Предложено продужење рока до краја 2023. године за коришћење старих пореских олакшица

Нацртима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО) предвиђено је продужење рока за коришћење старих пореских олакшица из чл. 21в и 21д ЗПДГ и чл. 45. и 45в ЗДОСО до 31.12.2023. године.

Нацрти закона су објављени на интернет страници Министарства финансија (видети овде).

Поделите: