanje, knjigovezačke kg 60,1
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Mašine, za šivenje, prošivanje žicom, knjigovezačke kg 60,1
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Mašine, za uvezivanje bez šivenja, knjigovezačke kg 60,1
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Datumari, žigovi i numeratori i slično, ručne slagaljke kg 60,1
Alati za košenje ili za druge baštenske poslove Travokosačice, sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem: električne kg 60,1
Alati za košenje ili za druge baštenske poslove Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene: električne kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Lemilice i pištolji za meko lemljenje kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine i aparati za tvrdo i meko lemljenje, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za elektrootporno zavarivanje metala, automat. kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine i aparati za čeono zavarivanje metala kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za ručno zavarivanje metala, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine i aparati za zavarivanje metala, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje brusilice sa brusnom kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične sa ugrađenim elektromotorom ostalo kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale centrifugalne pumpe: potapajuće jednostepene kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Cirkulacione pumpe za grejne sisteme kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, jednostepene, sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola, ostale kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Centrifugalne pumpe, jednostepene, za civilne vazduhoplove kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale centrifugalne pumpe, preko 15 mm, višestepene: za civilne vazduhoplove kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale pumpe, za civilne vazduhoplove kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Elevatori tečnosti kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Pištolji za prskanje i slični uređaji kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Mašine za izbacivanje pare ili peska sa uređajem za zagrevanje kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Mašine za izbacivanje pare ili peska preko 7,5 KW kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Uređaji za navodnjavanje kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Za poljoprivredu ili hortikulturu: prenosivi uređaji kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Uređaji mehanički za izbacivanje mlaza, ostalo kg 60,1
Šivaće mašine Mašine za šivenje za domaćinstvo: ostale mašine i ostale glave za šivenje kg 60,1
Šivaće mašine Mašine za šivenje, automatske kg 60,1
Testere Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale testere ostale kg 60,1
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima Mašine knjigovezačke, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za elektrootporno zavariv. metala, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za zavariv. metala elektrolukom, automatske kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za ručno zavariv. metala, sa transformatorom kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za zavariv. metala elektro lukom, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine i aparati za tretiranje metala, ostalo kg 60,1
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu Mašine za elektrootporno zavarivanje plastike kg 60,1
Bušilice Ručne alatke, pneumatske, hidraulične koje mogu da rade bez spoljnje kg 60,1
Bušilice Ručne alatke, pneumatske, hidraulične elektropneumatske kg 60,1
Bušilice Ručne alatke, pneumatske, hidraulične bušilice svih vrsta, ostale kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale testere koje mogu da rade kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje ugaone brusilice kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje, ostale kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične rendisaljke kg 60,1
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za podešavanje i ravno sečenje kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale centrifugalne pumpe: potapajuće višestepene kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale centrifugalne pumpe sa izlaznim prečnikom ne preko 15 mm za civilne vazduhoplove kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Ostale centrifugalne pumpe, prečnika preko 15 mm, ostale kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Radijalne protočne pumpe, jednostepene, u jednom bloku, za civilne vazduhoplove kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, jednostepene, sa jednim ulaznim lopatičnim kolom, ostale kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, višestepene, ostale kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Mašine za izbacivanje pare ili peska ne preko 7,5 KW kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Prskalice i raspršivači praha, poljoprivredni kg 60,1
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama Prskalice i raspršivači praha, ostalo kg 60,1
Šivaće mašine Mašine za šivenje za domaćinstvo: mašine za šivenje kg 60,1
Šivaće mašine Mašine za šivenje za domaćinstvo, ostale kg 60,1
Šivaće mašine Mašine za šivenje, ostalo kg 60,1
Testere Ručne alatke, pneumatske, hidraulične lančane testere kg 60,1
Testere Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale cirkularne testere kg 60,1
Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene kg 60,1
Električni i elektronski alati Električni i elektronski alati, ostali kg 60,1
RAZRED 7. Igračke, oprema za rekreaciju, razonodu i sport
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Automati za igranje na metalni novac Fliperi kg 36,1
Automati za igranje na metalni novac Igre, koje se puštaju u rad žetonom, ostalo kg 36,1
Automati za igranje na metalni novac Igre sa ekranom koje se puštaju u rad žetonom kg 36,1
Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića Ostale igračke i modeli sa motorom, od plastičnih masa kg 36,1
Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića Ostale igračke i modeli sa ugrađenim motorom, od ostalih materijala kg 36,1
Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića Igračke, električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih, kompleti za sastavljanje kg 36,1
Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama Oprema za opšte fizičke vežbe ostali kg 36,1
Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama Oprema za opšte fizičke vežbe aparati za vežbanje sa mehanizmom za pod kg 36,1
Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama Oprema za opšte fizičke vežbe, ostali kg 36,1
Video igre Video igre elektronske za upotrebu sa TV prijemnikom kg 36,1
Video igre Setovi električnih trkačkih automobila za igre kg 36,1
Video igre Proizvodi za vašarske, stone i društvene igre, ostalo kg 36,1
Ručne konzole za video igre Ručne konzole za video igre kg 36,1
Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd. Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd. kg 36,1
Igračke, oprema za rekreaciju i sport Igračke, oprema za rekreaciju i sport, ostalo kg 36,1
RAZRED 8. Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju)
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Uređaji za dijalizu Oprema za dijalizu kg 60,1
Kardiološki uređaji Elektrokardiografi kg 60,1
Kardiološki uređaji Scintilografi kg 60,1
Kardiološki uređaji Elektrodijagnostički aparati ostali kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati za sterilizaciju, medicinski, hirurški i sl. kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Merači krvnog pritiska kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati za anesteziju kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati za masažu, električni, vibracioni kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati za mehanoterapiju, psihološka testiranja kg 60,1
Radioterapijska oprema Aparati sa alfa, beta, gama zračenjem, za ostalu upotrebu kg 60,1
Kardiološki uređaji Elektrodijagnostički aparati aparati za istovremeno praćenje kg 60,1
Kardiološki uređaji Aparati sa ultraljubičastim ili infracrvenim zracima kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Laboratorijske centrifuge kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Endoskopi kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati transfuzioni i infuzioni kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamena kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Aparati za nervnu stimulaciju kg 60,1
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći Instrumenti i aparati medicinski, ostalo kg 60,1
Plućni ventilatori Aparati za ozonoterapiju, veštačko disanje i slično kg 60,1
Radioterapijska oprema Aparati sa alfa, beta, gama zračenjem, za medicinu i sl. kg 60,1
Radioterapijska oprema Cevi rendgenske kg 60,1
Radioterapijska oprema Ekrani rendgenski; mrežice i štitnici za zaštitu kg 60,1
Radioterapijska oprema Delovi, pribor aparata sa alfa, beta, gama zrač., ostalo kg 60,1
Uređaji nuklearne medicine Uređaji nuklearne medicine kg 60,1
Laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro Laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro kg 60,1
Aparati za analizu Aparati za analizu, ostali kg 60,1
Aparati za hlađenje Aparati za hlađenje kg 60,1
Uređaji za ispitivanje oplodnje Uređaji za ispitivanje oplodnje kg 60,1
Medicinski pomoćni uređaji Medicinski pomoćni uređaji, ostali kg 60,1
RAZRED 9. Instrumenti za praćenje i nadzor
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama) Pokazne (indikatorske) table sa ugrađenim diodama za emitovanje svetlosti (LED) za civilne vazduhoplove kg 120,2
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama) Pokazne table sa ugrađenim aktivnim matričnim LCD uređajem, za civilne vazduhoplove kg 120,2
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama) Pokazne table sa ugrađenim LCD uređajima, ostali kg 120,2
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama) Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, uređaji sa ravnim displejima kg 120,2
Termostati Termostati, elektronski kg 120,2
Termostati Termostati, ostali, sa električnim uređajem za puštanje u rad kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Merači kontrolni opsega merenja mase do 30 kg kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Kontrolni merači i mašine za automatsku kontrolu kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage za trgovinu, maksimalnog opsega merenja do 30 kg ostale kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage, osetljivosti do 5 centigrama, sa tegovima kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Termometri, pirometri, ostali, elektronski kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali instrumenti, elektronski kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Elektronski instrumenti za merenje i kontrolu pritiska, za civilne vazduhoplove kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Spektrometri, spektrofotometri, spektrografi kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ekspozimetri kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti i aparati elektronski ostali kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Gasomeri kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Merači tečnosti kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Brojila električna, ostalo kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Multimetri, bez uređaja za registrovanje kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti ili aparati za merenje jačine struje, napona otpora ili snage, bez uređaja za registrovanje, ostalo kg 120,2
Detektori dima Aparati za analizu gasa ili dima, elektronski kg 120,2
Detektori dima Aparati za analizu gasa ili dima, ostalo kg 120,2
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama) Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, ostali kg 120,2
Termostati Termostati, ostali kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage za kontinuirano merenje robe na konvejerima kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage za konstantnu masu, uključujući dozirne vage kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Mašine za vaganje i obeležavanje robe mase do 30 kg kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage za trgovinu, maksimalnog opsega merenja do 30 kg kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage, opsega merenja preko 30 – 5000 kg, ostalo kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene ostalo kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Barometri, koji nisu kombinovani sa drugim instrumentima kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Merači protoka tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti za merenje protoka ili nivoa tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali elektronski instrumenti i aparati, za civilne vazduhoplove kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Hromatografi i instrumenti za elektroforezu kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti sa optičkim zračenjem, ostalo kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Aparati za merenje provodljivosti (PH, RH-metri i sl.) kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Viskozimetri, porozimetri i dilatometri kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti i aparati ostali kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Brojila električna, za naizmeničnu struju, jednofazna kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Brojila električna, za naizmeničnu struju, višefazna kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Multimetri, sa uređajem za registrovanje kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali aparati za merenje i ispitivanje električnih veličina, bez uređaja za registrovanje, elektronski kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Voltmetri kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje električnih veličina, ostali, sa uređajem za registrovanje kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali instrumenti i aparati, naročito konstruisani za telekomunikacije kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Instrumenti za merenje poluprovodničkih diskova kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali, sa uređajem za registrovanje kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali, elektronski kg 120,2
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali kg 120,2
Regulatori grejanja Regulatori grejanja kg 120,2
Instrumenti za praćenje i nadzor Instrumenti za praćenje i nadzor, ostali kg 120,2
Jedinice mere
kg – kilogram
RAZRED 10. Automati
Naziv proizvoda Opis proizvoda Jedinica mere Naknada u dinarima po jedinici mere
Automati za boca ili limenke koje sadrže topla ili hladna pića Mašine automatske za prodaju napitaka, ostalo kg 120,2
Bankomati Mašine šalterske, automatske, za brojanje kg 120,2
Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda Mašine sa uređajem za grejanje ili hlađenje hrane kg 120,2
Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda Mašine automatske za prodaju robe, ostalo kg 120,2
Automati za boca ili limenke koje sadrže topla ili hladna pića Mašine sa uređajima za zagrevanje i hlađenje pića kg 120,2
Bankomati Mašine za sortiranje, brojanje, pakovanje metal. novca kg 120,2
Bankomati Ostale kancelarijske mašine, ostale kg 120,2
Automati za tople napitke Automati za tople napitke kg 120,2
Automati za čvrste proizvode Automati za čvrste proizvode kg 120,2
Automati ostali Automati, ostali kg 120,2
kg – kilogram

 

Podelite: