Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора

„Службени гласник РС“, бр. 31/2021 и 93/2021

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се врста података о пословном простору и пословним просторијама, начин достављања ових података Пореској управи и начин генерисања ознаке пословног простора из члана 9. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Обвезник фискализације дужан је да пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна у пословном простору и пословној просторији, у смислу члана 2. став 1. тачка 9) Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20), Пореској управи достави пријаву са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије електронским путем, који садржи податке о пословном простору и пословној просторији, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено.

Пријава из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације;

2) назив, односно име и презиме обвезника фискализације;

3) назив пословног простора и пословне просторије;

4) тип пословног простора и пословне просторије;

5) геолокацију пословног простора и пословне просторије (просторне координате);

6) адресу пословног простора и пословне просторије;

7) врсте делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији;

8) датум почетка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава;

9) датуме привременог затварања/отварања пословног простора и пословне просторије;

10) датум престанка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији;

11) квадратуру пословног простора и пословне просторије;

12) статус пословног простора и пословне просторије (активан/неактиван).

Податак из става 2. тачка 7) овог члана уноси се у складу са прописом којим се уређује класификација делатности према делатностима које се обављају у пословном простору и пословној просторији.

Податак из става 2. тачка 8) овог члана представља датум када је обвезник фискализације почео да обавља делатност малопродаје и/или пружања услуга физичким лицима у том пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава.

Податак из става 2. тач. 9) и 10) овог члана садржи обавештење о дану затварања/отварања пословног простора и пословне просторије и назнаку да ли се пословни простор и пословна просторија привремено или трајно затвара.

Пореска управа, након извршене провере достављених података, у року од три дана од дана достављања пријаве са подацима, доставља подносиоцу пријаве обавештење, које садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

Пријава из става 1. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе, а обавештење из става 6. овог члана у електронском облику обвезнику фискализације.

Члан 3.

Као податак о типу пословног простора и пословне просторије, из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника, обвезник фискализације наводи један од следећих података:

1) фиксни, у случају обављања делатности на непомичном продајном месту;

2) покретни, у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену;

3) даљинска трговина, у случају обављања електронске трговине или друге даљинске трговине;

4) аутомат, у случају обављања делатности преко самонаплатног уређаја – аутомата.

У случају да обвезник фискализације као податак о типу пословног простора и пословне просторије наведе податак из става 1. тачка 2) овог члана, обвезник фискализације за податке из члана 2. став 2. тач. 5) и 6) овог правилника користи адресу пребивалишта или боравишта, односно седишта обвезника фискализације.

У случају из става 2. овог члана, ако обвезник фискализације користи возило за обављање делатности, дужан је да наведе и податак о регистарској ознаци возила.

У случају да обвезник фискализације као податак о типу пословног простора и пословне просторије наведе податак из става 1. тачка 3) овог члана, обвезник фискализације за податке из члана 2. став 2. тач. 5) и 6) овог правилника користи адресу пребивалишта или боравишта, односно седишта обвезника фискализације.

У случају да обвезник фискализације као податак о типу пословног простора и пословне просторије наведе податак из става 1. тачка 4) овог члана, обвезник фискализације за податке из члана 2. став 2. тач. 5) и 6) овог правилника користи адресу на којој се самонаплатни уређај – аутомат налази, уколико је адресу могуће тачно утврдити. Уколико адресу на којој се самонаплатни уређај – аутомат налази није могуће тачно утврдити, обвезник фискализације може навести само податак из члана 2. став 2. тачка 5) овог правилника.

Члан 4.

Обвезник фискализације дужан је да у случају промене података из члана 2. став 2. овог правилника, Пореској управи електронским путем достави измењене податке, најкасније 24 сата пре настанка промене, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је до промене података из члана 2. став 2. овог правилника дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, нпр. услед поплаве, пожара и других облика више силе, услед радњи неовлашћених трећих лица и сл., обвезник фискализације је дужан да Пореској управи електронским путем достави измењене податке најкасније 24 сата по сазнању о настанку промене.

Измењени подаци о пословном простору и пословној просторији из ст. 1. и 2. овог члана достављају се електронским путем на порталу Пореске управе.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2021. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора: „Сл. гласник РС“, број 93/2021

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2021. године.

Поделите: