Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

„Службени гласник РС“, број 123/2020

 

1. Утврђује се превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), који је дат у прилогу овог решења и чини његов саставни део.

2. МСФИ из тачке 1. овог решења чине Концептуални оквир за финансијско извештавање, основни текстови Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), основни текстови МСФИ издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Board – IASB), као и тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати, односно усвојени и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења.

3. МСФИ из тачке 1. овог решења, почеће да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. МСФИ из тачке 1. овог решења могу се применити и приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020. године (уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје).

4. Превод МСФИ из тачке 1. овог решења извршен је у складу са процедуром за превођење Фондације за Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ Фондација), а на основу Споразума о одрицању од ауторских права на територији Републике Србије, закљученог између МСФИ Фондације и Министарства финансија и привреде број 998-RS-(MinFin)-Waiver-IFRS & SMEs-2013 од 31. јула 2013. године.

5. Сагласно Споразуму из тачке 4. овог решења, ауторска права на превод припадају МСФИ Фондацији и превод се не може прештампавати и објављивати без сагласности МСФИ Фондације.

6. Ставља се ван снаге Решење Министра финансија број 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС”, број 92/19), осим у случају примене тог решења приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020. године.

7. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Међународни рачуноводствени стандарди

Поделите: