Preduzetnici – plaćanje poreskih obaveza od 1.1.2016. sa PIB-om u pozivu na broj

Od 1. januara 2016. godine, preduzetnici (i paušalci i oni koji vode poslovne knjige) vrše plaćanje svih poreskih obaveza (porez i doprinosi) upisom u poziv na broj kontrolnog broja, šifre opštine i PIB-a.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Obaveštavamo poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 01.01.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru – PIB, sa pozivom na broj odobrenja po sledećoj strukturi:

KK – OOO – PIB

Pri čemu  je:

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i PIB poreskog   obveznika, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

PIB – poreski identifikacioni broj (9 numeričkih mesta)

Bliža obaveštenja i izračunavanje kontrolnog broja je dostupno na sajtu Poreske uprave na adresi: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html

Navedeno se ne odnosi na posebne kategorije obveznika (samostalni umetnici, sveštenici i verski službenici, inopenzioneri i domaći državljani zaposleni u inostranstvu), poljoprivrednike i fizička lica, odnosno sve kategorije koje nemaju obavezu dobijanja PIB.“

Podelite: