Међународни рачуноводствени стандарди

1. Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

2. Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)

3. Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS)

4. Концептуални оквир за финансијско извештавање

5. IFRIC тумачења

 • IFRIC тумачење 1Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза
 • IFRIC тумачење 2Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти
 • IFRIC тумачење 5Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине
 • IFRIC тумачење 6Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме
 • IFRIC тумачење 7Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама
 • IFRIC Тумачење 10Периодично финансијско извештавање и умањење вредности
 • IFRIC Тумачење 12Уговори о концесији за пружање услуга
 • IFRIC Тумачење 14 – IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција
 • IFRIC Тумачење 16Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању
 • IFRIC Тумачење 17 – Расподела немонетарне имовине власницима
 • IFRIC Тумачење 19Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала
 • IFRIC Тумачење 20Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа
 • IFRIC Тумачење 21Дажбине
 • IFRIC Тумачење 22Трансакције у страним валутама и авансна плаћања
 • IFRIC Тумачење 23Неизвесност у вези са третманом пореза на добитак

6. Тумачења SIC

********************
Напомене:
Међународни рачуноводствени стандард 17 (IAS 17) – Лизинг замењен је Међународним стандардом финансијског извештавања 16 (IFRS 16) – Лизинг
IFRIC тумачење 4 – Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга замењено је Међународним стандардом финансијског извештавања 16 (IFRS 16) – Лизинг
Тумачења SIC – 15 – Оперативни лизинг – подстицаји и Тумачења SIC – 27 – Процена суштине трансакција које укључују правни облик лизинга замењена су Међународним стандардом финансијског извештавања 16 (IFRS 16) – Лизинг

Поделите: