Prijavljivanje nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdalo je obaveštenje u kojem poziva jedinice lokalne samouprave i ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima da izvrše svoje obaveze u skladu sa odredbama odgovarajućih propisa.

U nastavku prenosimo obaveštenje u celosti:

Obaveštenje povodom donošenja Pravilnika o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj

U skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu donet je Pravilnik o obavezi prijavljivanja i vođenja evidencije objekata za smeštaj, koji je objavljen u Službenom glasniku broj 90/2019 od 20. decembra 2019. godine.

Predmetnim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj, s obzirom na to da je Zakonom o ugostiteljstvu propisano da ministarstvo nadležno za poslove turizma, kao i jedinice lokalne samouprave vode evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata za one objekte za koje su nadležni.

Takođe, Pravilnik propisuje sadržinu i način podnošenja prijave za sve ugostitelje koji uslugu smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima, jer je Zakonom o ugostiteljstvu propisana obaveza da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, podnesu prijavu, radi evidentiranja, jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Pozivamo jedinice lokalne samouprave da kreiraju tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

Neophodno je da jedinice lokalne samouprave propisane evidencije kreiraju i ažuriraju najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, kako bi se podaci na vreme preneli u centralni informacioni sistem – E-turista.

Posebno se pozivaju ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave radi evidentiranja.“

Na sajtu Ministarstva trgovine objavljena je i informacija o načinu prijavljivanja nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj.

U nastavku prenosimo u celosti tu informaciju:

„Zakonom o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019)  propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj su: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr.; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj  nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.

JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu.

Dana 21. decembra stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za  nekategorisani ugostiteljski objektat za smeštaj, nekategorisani objeka za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019). 

Pravilnikom je propisano da ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj podnosi prijavu JLS na čijoj teritoriji se objekat nalazi, koja sadrži osnovne podatke o ugostitelju,  ugostiteljskom objektu,  kao i druge relevantne podatke.

Podatke iz prijave ugostitelj unosi uredno i tačno. Prijavu se podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat za smeštaj, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema.

Sadržina prijava data je u Prilogu 1 u formi EXCEL tabele.

Obaveza ugostitelja, koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, da podnese prijavu JLS počinje danom stupanja na snagu Pravilnika.

Skreće se pažnja da ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije evidentiran kod JLS ne moći da da ostvari pravo na  učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu.

Ugostitelji mogu sa sajta ministarstva da preuzmu prijavu – Excel tabelu (Prilog 1), da je popune i na propisan način dostave JLS.“

Podelite: