Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, organima državne uprave, drugim organima Republike Srbije, organima autonomne pokrajine i ustanovama

Službeni glasnik RS“, broj 82/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za imenovanje energetskih menadžera kod obveznika sistema energetskog menadžmenta, i to:

1) kod privrednih društava čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga,

2) kod organa državne uprave, drugih organa Republike Srbije, organa autonomne pokrajine i

3) kod ustanova koje kao javne službe obavljaju delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite i drugim oblastima u skladu sa zakonom i koje koriste objekte u javnoj svojini.

Član 2.

Privredna društva iz člana 1. tačka 1) i ustanove iz člana 1. tačka 3) ovog pravilnika imenuju najmanje jednog energetskog menadžera za svaku lokaciju.

Energetski menadžer na različitim lokacijama ne može biti isto lice.

U smislu ovog pravilnika lokaciju čine svi objekti za obavljanje delatnosti obveznika sistema energetskog menadžmenta (u daljem tekstu: obveznik sistema) koji se nalaze na istoj adresi i čija godišnja potrošnja primarne energije u zbiru prelazi granične vrednosti potrošnje energije utvrđene propisom kojim se utvrđuju granične vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnji ciljevi uštede energije i obrazac prijave o ostvarenoj potrošnji energije.

Član 3.

Organ državne uprave, drugi organ Republike Srbije, odnosno organ autonomne pokrajine iz člana 1. tačka 2) ovog pravilnika imenuje najmanje jednog energetskog menadžera za sve objekte čija je površina pojedinačno veća od 2.000 m² za koje plaća troškove energije.

Ako organ državne uprave, drugi organ Republike Srbije odnosno organ autonomne pokrajine plaća troškove energije za objekte sa pojedinačnom površinom većom od 5.000 m², imenuje najmanje jednog energetskog menadžera za svaki takav objekat.

U slučaju da su održavanje i investiciono-tehnički poslovi na objektima organa iz stava 1. ovog člana povereni posebnom organu ili organizaciji Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, taj organ odnosno organizacija imenuje najmanje jednog energetskog menadžera za sve objekte sa površinom većom od 2.000 m², kao i najmanje jednog energetskog menadžera za svaki objekat sa površinom većom od 5.000 m², čije održavanje i investiciono-tehnički poslovi su im povereni.

Energetski menadžer organa, odnosno organizacije iz st. 1. i 3. ovog člana i energetski menadžer objekta sa površinom većom od 5.000 m² iz st. 2. i 3. ovog člana ne mogu biti ista lica.

Član 4.

Energetski menadžer iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika ispunjava uslove za imenovanje ako ima položen ispit za energetskog menadžera za oblast energetike zgrada i licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera.

Član 5.

Privredno društvo iz člana 1. tačka 1) ovog pravilnika imenuje energetskog menadžera iz reda stalno zaposlenih lica.

Organi državne uprave, drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine iz člana 1. tačka 2) ovog pravilnika i ustanove iz člana 1. tačka 3) ovog pravilnika imenuju energetskog menadžera iz reda stalno zaposlenih lica ili po osnovu ugovora.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: