Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

„Службени гласник РС“, број 156/2020

 

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20, 60/20 и 65/20-др. закон – у даљем тексту: Уредба) и Закључком Владе („Службени гласник РСˮ, бр. 104/20  и 106/20 – у даљем тексту: Закључак).

Члан 2.

Привредним субјектима из чл. 4-7. Уредбе, односно из тач. 1-4. Закључка, који су се определили за одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса одлаже се плаћањe тих пореских обавеза на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања и исто се евидентира у пореском рачуноводству без посебног спровођења поступка одлагања плаћања, и то:

– за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, као и за порез и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, у висини износа неплаћене обавезе чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком,

– за аконтације пореза на добит правних лица у висини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у коначној пореској пријави за порески период који започиње или се завршава у 2020. години,

– за аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде и предузетнике друга лица, у висини аконтација пореза на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави за 2020. годину,

– за аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који се нису определили за исплату личне зараде, у висини аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком, а највише до висине износа неплаћене обавезе по основу пореза и доприноса која је обрачуната у коначној пореској пријави за 2020. годину.

Укупан износ доспелих пореских обавеза за које се одлаже плаћање на највише 24 једнаке месечне рате чини збир обавеза по основу пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и пореза и доприноса на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, односно збир аконтација пореза на добит правних лица, односно збир аконтација пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде и предузетнике друга лица, односно збир аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који се нису определили за исплату личне зараде.

Привредни субјекти из ст. 1. и 2. овог члана одлагање плаћања пореза и доприноса на месечне рате остварују без спровођења посебног поступка.

Члан 3.

Предузетницима паушалцима из члана 8. Уредбе, односно из тач. 1,  3. и 4. Закључка, који су се определили за одлагање доспелости за плаћање обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности одлаже се плаћање тих пореских обавеза на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања и исто се евидентира у пореском рачуноводству без посебног спровођења поступка одлагања плаћања, и то у висини износа неплаћене  обавезе чија је доспелост за плаћање одложена.

Укупан износ доспелих пореских обавеза за које се одлаже плаћање на 24 једнаке месечне рате чини збир обавеза по основу пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности из става 1. овог члана.

Привредни субјекти из става 1. овог члана одлагање плаћања пореза и доприноса на месечне рате остварују без спровођења посебног поступка.

Привредним субјектима из става 1. овог члана који су се определили за одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада својих запослених, одлаже се плаћања тих обавеза сходно члану 2. ове уредбе.

Члан 4.

Укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде из члана 2. став 1. алинеја прва и члана 3. став 4. ове уредбе, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Месечна рата из става 1. овог члана не може бити мања од 1.000 динара.

Укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза на добит правних лица из члана 2. став 1. алинеја друга ове уредбе, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Изузетно од става 3. овог члана, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске који су коначну пореску пријаву поднели до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Месечна рата из ст. 3. и 4. овог члана не може бити мања од 2.000 динара.

Укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности из члана 2. став 1. алинејe трећа и четврта ове уредбе, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Месечна рата из става 6.  овог члана не може бити мања од 1.000 динара.

Укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности из члана 3. ове уредбе, одлаже се на 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Члан 5.

Привредни субјект из чл. 2. и 3. ове уредбе може и пре истека периода из члана 4. ст. 1, 3, 4, 6. и 8. ове уредбе, да у целости исплати дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

Доприноси чије је одлагање плаћања одложено у складу са овом уредбом, сматрају се плаћеним за сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом, као и остваривања права у друге сврхе.

Привредни субјект из члана 2. ове уредбе који у прописаним року не поднесе коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, не може остварити право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, у складу са овом уредбом.

Привредни субјект из чл. 2. и 3. ове уредбе који, у периоду одлагања плаћања не измири рату у роковима из члана 4. ове уредбе, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања у складу са овом уредбом без посебног спровођења пореског поступка и исто се евидентира у пореском рачуноводству и доспева даном губитка права на одлагање плаћања.

Надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом у смислу става 4. овог члана, сходно одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 6.

Неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања правног лица које у статусној промени престаје да постоји, а има сaмо једног правног следбеника, преузима правни следбеник и наставља да плаћа неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања, у складу са овом уредбом.

Ако у статусној промени правног лица које престаје да постоји има више правних следбеника, неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања дужно је да плати правно лице које престаје да постоји, а пре брисања из регистра привредних субјеката које се води код Агенције за привредне регистре.

Ако правно лице у статусној промени не престаје да постоји, то правно лице задржава право на одлагање плаћања обавезе утврђено овом уредбом и наставља да плаћа неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања, у складу са овом уредбом.

Неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања правног лица према којем је покренут стечајни поступак, пријављује се и наплаћује у складу са законом којим се уређује стечај.

У случају принудне ликвидације правног лица, неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања сматра се доспелим даном покретања поступка принудне ликвидације у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

У случају ликвидације правног лица, неплаћени износ обавезе која је била предмет одлагања плаћања, то правно лице је дужно да плати до окончања поступка ликвидације.

Промена организационог или својинског облика или промена правне форме привредног субјекта из члана 2. став 1. алинеја друга ове уредбе или наставак обављања делатности привредног субјекта из члана 2. став 1. алинеја трећа и четврта и члана 3. ове уредбе у форми привредног друштва, не утиче на испуњење обавезе која је предмет одлагања плаћања.

У свему осталом што није уређено овом уредбом примењују се одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Поделите: