Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(важи до 01.07.2022.)

„Службени гласник РС“, број 33/2022, 48/2022 и 53/2022

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Члан 2.

Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.

Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон), у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања.

Уколико лице из става 4. овог члана има примарну или секундарну имунодефицијенцију упућује се у кућну изолацију у трајању од 14 дана, а које стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.

Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4. и 5. овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.

Члан 3.

Тестирање становништва на присуство вируса SARS-CoV-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона.

Детекција SARS-CoV-2 антигена (Ag) у узорцима назофарингеалног бриса врши се у свим микробиолошким лабораторијама у јавној и приватној својини, према условима и у складу са инструкцијом завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

О резултатима тестирања и детекције установе и лабораторије из ст. 1. и 2. овог члана дужне су да свакодневно извештавају надлежни завод за јавно здравље, на начин утврђен инструкцијом из става 2. овог члана.

За потребе извештавања из става 3. овог члана може бити креирано и коришћено специјализовано софтверско решење за територију Републике Србије.

Члан 4.

(Брисан)

Члан 5.

(Брисан)

Члан 6.

(Брисан)

Члан 7.

(Брисан)

Члан 8.

(Брисан)

Члан 9.

Када постоји оправдана сумња да може доћи до уношења заразне болести COVID-19 држављанима Републике Србије и страним држављанима који долазе из земаља са посебним ризиком могу се наложити мере поседовања докумената којимa се потврђује да особа није позитивна на присуство вируса SARS-CoV-2 или се одредити мера карантина у кућним условима у трајању највише до 14 дана са обавезом тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2 у лабораторији здравствене установе Републике Србије.

Начин примене мере из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

Листу земаља са посебним ризиком објављује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врше заједнички министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове здравља и заводи/институти за јавно здравље.

Члан 10.

(Брисан)

Члан 11.

Домаћим држављанима и страним држављанима који имају привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као и члановима дипломатско-конзуларног особља и члановима њихових породица, а који су потпуно вакцинисани против болести COVID-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат/ЕУ Дигитални COVID сертификат, на њихов захтев, на основу своје службене евиденције и/или на основу уверења или друге исправе о извршеној потпуној имунизацији имунолошким леком за примену у хуманој медицини за које је надлежни орган Републике Србије потврдио да су испуњени сви захтеви за стављање лека у промет и да лек може бити у употреби у Републици Србији, као и имунолошким леком који се налази на листи Европске агенције за лекове одобрених вакцина у Европској унији и листи одобрених вакцина за хитну употребу Светске здравствене организације, коју је издао надлежни инострани орган или установа у иностранству.

Страним држављанима који су потпуно вакцинисани против болести COVID-19 у иностранству или су једну или више доза вакцине примили у иностранству, завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије издаје Дигитални зелени сертификат са роком важења од 30 дана, на њихов захтев, на основу уверења или друге исправе о извршеној имунизацији из става 1. овог члана.

Члан 12.

На улазу у Републику Србију, на видним местима на граничним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, поставља се писано обавештење – здравствено упозорење о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, a приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења.

Члан 12а

Аутобуски превозници дужни су да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника у проценту и у трајању од претходно објављених полазака са регистрованих редова вожње који посебним актом доноси министар задужен за послове саобраћаја, као и да, до датума који буде одређен посебним актом који доноси министар задужен за послове саобраћаја – аутобуски превозници са важећим међународним дозволама за превоз путника у друмском саобраћају обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе само када постоје исказане потребе за одређеним међународним превозом путника и одобрење страних држава за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.

Члан 12б

Возилима која су на дан 1. јануара 2021. године имала важећи ADR сертификат о одобрењу за возило, а која не испуњавају услове из поглавља 9.2–9.8 ADR или нису у потпуности усаглашена са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији, именована тела за оцењивање усаглашености возила ће издавати ADR сертификат о одобрењу за возило за транспорт опасне робе на основу годишње контроле техничких карактеристика, према пододељку 9.1.2.3 ADR и доказа о техничкој исправности са последњег редовног техничког прегледа, са роком важења не дужим од 30. јуна 2022. године.

Члан 13.

Запослени у здравственим установама и установама за смештај старих лица, као и лица која улазе и бораве у тим установама, осим корисника у установама за смештај старих лица, обавезно носе заштитне маске.

Контролу примене мере из става 1. овог члана врши министарство надлежно за послове здравља.

Члан 14.

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај лице коме је утврђена обавеза и које борави у установи, а не носи маску (члан 13).

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 10/22).

Прописи којима се уређује улазак у Републику Србију донети на основу уредбе из става 1. овог члана остају да важе.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, број 48/2022

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, број 53/2022

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 3. маја 2022. године.

Поделите: