Продужен рок за ограничење повећања пореске основице за паушалце највише до 10%

У „Службеном гласнику РС“, број 141 од 23.12.2022. године објављена је измена Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: Уредба).

Продужен је рок за ограничење повећања пореске основице за предузетнике паушалце највише до 10% и на 2023. годину.

Подсећамо да је Уредбом која је важи од 1. јануара 2020. године предвиђено да се пореска основица за предузетнике паушалце не повећава за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, без обзира на резултат који би се добио новим начином утврђивања паушалног пореза. Наведено ограничење је требало да важи закључно за утврђивање основице за 2022. годину, али је овом изменом Уредбе то ограничење продужено и за утврђивање основице за паушалног опорезивање за 2023. годину.

У наставку преносимо у целости члан 6. став 1. Уредбе након најновије измене:

„У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2023. годину.“

Поделите: