Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji

Službeni glasnik RS“, broj 73/2016

 

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim uputstvom uređuje se način izdavanja potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, odnosno obaveštenja da u zemlji postoje proizvođači robe koja je predmet zahteva, koja izdaje Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora) u vezi sa zahtevom radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

NAČIN IZDAVANJA POTVRDE

Član 2.

Potvrda da se određena oprema, odnosno roba ne proizvodi u zemlji se izdaje na osnovu pisanog zahteva korisnika potpisanog od strane ovlašćenog lica.

Zahtev se podnosi Komori na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju ili

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom. Podnosilac zahteva unosi podatke u propisane obrasce koje potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom na internet portalu Komore, odnosno dostavlja obaveznu dokumentaciju u obliku elektronskih dokumenata, koji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Prospektni i drugi materijal se ne potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni deo ovoga uputstva (Prilog 1). Uz zahtev se obavezno prilažu sledeća dokumenta:

– ukoliko se zahtev podnosi za robu sa više tarifnih oznaka (više od dve) uz zahtev se prilaže i specifikacija robe za koju se traži potvrda u dva primerka, koje će biti po završenoj obradi predmeta overena od strane Komore, i činiće sastavni deo Potvrde da se roba ne proizvodi u zemlji, odnosno Obaveštenja da u zemlji postoje proizvođači robe koja je predmet zahteva. Ukoliko se zahtev podnosi elektronski, Specifikacija se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica;

– profaktura, odnosno faktura za robu koja se uvozi;

– dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde, odnosno obaveštenja.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva bira način preuzimanja potvrde: u papirnom obliku ili u obliku elektronskog dokumenta.

Član 3.

Komora vrši prethodnu proveru kompletnosti zahteva. Ukoliko zahtev nije kompletan, podnosilac zahteva se poziva da zahtev dopuni u primerenom roku, koji ne može biti duži od sedam dana. Kao datum prijema smatraće se dan kada je zahtev kompletiran i uplata izvršena.

Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu u roku iz stava 1. ovog člana, zahtev će se smatrati nepotpunim i kao takav će biti odbačen.

Član 4.

Posle uvida u zahtev i priloge, lice koje obrađuje zahtev upisuje pored svakog tarifnog broja proizvoda odgovarajuće reči „proizvodi se“ ili „ne proizvodi se“, unosi datum i overava svojim potpisom. Na osnovu toga izdaje se potvrda da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, odnosno obaveštenje da se roba proizvodi i ko je proizvođač.

SADRŽINA POTVRDE, ODNOSNO OBAVEŠTENJA

Član 5.

Potvrda da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji, izdaje se na memorandumu Komore i sadrži:

– osnov za izdavanje, naziv i sedište, odnosno ime, prezime i adresu podnosioca zahteva;

– vrstu i karakteristike robe, kao i konstataciju da se određena oprema, odnosno roba ne proizvodi u zemlji;

– naznaku da se potvrda izdaje na osnovu raspoloživih podataka Komore;

– broj i datum izdavanja;

– potpis ovlašćenog lica i pečat ukoliko se potvrda izdaje u papirnom obliku ili kvalifikovan elektronski potpis ovlašćenog lica u Komori ukoliko se izdaje u obliku elektronskog dokumenta.

Član 6.

Potvrda se izdaje u roku do 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

Član 7.

Obaveštenje da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi proizvodi u zemlji sadrži, pored pravnog osnova i podataka o robi, informaciju o proizvođaču te opreme, odnosno robe u zemlji, kao i konstataciju da se ne može izdati tražena potvrda da se određena oprema, odnosno roba, ne proizvodi u zemlji.

Član 8.

Obaveštenje se izdaje u roku do 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

Član 9.

Naknada za izdavanje potvrde, odnosno obaveštenja naplaćuje se prema Cenovniku koji donosi nadležni organ Komore.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Član 10.

Podnosilac zahteva koji je obavešten da mu se ne može izdati potvrda jer se radi o opremi, odnosno robi koja se proizvodi u zemlji, može da podnese prigovor Komisiji za rešavanje prigovora u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja. Komisiju obrazuje i njen rad uređuje Upravni odbor Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Člana 12.

Stupanjem na snagu ovog uputstva, prestaje da važi Uputstvo o načinu i postupku izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji („Službeni glasnik RS“, broj 82/11).

Prilog 1 – Obrazac zahteva

 

Podelite: