Uporedni pregled naknada pružalaca platnih usluga i jednostavniji postupak promene platnog računa

Od 17. marta 2019. godine je počela primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, kojom je predviđena veća transparentnost naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, bolja informisanost i veća zaštita korisnika platnih usluga.

Narodna banka Srbije je na svojoj internet prezentaciji, na adresi

 https://ppu.nbs.rs/WebSite/

objavila podatke o naknadama pružalaca platnih usluga za platne usluge (za one koje se nalaze na listi reprezentativnih platnih usluga, kao i za uslugu uplate gotovog novca na tuđ platni račun).

Time će korisnik na jednostavan i brz način moći da uporedi ponudu i tarife naknada kod različitih pružalaca platnih usluga. Pružaoci platnih usluga imaju zakonsku obavezu da redovno ažuriraju te podatke.

Jedna od novina je i da će korisnik platnih usluga moći da pokrene postupak promene platnog računa davanjem ovlašćenja novom pružaocu platnih usluga. Ceo proces oko otvaranja novog računa, prebacivanja trajnih naloga, direktnih zaduženja i eventualnog zatvaranja starog računa, obavlja novi pružalac platnih usluga na osnovu dobijenog ovlašćenja.

U nastavku prenosimo saopštenje Narodne banke Srbije:

„Primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima je predviđena veća transparentnost naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, bolja informisanost i veća zaštita korisnika platnih usluga počela je 17. marta (osim odredaba čl. 28. do 30. ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji).

Najznačajnije novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama odnose se na standardizaciju terminologije u oblasti platnih usluga kako bi korisnici mogli da se na jednostavan način upoznaju sa značenjem najznačajnijih platnih usluga, kao i da brzo i lako uporede ponudu i tarife različitih pružalaca platnih usluga. S tim ciljem, Narodna banka Srbije je utvrdila listu reprezentativnih usluga, na kojoj se nalazi 14 najznačajnijih platnih usluga za potrošače i 18 platnih usluga za pravna lica i preduzetnike. Navedena lista obavezna je za sve pružaoce platnih usluga i oni će morati da je učine lako dostupnom, odnosno da je u predugovornoj fazi na zahtev korisnika dostave bez naknade.

Pored toga, pružalac platnih usluga moraće da pripremi Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije i koji sadrži spisak usluga s pomenute liste reprezentativnih usluga koje pružalac platnih usluga ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku takvu uslugu.

Značajnu novinu predstavlja i to što će pružalac platnih usluga biti dužan da, najmanje jednom godišnje, dostavi korisniku izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane s njegovim platnim računom, takođe na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije. Na ovaj način, korisnik platnih usluga imaće uvid u godišnji, zbirni iznos naplaćenih naknada po pojedinačnim uslugama i zbirno za sve usluge, što će mu omogućiti da stekne sliku o tome koliko novca godišnje ukupno izdvaja za plaćanje pojedinačnih različitih naknada za usluge povezane s platnim računom. Pružaoci platnih usluga su u obavezi da potrošačima dostave ovaj izveštaj jednom godišnje, i to najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Jednom godišnje, pružaoci platnih usluga dostaviće izveštaj o naplaćenim naknadama i preduzetnicima i pravnim licima, ali na zahtev ovih korisnika (s obzirom na to da mnogi od njih zbog svog poslovanja na dnevnom nivou dobijaju podatke o naknadama koje plaćaju pružaocima platnih usluga).

Ističemo da je Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavila podatke o naknadama pružalaca platnih usluga za platne usluge (za one koje se nalaze na listi reprezentativnih platnih usluga, kao i za uslugu uplate gotovog novca na tuđ platni račun). Na taj način, na jednom mestu su pregledno date sve usluge s liste reprezentativnih usluga i naknade koje različiti pružaoci platnih usluga naplaćuju za te usluge. Biće to najlakši i najbrži način da korisnik uporedi ponudu i tarife naknada kod različitih pružalaca platnih usluga i opredeli se za onog koji mu najviše odgovora. Pružaoci platnih usluga odgovorni su za tačnost podataka objavljenih na internet prezentaciji Narodne banke Srbije i imaće zakonsku obavezu da redovno ažuriraju ove podatke, kako bi korisnici platnih usluga raspolagali ažurnim i pouzdanim informacija.

Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima mogu se videti na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, kao i na internet prezentaciji Tvoj novac.

Ukazujemo i na to da su od 17. marta 2019. počele da se primenjuju i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima se uređuje postupak promene platnog računa s prethodnog kod novog pružaoca platnih usluga i odredbe kojima se korisniku platnih usluga – potrošaču garantuje pravo na platni račun sa osnovnim uslugama.

Naime, korisnici platnih usluga koji smatraju da ugovoreni način i uslovi pružanja platnih usluga povezanih s platnim računom više ne odgovaraju njihovim interesima ili da bi im drugi pružalac platnih usluga pružio povoljnije uslove – moći će da daju ovlašćenje novom pružaocu platnih usluga i time da pokrenu postupak promene platnog računa. Odredbe ovog zakona imaju za cilj da, sa aspekta korisnika platnih usluga, pojednostave inače složen proces promene računa, s obzirom na to da taj proces zahteva otvaranje novog platnog računa, prebacivanje trajnih naloga, direktnih zaduženja, i eventualno zatvaranje starog platnog računa. Kako bi korisnik platnih usluga bio pošteđen različitih administrativnih prepreka, sve što treba da uradi jeste da novom pružaocu platnih usluga podnese pismeno ovlašćenje za promenu računa. Nakon toga, taj pružalac platnih usluga dužan je da u bliskoj saradnji s prethodnim pružaocem platnih usluga, u zakonom utvrđenim rokovima, razmeni sve potrebne informacije kako bi korisniku omogućio korišćenje novog platnog računa i usluga povezanih s tim računom. Pružaoci platnih usluga dužni su da korisnicima pruže svu potrebnu pomoć i da ih blagovremeno i jasno upoznaju s uslovima i trajanjem postupka za promenu računa.

Odredbe kojima se uređuje pravo na platni račun sa osnovnim uslugama treba da podstaknu veću finansijsku inkluziju i lakši pristup platnom računu i savremenim platnim uslugama, koje korisnicima donose niže troškove i manje rizike, a ujedno povećavaju udeo bezgotovinskih plaćanja, što utiče na smanjenje sive ekonomije, kao i na smanjenje rizika od pranja novca.

Platni račun sa osnovnim uslugama do sada nije bio propisan u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije i prvi put se zakonom propisuje da taj platni račun obuhvata usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na platni račun, odnosno s platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice (uključujući plaćanja putem interneta) i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog (na odgovarajućim uređajima, šalterima banaka i korišćenjem interneta).

Narodna banka Srbije veruje da će sve navedeno doprineti većoj transparentnosti i uporedivosti naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, a posledično i njihovom snižavanju, s obzirom na to da je u interesu pružalaca platnih usluga da vode cenovnu politiku koja će im omogućiti konkurentnost na tržištu kako bi privukli nove i zadržali postojeće klijente.“

Podelite: