Предлог нове Уредбе о паушалном опорезивању

Нацртом измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана предложен је нови начин паушалног опорезивања. Одредбе које се односе на ово питање су чл. 10-12. нацрта закона (нацрт можете погледати овде).

С обзиром да се услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање ближе уређују уредбом, предложена је и нова уредба о паушалном опорезивању:

Предлог Уредбе о паушалном опорезивању

Најважнија новина у односу на досадашњи начин утврђивања основице за утврђивање паушалног прихода је коефицијент делатности који се користи приликом обрачуна и који је одређен уредбом за сваку делатност (видети табелу на крају Предлога уредбе).

Предвиђено је да се нова уредба примењује за утврђивање пореза на паушално утврђени приход почев за 2020. годину.

Поделите: