Унапређење система паушалног опорезивања од 1.1.2020. године

Oдредбама Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 86/19), Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 86/19) и Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 94/19, у даљем тексту: Уредба), извршене су измене у вези поједностављења процедуре обрачуна паушалног пореза, омогућавање подношења захтева у електронском облику, као и аутоматског обрачуна пореза на паушално утврђен приход и достављања решења у електронском облику преко портала Пореске управе.

У циљу унапређења система паушалног опорезивања сачињен је апликативни софтвер који на транспарентан начин, преко портала Пореске управе (уносом елемената од значаја за утврђивање пореске обавезе) физичком лицу – будућем предузетнику доставља информацију о износу пореске обавезе у случају отварања предузетничке делатности. Такође, путем софтвера омогућена је аутоматизација процеса у поступку утврђивања обавеза и доношења решења постојећим предузетницима, чиме је у значајној мери поједностављено администрирање Пореске управе, омогућена предвидивост пореске обавезе, смањени трошкови пореском органу и обвезницима и повећан ниво ефикасности целокупног пословног процеса.

Од 01. јануара 2020. године физичка лица која преко Агенције за привредне регистре региструју самосталну делатност која може бити паушално опорезована и у регистрационој пријави се определе за паушално опорезивање, нису у обавези да Пореској управи поднесу пореску пријаву ППДГ-1Р, као ни захтев за одобравање паушалног опорезивања.

Почев од 15. јануара 2020. године, новооснованим пореским обвезницима Пореска управа ће у року од 48 сати од регистрације, односно од дана отпочињања обављања делатности уколико се датум отпочињања обављања делатности разликује од дана уписа у регистар АПР, донети решење о утврђеној обавези за порез и доприносе. Пореска решења, донета у електронском облику, предузетнику паушалцу биће достављена у пореско сандуче на порталу Пореске управе. Датумом уручења решења сматраће се дан постављања решења у пореско сандуче. Порески обвезник моћи ће да приступи свом пореском сандучету искључиво употребом квалификованог дигиталног сертификата.

У случају да је новоосновани предузетник у регистрационој пријави у АПР унео шифру делатности која није наведена у Прилогу 1 Уредбе, биће аутоматским путем донето решење о одбијању признавања права на паушално опорезивање и достављено у електронском облику, у пореско сандуче преко портала Пореске управе.

Обвезницима који су отпочели са обављањем делатности у претходном периоду и код којих није дошло до промене елемената од значаја за опорезивање, решења за 2020. годину и наредне године биће донета почетком јануара за текућу пословну годину. И ова решења биће донета у електронском облику и достављена обвезницима преко портала Пореске управе.

Новоосновани предузетници који се не региструју преко АПР (адвокати) у обавези су да у року од 5 дана од дана регистрације поднесу захтев за паушално опорезивање, а у року од 15 дана од дана регистрације поднесу пореску пријаву ППДГ-1Р, у електронском облику преко портала Пореске управе.

Обвезник којем је утврђено право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени услови искључују право на исто.

Уколико престану разлози за паушално опорезивање, Пореска управа ће решењем наложити обвезнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године. Предузетник паушалац коме престане право на паушално опорезивање по основу регистровања у систем ПДВ, дужан је да води пословне књиге најкасније од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, без утврђивања обавезе вођења пословних књига решењем Пореске управе.

Предузетници који порез на приход од самосталне делатности плаћају на опорезиву добит, могу најкасније до 31. октобра текуће године, за наредну годину, поднети захтев за паушално опорезивање у електронском облику преко портала Пореске управе.

Предузетници који су регистровани у систему ПДВ могу у року од 15 дана од дана пријема акта о брисању из евиденције за порез на додату вредност, поднети захтев за паушално опорезивање у електронском облику преко портала Пореске управе.

Уколико предузетник задржава статус паушално опорезованог обвезника, али је дошло до промене која утиче на висину паушалног прихода (нпр. предузетник је извршио промену шифре делатности), подноси пореску пријаву ППДГ-1Р (основ за пријаву – 24, врста пореске обавезе – 3) до 31.01. наредне пословне године у односу на годину у којој је извршио промену шифре делатности.

Предузетници паушалци се, ради утврђивања висине паушалног прихода као основице пореза на приходе од самосталне делатности, разврставају у групе и то тако да једну групу чине сви предузетници паушалци који обављају исту претежну делатност.

Претежна делатност је делатност која је као таква регистрована у регистру привредних субјеката, односно делатност од чијег обављања је у пореском периоду предузетник паушалац остварио виши износ прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици, граду, општини, односно градској општини, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике за последњих 12 месеци (у даљем тексту: просечна месечна зарада), која се помножи са бројем запослених у Републици, граду, општини, односно градској општини и са коефицијентом делатности, а затим подели са бројем становника у Републици, граду, општини, односно градској општини.

Изузетно, полазна основица за следеће делатности се добија се тако што се просечна месечна зарада остварена у Републици Србији помножи са бројем запослених у Републици Србији на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности (у складу са податком о претежној делатности у решењу о регистрацији предузетника), а затим подели са бројем становника у Републици Србији:

 

Полазна основица умањује се, односно повећава применом следећих елемената:

1) регистровано седиште обвезника, тако што се полазна основица за следеће шифре делатности помножи са коефицијентом зоне, према зонама утврђеним у складу са законом којим се уређује опорезивање имовине.

 

Коефицијент делатности се односи на општину у којој се делатност обавља, док се коефицијент зоне односи на подручја унутар општине. Коефицијент локације се примењује на највећи број делатности, сем на оне којима тржиште није везано за подручје општине (нпр. програмери, консултанти и сл.). С друге стране, коефицијент зоне се односи на мањи број делатности, и то оне код којих “микро-локација“ може значајно да утиче на профитабилност делатности. Тако је рачунарско програмирање пример за делатности чија профитабилност није доминантно условљена ни општином ни зоном у којој се обавља, неке здравствене услуге су пример делатности чија профитабилност зависи од општине на којој се обављају, али не толико од зоне (микро-локације на територији општине), док су фризери пример делатности код којих и општина и зона у којој се налазе могу значајно да утичу на обим прихода.

2) време које је протекло од регистрације предузетника (посматрано у односу на дан 31. децембар године која претходи години за коју се утврђује пореска основица) и у односу на који се одређује коефицијент.

Циљ овог елемента обрачуна је да се рефлектује препоставка о умањеној профитабилности предузетничке радње током почетног периода постојања. Поред тога, смањени износ обавеза током првих година постојања предузетничке радње има потенцијал да делује подстицајно на лица која разматрају могућност да се региструју као предузетници паушалци.

3) старост обвезника и његова радна способност:

(1) за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и на обвезнике који су на дан 31. децембар године за коју се утврђује пореска основица старији од 55 година, примењује коефицијент који износи 0.9.

Изузетно, на обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и на обвезнике који су на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица старији од 60 година, примењује се коефицијент који износи 0,7 ако су регистровани за обављање следећих делатности:

 

Циљ овог корективног елемента је умањење пореске обавезе за младе и лица старије животне доби, како би им се олакшало покретање и обављање пословних активности с обзиром на процењени већи ризик од незапослености (млади), односно отежано запослење лица старијих од 55 година.

(2) за обвезника којем је утврђена смањена радна способност који има статус особе са инвалидитетом, примењује се коефицијент од 0,85.

Статус особе са инвалидитетом доказује се решењем надлежне институције.

У наведеном случају, предузетник (коме је утврђена смањена радна способност на основу решења надлежног органа), подноси пореску пријаву ППДГ-1Р, са основом 24 – Измена обима пословања уз коју прилаже и наведено решење Републичког фонда за ПИО и означава поље – лице са инвалидитетом.

(3) За обвезнике код којих се јавило одсуство дуже од 90 дана због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, примењује се коефицијент од 0,85 током трајања одсуства из наведених разлога.

У случају одсуства због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, обвезник може поднети пореску пријаву ППДГ-1Р, са основом 24 – Измена обима пословања уз коју прилаже и одговарајућу документацију (решење или дознаке надлежног органа).

4) остале околности које утичу на остваривање добити, и то тако што се за обвезнике који обављају делатности које спадају у старе занате, у складу са прописима који регулишу сертификацију старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности, примењује коефицијент у износу од 0,5.

У случају регистровања новооснованог предузетника који жели да обавља делатност која спада у стари занат, након пријема података у току дана од стране АПР, биће аутоматским путем донето решење о утврђеној пореској обавези у року од 48 часова. Имајући у виду да у тренутку обрачуна, доношења и уручења решења, обвезник не поседује сертификат Министарства привреде о испуњености услова да се бави делатношћу која спада у старе занате, обвезнику ће бити донето решење без умањења, односно без примене коефицијента од 0,5.

Након добијања серификата од стране надлежног министарства, порески обвезник може поднети пореску пријаву ППДГ-1Р, са основом пријаве – 24 и означава поље – стари занат. Пореска управа ће, уколико су испуњени услови за примену олакшице за обвезнике који се баве старим занатима, сторнирати првобитно донета решења и донети решења уз примену коефицијента 0,5. Умањење полазне основице се рачуна од дана оснивања предузетничке делатности која припада старим занатима.

Кумулативни производ коефицијената не може бити мањи од 0,5, односно максимално умањење по основу пореских олакшица може износити 50% полазне основице.

Наведени коефицијенти не примењују се на делатност 4932 (такси превоз).

У случајевима наведеним под 3) (2), 3) (3) и 4) Пореска управа ће извршити сторнирање првобитно донетих решења и донети решења са умањеном пореском основицом, примењујући наведени корективни елемент у поступку утврђивања паушалног прихода, почев од датума признавања инвалидности, односно датума остваривања права на одсуство због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и датума признавања права на обављање делатности који се сматрају старим занатима. 

Умањење за наведене случајеве привремено смањене радне способности, односно одсуства је предвиђено у ситуацијама када предузетник, из различитих разлога, радњу може ставити у стање привременог прекида, у ком случају му за тај период не настају пореске обавезе. Ипак, имајући у виду да предузетник може имати запослена лица, у општем је интересу да се предузетник подстакне смањењем износа пореске обавезе да радња остане активна, као и да настави да уплаћује порезе и доприносе.

Ограничавање највећег годишњег повећања обавезе

Иако применом формуле највећи број обвезника остаје унутар умерених износа промене, постоје обвезници код којих примена формуле доводи до већих промена у износу пореске обавезе. Из разлога обезбеђивања предвидивости пореског система, предвиђено је да се пореска обавеза у једној години не може повећати за више од 10% у односу на претходну годину као последица преласка са постојећег система паушалног опорезивања на утврђивање основице на основу објективне формуле.

Формула за обрачун пореских обавеза за паушалце се добија на основу примене јавно објављених и доступних података од стране Републичког завода за статистику о просечним месечним зарадама по општинама, броју запослених и броју становника у тим општинама у последње објављених 12 месеци. Објективна формула се израчунава множењем просечне месечне зараде и броја запослених у општини, као и коефицијента делатности (објављеног у Прилогу 1 Уредбе) и дељењем са бројем становника у тој општини. На тај начин се формира полазна основица која се коригује елементима (регистровано седиште обвезника, време које је протекло од регистрације, старост обвезника и његова радна способност, остале околности које утичу на остваривање добити) и добија пореска основица на коју се примењују одговарајуће стопе пореза и доприноса и утврђује пореска обавеза по обвезнику за пословну годину.

У случају да применом објективне формуле долази до смањења пореске основице, умањење се примењује у пуном износу у првој години примене формуле. Ограничење у погледу увећања се не односи на промене у износу основице које су резултат промене у погледу шифре делатности, општине и места на којем је предузетник регистрован.

Уредбом је предвиђено да се за обвезника који настави да обавља делатност (након привременог прекида обављања делатности од 01.01.2017. године), полазна основица формира на нивоу последње познате и утврђене пореске основице увећане максимално за 10%, а у циљу подстицања наставка предузетничке активности.

Oдредбама Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 86/19) од 01.01.2020. године новооснованим предузетницима из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања и из области аутогране (аутомеханичари, аутоелектричари, аутолимари, вулканизери и др.) омогућено је да буду паушално опорезовани. Међутим, постојећи предузетници из наведених делатности који воде пословне књиге, могу поднети захтев за паушално опорезивање до 31.10.2020. године (за признавање права на паушално опорезивање за 2021. годину).

Дакле, порески обвезник који порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р у следећим случајевима:

 1. Основ подношења 3 – престанак обављања самосталне делатности;
 2. Основ подношења 4 – прекид обављања самосталне делатности;
 3. Основ подношења 6 – прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход;
 4. Основ подношења 7 – промена основа осигурања;
 5. Основ подношења 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности;
 6. Основ подношења 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање;
 7. Основ подношења 18 – наставак плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у периоду прекида обављања самосталне делатности;
 8. Основ подношења 19 – обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
 9. Основ подношења 20 – промена власника радње;
 10. Основ подношења 21 – наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође;
 11. Основ подношења 23 – престанак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности;
 12. Основ подношења 24 – промена шифре делатности; 
 13. Основ подношења 24 – измена обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања.              

Обвезник подноси пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику, преко портала Пореске управе, у законом прописаном року, у којој ће између осталог, у поље 1.1а – Основ за пријаву – унети прописану ознаку једне од наведених врста промене, у складу са законом.

У наведеним ситуацијама неће бити аутоматског доношења решења, већ у случајевима настанка промене која за последицу има обавезу пореског обвезника да поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р, и искључиво на тај начин обавести порески орган о насталој промени, Пореска управа, након пријема пореске пријаве, спроводи поступак контроле и у поступку контроле доноси пореско решење.

Шифре делатности за које се признаје право на паушално опорезивање су:

0111

1032

1419

2223

2572

2894

3812

4931

6209

8121

9529

0112

1039

1420

2229

2573

2895

3821

4932

6311

8122

9601

0113

1041

1431

2311

2591

2896

3831

4939

6312

8129

9602

0114

1042

1439

2312

2592

2899

3832

4941

6391

8130

9603

0115

1051

1511

2313

2593

2910

4110

4942

6399

8211

9604

0116

1052

1512

2319

2594

2920

4120

5030

6622

8219

9609

0119

1061

1520

2320

2599

2931

4211

5040

6629

8220

9700

0121

1062

1610

2331

2611

2932

4212

5110

6910

8230

 

0124

1071

1621

2332

2612

3011

4213

5210

6920

8292

 

0125

1072

1622

2341

2620

3012

4221

5221

7010

8299

 

0127

1073

1623

2343

2630

3020

4222

5222

7021

8551

 

0128

1081

1624

2349

2640

3030

4291

5224

7022

8552

 

0129

1082

1629

2352

2651

3092

4299

5229

7111

8559

 

0130

1083

1712

2361

2652

3099

4311

5320

7112

8560

 

0141

1084

1721

2362

2660

3101

4312

5520

7120

8621

 

0142

1085

1722

2363

2670

3102

4313

5590

7219

8622

 

0143

1086

1723

2364

2711

3103

4321

5610

7220

8623

 

0145

1089

1724

2365

2712

3109

4322

5621

7410

8690

 

0146

1091

1729

2369

2720

3212

4329

5629

7420

8710

 

0147

1092

1811

2370

2731

3213

4331

5630

7430

8810

 

0149

1101

1812

2391

2732

3220

4332

5811

7490

8899

 

0150

1102

1813

2399

2740

3230

4333

5813

7500

9001

 

0161

1103

1814

2420

2751

3240

4334

5814

7711

9002

 

0162

1105

1820

2433

2752

3250

4339

5819

7712

9003

 

0163

1106

1910

2441

2790

3291

4391

5821

7721

9004

 

0210

1107

2012

2442

2811

3299

4399

5829

7722

9102

 

0220

1310

2013

2445

2812

3311

4520

5911

7729

9103

 

0230

1320

2014

2451

2813

3312

4611

5912

7731

9104

 

0240

1330

2015

2453

2814

3313

4613

5913

7732

9311

 

0312

1391

2016

2454

2815

3314

4614

5914

7733

9313

 

0322

1392

2030

2511

2821

3315

4615

5920

7739

9319

 

0811

1393

2041

2512

2822

3316

4616

6010

7810

9321

 

0812

1394

2042

2521

2824

3317

4617

6020

7830

9329

 

0899

1395

2052

2529

2825

3319

4618

6110

7911

9511

 

0990

1396

2053

2530

2829

3320

4619

6120

7912

9512

 

1011

1399

2059

2540

2830

3511

4781

6130

7990

9521

 

1012

1411

2211

2550

2841

3530

4782

6190

8010

9522

 

1013

1412

2219

2561

2849

3600

4789

6201

8020

9523

 

1020

1413

2221

2562

2892

3700

4799

6202

8030

9524

 

1031

1414

2222

2571

2893

3811

4920

6203

8110

9525

 

Обавештавамо да ће се под 15.02.2020. године извршити пренос преплате са БОП за 2019. годину на БОП за 2020. годину аутоматским путем, без обавезе подношења захтева за прекњижавање од стране обвезника.

Извор: Пореска управа

Поделите: