Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања
(важи до 06.05.2020.)

„Службени гласник РС“, број 31/2020

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и организација рада послодаваца на територији Републике Србије за време ванредног стања.

Члан 2.

За време ванредног стања послодавац је дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду.

Ако општим актом и уговором о раду није предвиђен начин рада из става 1. овог члана, послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то организациони услови дозвољавају.

Решење из става 2. овог члана обавезно садржи:

1) трајање радног времена;

2) начин вршења надзора над радом запосленог.

Послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија послодавца.

Члан 3.

Послодавац чија је природа делатности таква да није могуће организовати рад на начин предвиђен чланом 2. ове уредбе, неoпходно је да своје пословање усклади са условима ванредног стања и то:

– да, уколико је то могуће и не изискује додатна средства, организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији,

– омогући одржавање свих пословних састанака електронским, односно другим одговарајућим путем (видео линк, видео позив и др.),

– одложи службена путовања у земљи и иностранству, у складу са одлуком надлежног органа о забрани, односно привременом ограничењу уласка и кретања.

Члан 4.

Послодавац је дужан да у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

За запослене и радно ангажоване, који су у непосредном контакту са странкама или деле радни простор са више лица, потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме у складу са посебним прописима.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: