Пријављивање некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Министарство трговине, туризма и телекомуникација издало је обавештење у којем позива јединице локалне самоуправе и угоститеље који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да изврше своје обавезе у складу са одредбама одговарајућих прописа.

У наставку преносимо обавештење у целости:

Обавештење поводом доношења Правилника о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај

У складу са чланом 16. став 2. Закона о угоститељству донет је Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај, који је објављен у Службеном гласнику број 90/2019 од 20. децембра 2019. године.

Предметним правилником прописује се садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај, с обзиром на то да је Законом о угоститељству прописано да министарство надлежно за послове туризма, као и јединице локалне самоуправе воде евиденцију угоститеља и угоститељских објеката за оне објекте за које су надлежни.

Такође, Правилник прописује садржину и начин подношења пријаве за све угоститеље који услугу смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима, јер је Законом о угоститељству прописана обавеза да пре отпочињања обављања делатности, поднесу пријаву, ради евидентирања, јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Позивамо јединице локалне самоуправе да креирају тачне и ажурне евиденције свих угоститељских објеката домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаних угоститељских објеката за смештај који се налазе на њиховој територији.

Неопходно је да јединице локалне самоуправе прописане евиденције креирају и ажурирају најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу Правилника, како би се подаци на време пренели у централни информациони систем – Е-туриста.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву јединици локалне самоуправе ради евидентирања.“

На сајту Министарства трговине објављена је и информација о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај.

У наставку преносимо у целости ту информацију:

„Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.

ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објектат за смештај, некатегорисани објека за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу,  угоститељском објекту,  као и друге релевантне податке.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријаву се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријава дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле.

Обавеза угоститеља, који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, да поднесе пријаву ЈЛС почиње даном ступања на снагу Правилника.

Скреће се пажња да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код ЈЛС не моћи да да оствари право на  учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

Угоститељи могу са сајта министарства да преузму пријаву – Excel табелу (Прилог 1), да је попуне и на прописан начин доставе ЈЛС.“

Поделите: