Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
(важи до 31.12.2018.)

„Службени гласник РС“, број 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013-др.правилник, 3/2014, 81/2014-др.правилник, 31/2015-др.правилник и 44/2016-др.правилник

Пречишћен текст прописа

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се производи који после употребе постају посебни токови отпада, образац дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начин и рокови достављања годишњег извештаја, обвезници плаћања накнаде, критеријуми за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде.

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и остали слични производи, након завршетка животног циклуса, које власник одбацује или намерава да одбаци због оштећења, истрошености или других разлога;

2) производи који садрже азбест јесу азбестни цемент или производи од азбестног цемента, азбестни фрикциони производи, азбестни филтери, азбестни текстил, азбестни папир и картон, азбестни заптивачи, азбестни амбалажни материјали, азбестни материјал за ојачања, азбестне подне облоге и азбестна пунила;

3) батерија или акумулатор јесте сваки извор електричне енергије произведене претварањем хемијске енергије, а који може да се састоји од једне или више примарних батеријских ћелија (које се не могу пунити) или једне или више секундарних батеријских ћелија (које се могу пунити);

4) уља јесу сва минерална и синтетичка уља и мазива, као и сва јестива уља;

5) електрични и електронски производи јесу производи чији рад зависи од електричне струје или електромагнетних поља, као и производи намењени за производњу, пренос и мерење струје и електромагнетних поља, за коришћење код напона који не прелази 1000 V за наизменичну струју и 1500 V за једносмерну струју;

5а) возило јесте свако возило категорије M1 (моторно возило за превоз путника – путничко возило које, осим седишта возача има још највише осам седишта) или Н1 (моторно возило за превоз терета – теретно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5 т), моторно возило са три точка, осим моторних трицикала (категорија L5 – тешки трицикл) и њихови неупотребљиви или одбачени делови;

6) обвезници плаћања накнаде за управљање посебним токовима отпада јесу произвођачи и увозници производа који после употребе постају посебни токови отпада (у даљем тексту: обвезници плаћања накнаде);

7) накнада за управљање посебним токовима отпада јесте посебна накнада коју произвођачи и увозници производа који после употребе постају посебни токови отпада плаћају за покривање трошкова управљања посебним токовима отпада (у даљем тексту: накнада).

II ПРОИЗВОДИ КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА

Члан 3.

Производи који после употребе постају посебни токови отпада јесу:

1) гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и других машина и уређаја и остали слични производи;

2) производи који садрже азбест;

3) батерије или акумулатори;

4) сва минерална и синтетичка уља и мазива која више нису погодна за првобитну намену, а нарочито коришћена моторна уља и уља за мењаче, као и минерална уља за подмазивање, уља за турбине, хидраулична уља и остала минерална или синтетичка уља, као и свако уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима у којима се припрема више од 50 оброка дневно, као и отпадни муљ из производње јестивог уља;

5) електрични и електронски производи чији рад зависи од електричне струје или електромагнетних поља, као и производи намењени за производњу, пренос и мерење струје и електромагнетних поља, за коришћење код напона који не прелази 1000 V за наизменичну струју и 1500 V за једносмерну струју;

6) возило категорије M1 (моторно возило за превоз путника – путничко возило које, осим седишта возача има још највише осам седишта) или Н1 (моторно возило за превоз терета – теретно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5 т), моторно возило са три точка, осим моторних трицикала (категорија L5 – тешки трицикл) и њихови неупотребљиви или одбачени делови.

III ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 4.

Дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада, као и годишњи извештај воде обвезници плаћања накнаде.

Дневна евиденција из става 1. овог члана води се у писаном и/или електронском облику на Обрасцу 1. који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Обвезници плаћања накнаде годишњи извештај из става 1. овог члана достављају Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) на Обрасцу 2. који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњи извештај из става 3. овог члана доставља се Агенцији најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Обвезници плаћања накнаде достављају Агенцији годишњи извештај из става 4. овог члана директним уношењем података у информациони систем Националног регистра извора загађивања и на одштампаном Обрасцу 2. из информационог система, у папирној форми.

IV ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 5.

Обвезници плаћања накнаде јесу:

1) произвођачи и увозници гума, односно возила чији су саставни део гуме који стављају у употребу гуму као посебан производ, односно возило чији су саставни део гуме, осим гума на возилима за које се плаћа накнада за возила;

2) произвођачи и увозници производа који садрже азбест;

3) произвођачи, односно увозници акумулатора и батерија, односно возила и уређаја чији су саставни део акумулатори и батерије, који стављају у употребу акумулаторе и батерије као посебан производ, односно возила или уређаје чији су саставни део акумулатори и батерије, осим возила из тачке 6) овог члана;

4) произвођачи, односно увозници свежег минералног или синтетичког уља или мазива;

5) произвођачи, односно увозници електричних и електронских производа које сами стављају на тржиште у Републици Србији или које сами користе као крајњи потрошачи;

6) произвођачи, односно увозници возила које сами стављају на тржиште у Републици Србији или које сами користе као крајњи потрошачи.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН, ВИСИНУ И НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 6.

Накнада за гуме, односно возила чији су саставни део гуме обрачунава се према количини произведених, односно увезених гума, као и гума које су саставни део произведених или увезених аутомобила, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и наплатак).

Накнада за производе који садрже азбест обрачунава се према количини произведених, односно увезених производа који садрже азбест.

Накнада за батерије или акумулаторе, односно возила и уређаје чији су саставни део батерије или акумулатори обрачунава се према количини произведених, односно увезених батерија или акумулатора, као и батерија или акумулатора које су саставни део произведених или увезених возила и уређаја.

Накнада за уља обрачунава се према количини произведених, односно увезених минералних или синтетичких уља или мазива изузев јестивих уља и емулзија.

Накнада за електричне и електронске производе обрачунава се према количини произведених односно увезених електричних и електронских производа.

Накнада за возила обрачунава се према маси произведених, односно увезених возила која је наведена у документу о хомологацији возила.

Члан 7.

Висина накнаде за произведене и увезене гуме које после употребе постају посебан ток отпада утврђује се на име покрића трошкова управљања отпадним гумама, и то за:

1) увезене, произведене или протектиране аутомобилске гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме – 20.433 динара по тони;

2) гуме које су саставни део увезених или произведених аутобуса, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и наплатак), и то за:

(1) аутомобилске приколице – 133 динара по гуми,

(2) тракторе – 205 динара по гуми,

(3) камионе, аутобусе и виљушкаре – 1142 динара по гуми,

(4) грађевинске радне машине – 36 динара/кг по гуми на возилу,

(5) пољопривредне машине – 24 динара/кг по гуми на возилу,

(6) теретне приколице и вучене машине у износу од 24 динара/кг по гуми на возилу,

(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго у износу од 36 динара/кг по гуми на возилу.

Члан 8.

Висина накнаде за произведене и увезене производе који садрже азбест који после употребе постају посебан ток отпада утврђују се на име покрића трошкова управљања отпадом који садржи азбест у износу од 120 динара/кг по производу.

Члан 9.

Висина и начин обрачуна и плаћања накнаде за управљање истрошеним батеријама и акумулаторима утврђују се на име покрића трошкова управљања истрошеним батеријама и акумулаторима, и то за:

1) стартере – 18 динара/кг;

2) преносне батерије или акумулаторе – 180 динара/кг;

3) индустријске батерије и акумулаторе – 18 динара/кг.

Члан 10.

Висина и начин обрачуна и плаћања накнаде за управљање отпадним уљима утврђују се на име покрића трошкова управљања отпадним уљима.

Висина накнаде за управљање отпадним уљима наведена је у Прилогу 1 – Висина накнаде за управљање отпадним уљима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 11.

Висина и начин обрачуна и плаћања накнаде за управљање отпадним електричним и електронским производима утврђују се на име покрића трошкова управљања отпадним електричним и електронским производима.

Електрични и електронски производи разврставају се према врсти електричне и електронске опреме у следеће разреде:

1) Разред 1 – Велики кућни апарати;

2) Разред 2 – Мали кућни апарати;

3) Разред 3 – Опрема информатичке технологије (ИТ) и телекомуникације;

4) Разред 4 – Опрема широке потрошње за разоноду;

5) Разред 5 – Опрема за осветљење:

– 5а (флуоресцентне, компактне и остале светиљке);

– 5б (сијалице са жарећом нити, равне флуоресцентне светиљке, високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама и остала расветна опрема или опрема за ширење светла);

6) Разред 6 – Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата);

7) Разред 7 – Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт;

8) Разред 8 – Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију);

9) Разред 9 – Инструменти за праћење и надзор;

10) Разред 10 – Аутомати.

Висина накнаде према врсти електричних и електронских производа наведена је у Прилогу 2 – Висина накнаде за управљање електричним и електронским производима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 11а.

Висина и начин обрачуна и плаћања накнаде за управљање отпадним, односно неупотребљивима возилима (у даљем тексту: отпадна возила) утврђују се на име покрића трошкова управљања отпадним возилима.

Накнада из става 1. овог члана износи 12.000 динара по тони возила.

Члан 12.

Накнада из члана 7. ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште производа из члана 7. тачка 1. ове уредбе, односно приликом увоза возила чији су саставни делови гуме или приликом стављања на тржиште возила произведених у Републици Србији чији су саставни делови гуме из члана 7. тачка 2. ове уредбе.

Накнада из члана 8. ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште производа који садрже азбест, односно приликом увоза тих производа.

Накнада из члана 9. ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште батерија или акумулатора, односно возила и уређаја чији су саставни део батерије или акумулатори, односно приликом увоза батерија или акумулатора, као и батерија и акумулатора које су саставни део произведених или увезених возила и уређаја.

Накнада из члана 10. ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште уља, односно приликом увоза тих производа.

Накнада из члана 11. ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште електричних и електронских производа, односно приликом увоза тих производа.

Накнада из члана 11а ове уредбе обрачунава се и плаћа приликом првог стављања на тржиште возила, односно приликом увоза тих возила.

Накнада из ст. 1. до 6. овог члана обрачунава се приликом првог стављања на тржиште производа, односно за произвођача према датуму издавања отпремнице, односно фактуре за производ, а за увозника према датуму када је производ стављен у слободан промет.

Обвезник плаћања накнаде дужан је да накнаду из чл. 7, 8, 9, 10, 11. и 11а Уредбе уплати у следећим роковима, и то:

1) за јануар, фебруар и март текуће године, до 15. маја текуће године;

2) за април, мај и јун текуће године, до 15. августа текуће године;

3) за јул, август и септембар текуће године, до 15. новембра текуће године;

4) за октобар, новембар и децембар текуће године, до 15. фебруара наредне године.

Обвезници плаћања накнада из чл. 7, 8, 9, 10, 11. и 11а Уредбе достављају Министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) доказ о извршеној уплати из става 8. овог члана по врстама производа, а до 15. марта текуће године, за предходну годину, спецификацију плаћене накнаде по врсти производа, са датумом уплате и периодом за који је накнада плаћена.

Члан 13.

Агенција је дужна да податке из члана 4. ове уредбе доставља Министарству до 30. априла текуће године за претходну годину, а по обвезницима плаћања накнаде.

На основу података из става 1. овог члана Министарство обрачунава накнаду и доноси решење обвезнику плаћања накнаде за календарску годину, текуће године за претходну годину.

Ако је обвезник плаћања накнаде уплатио већи износ накнаде од износа утврђеног решењем, умањује за тај износ накнаде уплату за наредни обрачунски период.

Решењем из става 2. овог члана утврђује се висина накнаде, начин и рок плаћања, који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема решења.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Влади, преко Министарства.

Обвезнику плаћања накнаде који није доставио Агенцији годишњи извештај из члана 4. ове уредбе, Министарство ће накнаду обрачунати на основу извештаја републичког инспектора за заштиту животне средине о количинама произведених, односно увезених производа.

Министарство води листу обвезника плаћања накнаде којима је утврђена обавеза плаћања и обвезника којима је издато решење за плаћање накнаде.

Члан 14.

Ако обвезник плаћања накнаде није платио износ накнаде утврђен решењем из члана 13. став 4. ове уредбе у прописаном року, Министарство ће послати опомену обвезнику плаћања накнаде којом налаже начин и рок уплате дуга.

Од дана издавања опомене из става 1. овог члана до дана уплате дуга Министарство ће обрачунати камату за доцњу у плаћању.

Ако обвезник плаћања накнаде не изврши уплату у року утврђеном опоменом из става 1. овог члана, Министарство доставља пореској управи захтев за принудну наплату сходно одредбама закона којима се уређује порески поступак.

Члан 14а.

У случају престанка пословања, статусне промене и/или промене делатности обвезник је дужан да достави извештај о количини производа стављеним на тржиште Републике Србије за период краћи од календарске године за коју се израђује годишњи извештај, а најкасније у року од 30 дана од дана наступања промене.

Министарство доноси решење за плаћање накнаде за обрачунски период краћи од календарске године у случају престанка пословања, статусне промене која доводи до престанка рада обвезника или промене делатности обвезника плаћања накнаде.

Решење из става 2. овог члана доноси се на основу података Агенције за привредне регистре, Агенције, односно извештаја републичког инспектора надлежног за послове животне средине.

Члан 15.

Износ накнаде из чл. 7, 8, 9, 10, 11. и 11а Уредбе усклађује се годишње са Индексом потрошачких цена према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.

Министар прописује усклађене износе накнаде из става 1. овог члана до 31. јануара текуће године.

Члан 15а.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) не достави Агенцији редовни годишњи извештај, односно не води и не чува дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа (члан 4);

2) не достави Министарству доказ о извршеној уплати накнаде по врстама производа, а до 15. марта текуће године, за претходну годину, спецификацију плаћене накнаде по врсти производа, са датумом уплате и периодом за који је накнада плаћена (члан 12. став 9).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр. 89/09, 8/10 и 21/10).

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о допуни Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде: „Сл. гласник РС“, бр. 15/2012

Члан 2.

Одредба члана 12. став 6. Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр. 54/10 и 86/11), престаје да се примењује даном ступања на снагу ове уредбе, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Образац 1 – Дневна евиденција о производњи, увозу и извозу производа
Образац 2 – Годишњи извештај о стављању производа по врстама на тржиште Републике Србије

 

Прилог 1 – Износи накнаде за управљање отпадним уљима

 

Прилог 2 – Износи накнаде за управљање отпадним електричним и електронским производима
РАЗРЕД 1. Велики кућни апарати
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Електрични фенови Вентилатори, снаге до 125 W, за цивилне ваздухоплове kd 60,1
Електрични фенови Аксијални вентилатори, остали kg 36,1
Електрични фенови Центрифугални вентилатори, остали kg 36,1
Електрични фенови Вентилатори, центрифугални, остали, за цивилне ваздухоплове kg 36,1
Електрични радијатори Радијатори напуњени течношћу kg 36,1
Електрични радијатори Грејачи конвекциони kg 36,1
Електрични радијатори Апарати за грејање простора са вентилатором kg 36,1
Електрични радијатори Апарати електрични за грејање простора, остало kg 36,1
Електрични шпорети Решои са једном или више грејних плоча, остало kd 96,2
Електрични шпорети Штедњаци kd 961,6
Електрични шпорети Апарати за кување и решои за уградњу kd 300,5
Уградне рерне Микроталасне пећнице пећнице за уградњу kd 961,6
Електрични уређаји за грејање Грејачи воде, проточни kd 60,1
Електрични уређаји за грејање Грејачи воде, остало kd 240,4
Електрични уређаји за грејање Грејачи воде, потапајући kg 36,1
Електрични уређаји за грејање Расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење kg 36,1
Електрични уређаји за грејање Уређаји за вакум испарење за наношење метала kg 36,1
Фрижидери Фрижидери за домаћинство за уградњу kd 721,2
Фрижидери Фрижидери за домаћинство преко 250 l до 340 l kd 1442,4
Фрижидери Фрижидери за домаћинство запремине преко 340 l kd 1682,8
Фрижидери Фрижидери за домаћинство стони kg 36,1
Фрижидери Фрижидери за домаћинство до 250 l kd 721,2
Фрижидери Фрижидери за домаћинство, остало kg 36,1
Клима уређаји Раздвојене јединице („сплит – системи”) kd 1202,1
Клима уређаји Уређаји за климатизацију за моторна возила kg 36,1
Клима уређаји Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и елементима за мењање температуре: за цивилне ваздухоплове kg 36,1
Клима уређаји Уређаји за климатизацију, остало, са уграђеном расхладном јединицом, остало kg 36,1
Клима уређаји Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, самостални (компактни) kg 36,1
Клима уређаји Уређаји за климатизацију, остало, без уграђене расхладне јединице, остало kg 36,1
Машине за прање посуђа Машине за прање посуђа за домаћинство kd 1202,1
Машине за прање веша Машине за прање рубља које се пуне одозго kd 1202,1
Машине за прање веша Машине за прање рубља до 10 kg, са центрифугом, остало kg 36,1
Машине за прање веша Машине за прање рубља преко 10 kg капацитета kg 36,1
Машине за прање веша Машине за прање рубља које се пуне са предње стране kd 1202,1
Машине за прање веша Машине за прање капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg kd 1202,1
Машине за прање веша Машине за прање рубља до 10 kg остало kd 1202,1
Машине за сушење веша Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, остало kg 36,1
Машине за сушење веша Машине за центрифугално сушење рубља kg 36,1
Машине за сушење веша Машине за сушење капацитета сувог рубља не преко 6 kg kd 961,6
Машине за сушење веша Машине за сушење капацитета сувог рубља преко 6 до 10 kg kd 961,6
Машине за сушење веша Машине за сушење тканина и предива, остало kd 961,6
Микроталасне пећи Пећнице микроталасне kd 360,6
Остала опрема за климатизацију и вентилацију Одстрањивачи мириса са страницом до 120 cm kd 240,4
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Расхладне витрине и пултови за чување замрзнуте хране kg 36,1
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Уређаји за хлађење или замрзавање, остало kg 36,1
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Расхладне витрине и пултови остали kd 1803
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Сандуци, витрине за дубоко замрзавање kg 36,1
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Остали сандуци, витрине и слични уређаји за хлађење kg 36,1
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију kg 36,1
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Остале топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију kg 36,1
Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића, остали kg 36,1
Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране Остале машине за припрему топлих напитака или за кување или грејање хране за цивилне ваздухоплове kg 36,1
ТА пећи Апарати електрични за грејање простора, акумулациони (ТА пећи) kg 12
Замрзивачи Замрзивачи у облику сандука, запремине до 400 l, остали kd 1202
Замрзивачи Замрзивачи у облику ормара, запремине до 250 l, остали kd 1202
Замрзивачи Замрзивачи у облику ормара, запремине од 250 до 900 l, за цивилне ваздухоплове kd 1442,4
Замрзивачи Замрзивачи у облику сандука, запремине 400–800 l, остали kd 1442,4
Велики расхладни уређаји Комбинације фрижидера и замрзивача, запремине преко 340 l, остали kd 1682,8
Велики расхладни уређаји Комбинација фрижидера и замрзивача, са посебним вратима, остали kd 1442,4
Остали велики уређаји За грејање соба, кревета и намештаја за седење kg 36,1
Велики кућни апарати Остали kg 36,1
Јединице мере
kd – комад
kg – килограм
РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Фритезе Остали електротермички уређаји: за пржење са много масноће (фритезе) kd 180,3
Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће Пегле електричне, остало kd 96,2
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници ручни, мех. показивач, електрични – златни kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници ручни, мех. показивач, електрични – остало kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Остали часовници ручни, електрични kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници, зидни, електрични kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Апарати за бележење и регистровање времена kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Апарати за контролу и мерење времена, са механизмом за часовнике или синхроним мотором, остало kg 72,1
Тостери Тостери kd 96,2
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Хаубе за сушење косе kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Лежајеви, лампе и опрема за сунчање, остало kg 72,1
Усисивачи Усисивачи, снаге не преко 1 500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l kd 300,5
Усисивачи Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје kd 300,5
Усисивачи Остали усисивачи kg 72,1
Ваге Ваге за за домаћинство kd 120,2
Ваге Ваге за мерење особа, укључујући ваге за бебе kg 72,1
Фритезе Остали електротермички уређаји: остали kg 72,1
Млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затварање посуда и амбалаже Апарати за припремање кафе или чаја kd 96,2
Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће Пегле на пару, електричне kd 96,2
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници лични, електрични, са кут. од плем. метала, остало kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници ручни, оптички показивач, електрични, остало kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници лични, електрични, остали kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Будилници електрични kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Часовници електрични, остало kg 72,1
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена Мерачи кратких временских периода kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за бријање kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за шишање kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за депилацију kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за сушење косе, остало kd 60
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за уређивање косе, остало kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Апарати за сушење руку kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, максималне дужине цеви до 100 cm kg 72,1
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, остало kg 72,1
Апарат за варење фолије Машине за вруће прскање метала и металних карбида kd 96,2
Млин за кафу, резачи Апарати за домаћинство, електромеханички, остало kd 96,2
Роштиљ електрични Роштиљи и ражњеви kd 180,3
Мали кућни апарати Апарати за млевење и мешање хране, соковници kd 96,2
Уређаји за чишћење тепиха Остали kg 72,1
Уређаји за чишћење Остали kg 72,1
Уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине Остали kg 72,1
Мали кућни апарати Остали kg 72,1
Јединице мере
kd – комад
kg – килограм
РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Аудио појачала Аудио-фреквентни електрични појачивачи, остали kg 36,1
Аудио појачала Електрични комплети за појачавање звука, остали kg 36,1
Аудио појачала Појачивачи аудио-фреквентни за телефонију и мерења kg 36,1
Аудио појачала Аудио-фреквентни електрични појачивачи, са само једним каналом, остали kg 36,1
Музички инструменти Оргуље електричне kg 36,1
Музички инструменти Клавири дигитални kg 36,1
Музички инструменти Гитаре електричне kg 36,1
Музички инструменти Инструменти музички, електрични, остало kg 36,1
Музички инструменти Синтисајзери kg 36,1
Музички инструменти Инструменти клавијатурни, осим хармоника, остало kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали апарати за репродукцију звука, касетни, са аналогним и дигиталним очитавањем kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали апарати за репродукцију звука, касетни, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати за репродукцију звука, ласерски, за моторна возила, који користе диск пречника не преко 6,5 cm kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, који могу да раде без спољног извора енергије kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати за репродукцију или снимање звука, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати конструисани за снимања под водом и друго kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати за снимање докумената на микрофилму, микрофишу или другим микрооблицима, за филм у ролни ширине 35 mm kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати фотографски, остало kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Пројектори дијапозитива kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Читачи за микрофилм, микрофиш и други микрооблик kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекому Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, жетона, остали, са ласерским системом очитавања kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Грамофони kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Диктафони kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали апарати за репродукцију звука, са ласерским очитавањем, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали апарати за репродукцију звука, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Остали, магнетофони, касетни, са уграђеним уређајима за репродукцију звука, остали kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20 kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати фотографски за брзу фотографију kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати фотографски (филм до 35 mm), остало kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Апарати фотографски за једнократну употребу kg 36,1
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих Пројектори непокретних слика, остало kg 36,1
Радио апарати Вокмени – радио касетофони, остало kg 36,1
Радио апарати Радио касетофони, аналогни и дигитални, на батерије kg 36,1
Радио апарати Радио касетофони, који раде и на батерије, остало kg 36,1
Радио апарати Радио пријемници, који раде и на батерије, остало kg 36,1
Радио апарати Радио рекордери са CD-ом за моторна возила kg 36,1
Радио апарати Радио касетофони, аналогни и дигитални, за возила kg 36,1
Радио апарати Радио дифузни пријемници, за возила, остало kg 36,1
Радио апарати Радио пријемници, за моторна возила, остало kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали kg 36,1
Радио апарати Радио будилници kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са часовником, остали kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, остали, без уграђеног појачивача, остали kg 36,1
Радио апарати Вокмени – радио касетофони, аналогни и дигитални kg 36,1
Радио апарати Радио касетофони са CD-ом који раде и на батерије kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања kg 36,1
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију звука, са једним или више звучника у кућишту, остали kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са скенирањем до 625 линија, и дијагоналом преко 75 cm kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници, остали, са катодном цеви, са параметром скенирања преко 625 линија kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, остали kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и дијагоналом преко 52 cm, али не преко 72 cm kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са мање од 1,5 односа ширине/висине, димензије екрана преко 72 cm kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, скенирање не преко 625 линија, дијагонале не преко 75 cm kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници, остали, у боји, са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и дијагоналом не преко 42 cm kg 36,1
Телевизијски апарати ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, са односом страна мањим од 1,5, дијагонале преко 42 cm, али не преко 52 cm kg 36,1
Видео камере Видео камере са рекордерима, само за снимање слике и тона непосредно при употреби телевизијске камере kg 36,1
Видео камере Видео камере са рекордерима, остале kg 36,1
Видео камере ТВ камере, остале kg 36,1
Видео камере Дигиталне камере kg 36,1
Видео рекордери Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20 kg 36,1
Видео рекордери Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали kg 36,1
Видео рекордери Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали kg 36,1
Видео рекордери Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали kg 36,1
Видео рекордери Апарати за репродукцију или снимање звука, остали kg 36,1
Видео рекордери Апарати за репродукцију или снимање звука, остали kg 36,1
HI-FI уређаји HI-FI уређаји kg 36,1
Опрема широке потрошње за разоноду остала Опрема широке потрошње за разоноду, остала kg 36,1
kg – килограм
РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Индукциони калемови са или без прикљученог кондензатора, за цивилне ваздухоплове kd 5
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Баласти за сијалице са пражњењем, остали, за цивилне ваздухоплове kd 5
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Електрична светлећа тела, за затворени простор, од осталих материјала, остале kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Рефлектори kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Цеви флуоросцентне од пластичних маса kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Лампе, електричне, од пластичних маса, остало kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Лампе електричне од осталих материјала, остало kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од пластичних маса kd 5
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од осталих материјала kd 5
Расветна опрема остала Расветна опрема остала kd 5
kd – комад
РАЗРЕД 5б Осветљења
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Сијалице, волфрам-халогене, за напон преко 100 V kg 24
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Сијалице, волфрам-халогене, за напон до 100 V kg 24
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Сијалице, до 200 W и преко 100 V, рефлекторске kg 24
Сијалице са жарећом нити Сијалице, до 200 W и преко 100 V, остало kg 84,1
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство Сијалице, са влакнима, за напон преко 100 V, остало kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице, флуоресцентне, са два подножја на крајевима kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице флуоресцентне, остало kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице са живином паром kg 24
Високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама Сијалице са натријумовом паром kg 24
Високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама Сијалице са металним халогенидима kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице, са пражњењем, остало, осим ултраљубичастих kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице лучне kg 24
Равне флуоресцентне светиљке Сијалице ултраљубичасте kg 24
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла Сијалице инфрацрвене kg 24
Сијалице, остале Сијалице, остале kg 24
kg – kилограм
РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата)
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине, за савијање, књиговезачке kg 60,1
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине, за слагање и скупљање, књиговезачке kg 60,1
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине, за шивење, прошивање жицом, књиговезачке kg 60,1
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине, за увезивање без шивења, књиговезачке kg 60,1
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Датумари, жигови и нумератори и слично, ручне слагаљке kg 60,1
Алати за кошење или за друге баштенске послове Травокосачице, са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем: електричне kg 60,1
Алати за кошење или за друге баштенске послове Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене: електричне kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Лемилице и пиштољи за меко лемљење kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине и апарати за тврдо и меко лемљење, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за електроотпорно заваривање метала, аутомат. kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине и апарати за чеоно заваривање метала kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за ручно заваривање метала, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине и апарати за заваривање метала, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за вруће прскање метала и металних карбида kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење брусилице са брусном kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне са уграђеним електромотором остало kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале центрифугалне пумпе: потапајуће једностепене kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Циркулационе пумпе за грејне системе kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са више од једног улазног лопатичног кола, остале kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Центрифугалне пумпе, једностепене, за цивилне ваздухоплове kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале центрифугалне пумпе, преко 15 mm, вишестепене: за цивилне ваздухоплове kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале пумпе, за цивилне ваздухоплове kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Елеватори течности kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Пиштољи за прскање и слични уређаји kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Машине за избацивање паре или песка са уређајем за загревање kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Машине за избацивање паре или песка преко 7,5 KW kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Уређаји за наводњавање kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама За пољопривреду или хортикултуру: преносиви уређаји kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Уређаји механички за избацивање млаза, остало kg 60,1
Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство: остале машине и остале главе за шивење kg 60,1
Шиваће машине Машине за шивење, аутоматске kg 60,1
Тестере Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере остале kg 60,1
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине књиговезачке, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за електроотпорно заварив. метала, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за заварив. метала електролуком, аутоматске kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за ручно заварив. метала, са трансформатором kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за заварив. метала електро луком, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине и апарати за третирање метала, остало kg 60,1
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за електроотпорно заваривање пластике kg 60,1
Бушилице Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне које могу да раде без спољње kg 60,1
Бушилице Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне електропнеуматске kg 60,1
Бушилице Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне бушилице свих врста, остале kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке врста које се користе за обраду текстилних материјала kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере које могу да раде kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење угаоне брусилице kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење, остале kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне рендисаљке kg 60,1
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за подешавање и равно сечење kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале центрифугалне пумпе: потапајуће вишестепене kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале центрифугалне пумпе са излазним пречником не преко 15 mm за цивилне ваздухоплове kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Остале центрифугалне пумпе, пречника преко 15 mm, остале kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Радијалне проточне пумпе, једностепене, у једном блоку, за цивилне ваздухоплове kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са једним улазним лопатичним колом, остале kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, вишестепене, остале kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Машине за избацивање паре или песка не преко 7,5 KW kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Прскалице и распршивачи праха, пољопривредни kg 60,1
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама Прскалице и распршивачи праха, остало kg 60,1
Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство: машине за шивење kg 60,1
Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство, остале kg 60,1
Шиваће машине Машине за шивење, остало kg 60,1
Тестере Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне ланчане тестере kg 60,1
Тестере Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале циркуларне тестере kg 60,1
Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене kg 60,1
Електрични и електронски алати Електрични и електронски алати, остали kg 60,1
РАЗРЕД 7. Играчке, опрема за рекреацију, разоноду и спорт
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Аутомати за играње на метални новац Флипери kg 36,1
Аутомати за играње на метални новац Игре, које се пуштају у рад жетоном, остало kg 36,1
Аутомати за играње на метални новац Игре са екраном које се пуштају у рад жетоном kg 36,1
Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобилчића Остале играчке и модели са мотором, од пластичних маса kg 36,1
Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобилчића Остале играчке и модели са уграђеним мотором, од осталих материјала kg 36,1
Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобилчића Играчке, електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за њих, комплети за састављање kg 36,1
Спортска опрема са електричним или електронским компонентама Опрема за опште физичке вежбе остали kg 36,1
Спортска опрема са електричним или електронским компонентама Опрема за опште физичке вежбе апарати за вежбање са механизмом за под kg 36,1
Спортска опрема са електричним или електронским компонентама Опрема за опште физичке вежбе, остали kg 36,1
Видео игре Видео игре електронске за употребу са ТВ пријемником kg 36,1
Видео игре Сетови електричних тркачких аутомобила за игре kg 36,1
Видео игре Производи за вашарске, стоне и друштвене игре, остало kg 36,1
Ручне конзоле за видео игре Ручне конзоле за видео игре kg 36,1
Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд. Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд. kg 36,1
Играчке, опрема за рекреацију и спорт Играчке, опрема за рекреацију и спорт, остало kg 36,1
РАЗРЕД 8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију)
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Уређаји за дијализу Опрема за дијализу kg 60,1
Кардиолошки уређаји Електрокардиографи kg 60,1
Кардиолошки уређаји Сцинтилографи kg 60,1
Кардиолошки уређаји Електродијагностички апарати остали kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати за стерилизацију, медицински, хируршки и сл. kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Мерачи крвног притиска kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати за анестезију kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати за масажу, електрични, вибрациони kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати за механотерапију, психолошка тестирања kg 60,1
Радиотерапијска опрема Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за осталу употребу kg 60,1
Кардиолошки уређаји Електродијагностички апарати апарати за истовремено праћење kg 60,1
Кардиолошки уређаји Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Лабораторијске центрифуге kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Ендоскопи kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати трансфузиони и инфузиони kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Инструменти за ултразвучно разбијање камена kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Апарати за нервну стимулацију kg 60,1
Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи Инструменти и апарати медицински, остало kg 60,1
Плућни вентилатори Апарати за озонотерапију, вештачко дисање и слично kg 60,1
Радиотерапијска опрема Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за медицину и сл. kg 60,1
Радиотерапијска опрема Цеви рендгенске kg 60,1
Радиотерапијска опрема Екрани рендгенски; мрежице и штитници за заштиту kg 60,1
Радиотерапијска опрема Делови, прибор апарата са алфа, бета, гама зрач., остало kg 60,1
Уређаји нуклеарне медицине Уређаји нуклеарне медицине kg 60,1
Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro kg 60,1
Апарати за анализу Апарати за анализу, остали kg 60,1
Апарати за хлађење Апарати за хлађење kg 60,1
Уређаји за испитивање оплодње Уређаји за испитивање оплодње kg 60,1
Медицински помоћни уређаји Медицински помоћни уређаји, остали kg 60,1
РАЗРЕД 9. Инструменти за праћење и надзор
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама) Показне (индикаторске) табле са уграђеним диодама за емитовање светлости (LED) за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама) Показне табле са уграђеним активним матричним LCD уређајем, за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама) Показне табле са уграђеним LCD уређајима, остали kg 120,2
Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама) Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, уређаји са равним дисплејима kg 120,2
Термостати Термостати, електронски kg 120,2
Термостати Термостати, остали, са електричним уређајем за пуштање у рад kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Мерачи контролни опсега мерења масе до 30 kg kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Контролни мерачи и машине за аутоматску контролу kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg остале kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге, осетљивости до 5 центиграма, са теговима kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Термометри, пирометри, остали, електронски kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали инструменти, електронски kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Електронски инструменти за мерење и контролу притиска, за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Спектрометри, спектрофотометри, спектрографи kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Експозиметри kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти и апарати електронски остали kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Гасомери kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Мерачи течности kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Бројила електрична, остало kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Мултиметри, без уређаја за регистровање kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти или апарати за мерење јачине струје, напона отпора или снаге, без уређаја за регистровање, остало kg 120,2
Детектори дима Апарати за анализу гаса или дима, електронски kg 120,2
Детектори дима Апарати за анализу гаса или дима, остало kg 120,2
Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама) Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, остали kg 120,2
Термостати Термостати, остали kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге за континуирано мерење робе на конвејерима kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге за константну масу, укључујући дозирне ваге kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Машине за вагање и обележавање робе масе до 30 kg kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге, опсега мерења преко 30 – 5000 kg, остало kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене остало kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Барометри, који нису комбиновани са другим инструментима kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Мерачи протока течности, електронски, за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти за мерење протока или нивоа течности, електронски, за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали електронски инструменти и апарати, за цивилне ваздухоплове kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Хроматографи и инструменти за електрофорезу kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти са оптичким зрачењем, остало kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Апарати за мерење проводљивости (PH, RH-метри и сл.) kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Вискозиметри, порозиметри и дилатометри kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти и апарати остали kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Бројила електрична, за наизменичну струју, једнофазна kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Бројила електрична, за наизменичну струју, вишефазна kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Мултиметри, са уређајем за регистровање kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали апарати за мерење и испитивање електричних величина, без уређаја за регистровање, електронски kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Волтметри kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, остали, са уређајем за регистровање kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали инструменти и апарати, нарочито конструисани за телекомуникације kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Инструменти за мерење полупроводничких дискова kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, са уређајем за регистровање kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, електронски kg 120,2
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали kg 120,2
Регулатори грејања Регулатори грејања kg 120,2
Инструменти за праћење и надзор Инструменти за праћење и надзор, остали kg 120,2
Јединице мере
kg – килограм
РАЗРЕД 10. Аутомати
Назив производа Опис производа Јединица мере Накнада у динарима по јединици мере
Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хладна пића Машине аутоматске за продају напитака, остало kg 120,2
Банкомати Машине шалтерске, аутоматске, за бројање kg 120,2
Сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа Машине са уређајем за грејање или хлађење хране kg 120,2
Сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа Машине аутоматске за продају робе, остало kg 120,2
Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хладна пића Машине са уређајима за загревање и хлађење пића kg 120,2
Банкомати Машине за сортирање, бројање, паковање метал. новца kg 120,2
Банкомати Остале канцеларијске машине, остале kg 120,2
Аутомати за топле напитке Аутомати за топле напитке kg 120,2
Аутомати за чврсте производе Аутомати за чврсте производе kg 120,2
Аутомати остали Аутомати, остали kg 120,2
kg – килограм

 

Повезани текстови

Поделите: