Produžen rok za ograničenje povećanja poreske osnovice za paušalce najviše do 10%

U „Službenom glasniku RS“, broj 141 od 23.12.2022. godine objavljena je izmena Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Uredba).

Produžen je rok za ograničenje povećanja poreske osnovice za preduzetnike paušalce najviše do 10% i na 2023. godinu.

Podsećamo da je Uredbom koja je važi od 1. januara 2020. godine predviđeno da se poreska osnovica za preduzetnike paušalce ne povećava za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, bez obzira na rezultat koji bi se dobio novim načinom utvrđivanja paušalnog poreza. Navedeno ograničenje je trebalo da važi zaključno za utvrđivanje osnovice za 2022. godinu, ali je ovom izmenom Uredbe to ograničenje produženo i za utvrđivanje osnovice za paušalnog oporezivanje za 2023. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti član 6. stav 1. Uredbe nakon najnovije izmene:

„U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2023. godinu.“

Podelite: