Propisan zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i iznosi naknada za izdavanje dozvole

Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) objavila je na svom sajtu Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je donet na osnovu člana 18. stav 16. Zakona o računovodstvu:

„Formu i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole iz stava 12. ovog člana, kao i naknadu za izdavanje dozvole propisuje Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo.“

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore (zaključujemo iz ove odredbe Pravilnika da neće biti objavljen u „Službenom glasniku RS“). S obzirom da na sajtu Komore nije upisan datum objavljivanja samog Pravilnika, ali jeste datum objavljivanja obrasca zahteva, pretpostavljamo da je i Pravilnik objavljen istog datuma – 14. septembra 2020. godine.

Prema tome, zaključujemo da Pravilnik stupa na snagu 22. septembra 2020. godine.

Podsećamo da je, u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu, dozvola za pružanje računovodstvenih usluga jedan od uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji počinje sa radom 1. januara 2021. godine. Krajnji rok za upis u Registar je tri godine od stupanja na snagu novog Zakona o računovodstvu, odnosno do 1. januara 2023. godine.

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga podnosi se na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu Pravilnika, a dostupan je na internet stranici Komore.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

  • 24.000 dinara za pravna lica
  • 17.000 dinara za preduzetnike.

Instrukcije za plaćanje naknade su dostupne na internet stranici Komore ovde.

Podelite: