Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe

“Službeni glasnik RS”, broj 115/2023

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, normativi količina potrebnih za obradu upisanog obradivog poljoprivrednog zemljišta, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, kao i sadržina i način vođenja evidencije o licima kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) biljne kulture jesu sve kulture, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje i neobrađenog zemljišta, navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela, koji je odštampan uz Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RSˮ, broj 25/23 – u daljem tekstu: posebni propis kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava) i čini njegov sastavni deo;

2) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice – poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

3) obradivo poljoprivredno zemljište jesu njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade;

4) ovlašćeni distributer jeste lice koje poseduje licencu izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte i biogoriva, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte;

5) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice − poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, uključujući i porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Član 3.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RSˮ, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 i 75/23 – u daljem tekstu: Zakon) može da ostvari kupac – krajnji korisnik koji navedene derivate nafte i biogoriva koristi kao motorno gorivo za pogon poljoprivrednih mašina u poljoprivredne svrhe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) ako te derivate nafte i biogoriva nabavlja od:

1) uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte i biogoriva platio propisani iznos akcize, a pod uslovom da je izdat račun (faktura, odnosno elektronska faktura) sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je podnosilac zahteva platio taj račun;

2) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na veliko derivata nafte i biogoriva, a pod uslovom da je izdat račun (faktura, odnosno elektronska faktura) o nabavci tih proizvoda i dokaz da je podnosilac zahteva platio taj račun;

3) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte i biogoriva, a pod uslovom da je podnosiocu zahteva:

(1) izdat fiskalni račun o nabavci tih proizvoda koji najmanje sadrži poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) ili jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) sa posebnom identifikacionom oznakom koja ukazuje da je u pitanju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ako je podnosilac zahteva pravno lice ili obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana (u daljem tekstu: preduzetnik);

(2) izdat fiskalni račun o nabavci tih proizvoda koji najmanje sadrži broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG) – ako je podnosilac zahteva fizičko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva, a koje nije obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana (u daljem tekstu: fizičko lice);

(3) izuzetno od podtač. (1) i (2) ove tačke, izdata faktura, odnosno elektronska faktura, ukoliko je fiskalni račun izdat u skladu sa pravilima kojima se uređuje izdavanje fiskalnih računa uz upotrebu korporacijskih kartica, odnosno kada neposredni isporučilac u svojstvu primaoca franšize izdaje fiskalni račun davaocu franšize koji je u ugovornom odnosu sa podnosiocem zahteva i podnosiocu zahteva izdaje račun za predmetni promet.

Račun, odnosno fiskalni račun iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte i biogoriva.

Račun, odnosno fiskalni račun, koji ne sadrži podatke iz st. 1. i 2. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4.

Pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa ovim pravilnikom može da ostvari fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravno lice i preduzetnik za njihovo poljoprivredno gazdinstvo, ako:

1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

2) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura;

3) je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na refakciju plaćene akcize, lice iz stava 1. ovog člana može da ostvari za upisane u Registru i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu do najviše 100 ha.

Lice iz stava 1. ovog člana ne može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize za površine obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, osim poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Refakcija plaćene akcize ne može da se ostvari po osnovu korišćenja zemljišta ako je u toj godini ostvareno pravo na refakciju akcize na derivate nafte i biogoriva po osnovu korišćenja istog zemljišta.

Član 5.

Pravo na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom, za kalendarsku godinu može da se ostvari za najviše 100 litara derivata nafte i biogoriva po hektaru zemljišta iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6.

Pravo na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom, ostvaruje se u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona i iznosa akcize iz člana 9. stava 5. tačka 1) podtačka (5) i tačke 5) podtačka (2) Zakona.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom, podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Član 8.

Elektronski obrazac zahteva iz člana 7. ovog pravilnika obuhvata:

1) naziv, adresu i mesto sedišta, matični broj i PIB – ako je podnosilac zahteva pravno lice, odnosno preduzetnik;

2) ime, prezime, adresu i mesto prebivališta i JMBG – ako je podnosilac zahteva fizičko lice;

3) BPG;

4) naziv katastarske opštine, broj i površina katastarske parcele zasađene pod odgovarajućom biljnom kulturom za koju je izvršena nabavka derivata nafte i/ili biogoriva za poljoprivredne svrhe;

5) broj i datum izdavanja fiskalnog računa, odnosno drugog računa u skladu sa članom 3. ovog pravilnika;

6) količina i datum nabavke derivata nafte sa fiskalnog računa, odnosno drugog računa u skladu sa članom 3. ovog pravilnika;

7) količina i datum nabavke biogoriva sa fiskalnog računa, odnosno drugog računa u skladu sa članom 3. ovog pravilnika;

8) ukupna količina derivata nafte nabavljenih u godini za koju se podnosi zahtev zaključno sa danom podnošenja zahteva;

9) ukupna količina biogoriva nabavljenog u godini za koju se podnosi zahtev zaključno sa danom podnošenja zahteva;

10) potpis podnosioca zahteva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i ovim pravilnikom.

Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke o fiskalnim računima iz elektronske baze Poreske uprave, u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ako se refakcija plaćene akcize zahteva po osnovu izvršenog prometa na malo za koji je podnosiocu zahteva izdat fiskalni račun.

Ukoliko je osnov za refakciju plaćene akcize izvršeni promet na malo iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtačka (3) ovog pravilnika, podnosilac zahteva uz podneti zahtev za refakciju akcize dostavlja:

1) kopiju elektronske fakture izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, odnosno kopiju fakture, kao i dokaz o izvršenom plaćanju navedenih računa (kopiju potvrde o prenosu sredstava ili izvoda, overen od strane banke ili drugi dokaz u skladu sa zakonom);

2) kopiju elektronske fakture izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje koju je izdao davalac franšize, odnosno kopiju fakture davaoca franšize, sa specifikacijom fiskalnih računa koje je izdao primalac franšize na osnovu kojih je davalac franšize izdao odgovarajući račun, kao i dokaz o plaćanju računa koji je izdao davalac franšize (kopiju potvrde o prenosu sredstava ili izvoda, overen od strane banke ili drugi dokaz u skladu sa zakonom).

Član 9.

Po prijemu zahteva iz člana 7. ovog pravilnika, Uprava sprovodi administrativnu kontrolu zahteva upoređivanjem podataka iz zahteva sa podacima iz registara i službenih evidencija.

Rešenje kojim se usvaja zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, naziv, adresu, mesto sedišta, BPG, PIB/JMBG podnosioca zahteva, poziv na broj zaduženja po modelu 97 KBR-ŠO-PIB/JMBG, šifra plaćanja 257, naziv katastarske opštine, broj i površina katastarske parcele zasađene pod odgovarajućom biljnom kulturom za koju je izvršena nabavka derivata nafte i/ili biogoriva za poljoprivredne svrhe, iznos akcize za refakciju i nalog za isplatu utvrđenog iznosa na namenski račun podnosioca zahteva upisan u Registar.

Rešenje iz stava 2. ovog člana Uprava dostavlja podnosiocu zahteva, Poreskoj upravi radi knjiženja u poreskom računovodstvu i Upravi za trezor radi izvršenja.

Na rešenje direktora Uprave povodom zahteva za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi iz stava 4. ovog člana odlučuje drugostepeni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 10.

Direktor Uprave donosi rešenje kojim se nalaže podnosiocu zahteva povraćaj isplaćenih sredstava po osnovu refakcije plaćene akcize, sa obračunatom kamatom propisanom zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija od dana isplate do dana povraćaja ako:

1) je podnosilac zahteva refakciju plaćene akcize ostvario na osnovu netačnih podataka; ili

2) je isplaćen viši iznos na ime refakcije plaćene akcize od iznosa na koji podnosilac zahteva ima pravo.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, poljoprivrednom gazdinstvu se određuje pasivan status u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija, za koje vreme ne može da ostvaruje sredstva za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, na koje bi imao pravo prema posebnim propisima, dok se ne izvrši povraćaj sredstava primljenih na ime refakcije plaćene akcize.

Rešenje iz stava 1. ovog člana, koje sadrži i podatke iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika Uprava dostavlja podnosiocu zahteva i Poreskoj upravi na knjiženje.

Član 11.

Uprava vodi evidenciju o licima kojima je odobrena refakcija plaćene akcize u skladu sa ovim pravlnikom, kao i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija u toku kalendarske godine.

Član 12.

Izuzetno od odredaba člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1) i (2) ovog pravilnika, fiskalni račun ne mora da sadrži posebnu identifikacionu oznaku koja ukazuje da je u pitanju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, a u tom slučaju se umesto BPG na fiskalnim računima unosi JMBG, u periodu počev od 1. januara 2024. godine zaključno sa 31. januarom 2024. godine.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

Podelite: