Прописан захтев за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и износи накнада за издавање дозволе

Комора овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора) објавила је на свом сајту Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе (у даљем тексту: Правилник).

Правилник је донет на основу члана 18. став 16. Закона о рачуноводству:

„Форму и садржину захтева за издавање дозволе из става 12. овог члана, као и накнаду за издавање дозволе прописује Комора, уз претходну сагласност Министарства, које пре давања сагласности прибавља мишљење Националне комисије за рачуноводство.“

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Коморе (закључујемо из ове одредбе Правилника да неће бити објављен у „Службеном гласнику РС“). С обзиром да на сајту Коморе није уписан датум објављивања самог Правилника, али јесте датум објављивања обрасца захтева, претпостављамо да је и Правилник објављен истог датума – 14. септембра 2020. године.

Према томе, закључујемо да Правилник ступа на снагу 22. септембра 2020. године.

Подсећамо да је, у складу са одредбама новог Закона о рачуноводству, дозвола за пружање рачуноводствених услуга један од услова за упис у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, који почиње са радом 1. јануара 2021. године. Крајњи рок за упис у Регистар је три године од ступања на снагу новог Закона о рачуноводству, односно до 1. јануара 2023. године.

Захтев за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга подноси се на Обрасцу 1, који се налази у прилогу Правилника, а доступан је на интернет страници Коморе.

Накнада за подношење захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга плаћа се Комори у износу од:

  • 24.000 динара за правна лица
  • 17.000 динара за предузетнике.

Инструкције за плаћање накнаде су доступне на интернет страници Коморе овде.

Поделите: