Rezultati ankete: novi pravilnik o evidenciji PDV – koliko će se povećati troškovi

Organizovali smo anketu na temu novog Pravilnika o evidenciji PDV sa ciljem dobijanja informacije o tome da li će se i koliko povećati troškovi radne snage u vezi sa poslovima PDV zbog primene Pravilnika.

Anketu su popunjavale osobe koje se bave pitanjima PDV u različitim privrednim subjektima, a uzeti su u obzir podaci samo onih koji su odgovorili sa DA najmanje na dva od tri osnovna pitanja u anketi:

pravilnik o evidenciji PDV - tri osnovna pitanja ankete

Poslednje pitanje u okviru ankete je bilo sledeće:

Koliko će primena novog Pravilnika o evidenciji PDV povećati troškove radne snage u vezi sa poslovima oko PDV u Vašoj organizaciji (u % u odnosu na sadašnji nivo troškova)?

Oni koji su mogli da procene da li će biti povećanja troškova odgovorili su da će povećanje biti 31,43% (prosek odgovora).

pravilnik o evidenciji PDV - povecanje troskova poslova oko PDV

Pomoću ovog rezultata sada možemo preciznije izračunati koliko će u apsolutnom iznosu biti povećani godišnji troškovi radne snage na nivou privrede Srbije.

Naime, ukupni troškovi radne snage u vezi sa poslovima PDV u Srbiji iznose 80 miliona evra godišnje. Ovaj rezultat je dobijen primenom četiri različite metodologije koje su u stručnoj literaturi koristili Evropska komisija, Svetska banka, PWC i Institut za fiskalne studije (videti analizu).

Primenom dobijenog procenta povećanja troškova od 31,43% dobijamo povećanje u apsolutnom iznosu od preko 25 miliona evra godišnje (25.144.000 evra).

Podsećamo još jednom da shodno analizi troškova i koristi iz avgusta ove godine ne postoje koristi od primene Pravilnika, a da će najviše biti pogođeni mali privredni subjekti.

Detaljnije o anketi i rezultatima

1. Anketu je popunilo 163 osobe. Od tog broja 158 osoba je sa dva ili više DA odgovorilo na tri osnovna pitanja o poznavanju teme (da li ste čitali i analizirali pravilnik, da li ste čitali komentare stručnih časopisa i da li ste bili na seminarima):

pravilnik o evidenciji PDV - ukupno popunilo anketu

2. Četvrto pitanje u anketi i mogući odgovori:

pravilnik o evidenciji PDV - cetvrto pitanje

3. Od 158 osoba čiji odgovori su uzeti u obzir (sa dva ili više odgovora DA na prva tri pitanja) 36 osoba je izabralo odgovor „Ne možemo da procenimo“ (22,78 %).

4. Ostale 122 osobe su odgovorile na sledeći način:

pravilnik o evidenciji PDV - procenti povecanja troskova

5. Prilikom izračunavanja proseka je korišćena srednja vrednost (npr. za odgovor „od 20 do 30%“ je uzeta vrednost 25%), a za odgovor „preko 50%“ je uzeta vrednost 55%.

Podelite: