Predlog nove Uredbe o paušalnom oporezivanju

Nacrtom izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana predložen je novi način paušalnog oporezivanja. Odredbe koje se odnose na ovo pitanje su čl. 10-12. nacrta zakona (nacrt možete pogledati ovde).

S obzirom da se uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje bliže uređuju uredbom, predložena je i nova uredba o paušalnom oporezivanju:

Predlog Uredbe o paušalnom oporezivanju

Najvažnija novina u odnosu na dosadašnji način utvrđivanja osnovice za utvrđivanje paušalnog prihoda je koeficijent delatnosti koji se koristi prilikom obračuna i koji je određen uredbom za svaku delatnost (videti tabelu na kraju Predloga uredbe).

Predviđeno je da se nova uredba primenjuje za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2020. godinu.

Podelite: